Struktura komunikatu: Raport rejestru zabezpieczeń (colr.sm1.001.02)


Komunikat zawiera informacje o stanach w rejestrze zabezpieczeń. Komunikat ten jest przekazywany instytucjom, na rzecz których jest wykonane zabezpieczenie.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CollateralDetails- Szczegółowe informacje o rejestrze (typ złożony)

Opis Szczegółowe informacje o rejestrze
Elementy

składowe
BalTp

ISIN

PldgMmbId

PldgAcctId{0,1}

SctyQty{0,1}

UnlckdSctyQty{0,1}

InSctyQty{0,1}

MktPric{0,1}

ClctdPric

XchgRate{0,1}

AvlblMktVal

AvlblClctdVal

BlckdMktVal{0,1}

BlckdClctdVal{0,1}

BclkdSctyQty{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CollateralDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

     <xs:element name="PldgMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="PldgAcctId" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SctyQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="UnlckdSctyQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="InSctyQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MktPric" type="Amount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ClctdPric" type="Amount" />

     <xs:element name="XchgRate" type="Rate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AvlblMktVal" type="Amount" />

     <xs:element name="AvlblClctdVal" type="Amount" />

     <xs:element name="BlckdMktVal" type="Amount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BlckdClctdVal" type="Amount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BclkdSctyQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CollateralDetails/BalTp- Status aktywów (element)

Opis Status aktywów. Pole wskazuje rodzaj zabezpieczeń (np. pożyczki, depozyty, repo).
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />

CollateralDetails/ISIN- Kod ISIN instrumentu (element)

Opis Kod ISIN instrumentu finansowego
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

CollateralDetails/PldgMmbId- Instytucja deponująca (element)

Opis Instytucja deponująca
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="PldgMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

CollateralDetails/PldgAcctId- Identyfikator konta deponującego (element)

Opis Identyfikator konta deponującego
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="PldgAcctId" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

CollateralDetails/SctyQty- Saldo papierów (element)

Opis Saldo papierów. Pole nie jest wypełniane w przypadku zabezpieczeń pieniężnych.
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="SctyQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

CollateralDetails/UnlckdSctyQty- Papiery w drodze (element)

Opis Papiery w drodze (zaakceptowane przez operatora rejestru odblokowania). Wielkość tego salda nie jest składową pola SctyQty (saldo papierów).
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="UnlckdSctyQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

CollateralDetails/InSctyQty- Papiery wpływające (element)

Opis Papiery wpływające (zaakceptowane przez operatora zasilenia rejestru). Wielkość tego salda nie jest składową pola SctyQty (saldo papierów).
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="InSctyQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

CollateralDetails/MktPric- Wartość rynkowa 1 szt. papieru wartościowego (element)

Opis Wartość rynkowa 1 sztuki papieru wartościowego
Typ Amount
Źródło <xs:element name="MktPric" type="Amount" minOccurs="0" />

CollateralDetails/ClctdPric- Wycena 1 szt. papieru wartościowego (element)

Opis Wycena 1 sztuki papieru wartościowego
Typ Amount
Źródło <xs:element name="ClctdPric" type="Amount" />

CollateralDetails/XchgRate- Kurs waluty (element)

Opis Kurs waluty dla waluty innej niż PLN dla zabezpieczeń gotówkowych
Typ Rate
Źródło <xs:element name="XchgRate" type="Rate" minOccurs="0" />

CollateralDetails/AvlblMktVal- Wartość rynkowa papierów dostępnych na zabezpieczenie (element)

Opis Wartość rynkowa papierów dostępnych na zabezpieczenie / Wartość zabezpieczenia gotówkowego w walucie innej niż PLN
Typ Amount
Źródło <xs:element name="AvlblMktVal" type="Amount" />

CollateralDetails/AvlblClctdVal- Wycena papierów dostępnych na zabezpieczenie (element)

Opis Wycena papierów dostępnych na zabezpieczenie / Wartość zabezpieczenia w gotówce w PLN
Typ Amount
Źródło <xs:element name="AvlblClctdVal" type="Amount" />

CollateralDetails/BlckdMktVal- Wartość papierów wartościowych wykorzystanych na zabezpieczenie (element)

Opis Wartość papierów wartościowych (zabezpieczenia w gotówce) wykorzystanych na zabezpieczenie
Typ Amount
Źródło <xs:element name="BlckdMktVal" type="Amount" minOccurs="0" />

CollateralDetails/BlckdClctdVal- Wycena papierów wartościowych wykorzystanych na zabezpieczenie (element)

Opis Wycena papierów wartościowych (zabezpieczenia w gotówce-dla waluty innej niż PLN) wykorzystanych na zabezpieczenie
Typ Amount
Źródło <xs:element name="BlckdClctdVal" type="Amount" minOccurs="0" />

CollateralDetails/BclkdSctyQty- Saldo papierów wartościowych wykorzystanych na zabezpieczenie (element)

Opis Saldo papierów wartościowych wykorzystanych na zabezpieczenie
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="BclkdSctyQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowe zestawienie
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

StmtDt

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

Opis Identyfikator komunikatu
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/StmtDt- Data ewidencji (element)

Opis Data ewidencji
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" />

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy

składowe
Unit{0,1}

FaceAmt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Unit" type="Max14Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="Unit" type="Max14Int" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna
Typ Amount
Źródło <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
colr.sm1.001.02{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="colr.sm1.001.02" type="colr.sm1.001.02" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/colr.sm1.001.02- Raport rejestru zabezpieczeń (element)

Opis Raport rejestru zabezpieczeń
Typ colr.sm1.001.02
Źródło <xs:element name="colr.sm1.001.02" type="colr.sm1.001.02" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=2

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max2Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="2" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max14Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=14

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max14Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="14" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8

Źródło <xs:simpleType name="Max8Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Rate- Kurs (typ prosty)

Opis Kurs
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=10000

Liczba znaków po przecinku=4

Liczba znaków=8

Źródło <xs:simpleType name="Rate" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="10000" />

     <xs:fractionDigits value="4" />

     <xs:totalDigits value="8" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

StatementForAccount- Zestawienie dla konta (typ złożony)

Opis Zestawienie dla konta
Elementy

składowe
OwnrTp{0,1}

MmbTp{0,1}

ReprAgrmntId{0,1}

AcctTp{0,1}

ClntTp{0,1}

PrtfNb{0,1}

ColrDtls{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="StatementForAccount" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="OwnrTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MmbTp" type="Max2Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ReprAgrmntId" type="Max2Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AcctTp" type="Max2Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ClntTp" type="Max8Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PrtfNb" type="Max2Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ColrDtls" type="CollateralDetails" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

StatementForAccount/OwnrTp- Typ własności (element)

Opis Typ własności np. papiery własne, klienta, rachunek papierów wartościowych
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="OwnrTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />

StatementForAccount/MmbTp- Typ uczestnictwa (element)

Opis Typ uczestnictwa
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="MmbTp" type="Max2Text" minOccurs="0" />

StatementForAccount/ReprAgrmntId- Identyfikator umowy reprezentacji (element)

Opis Identyfikator umowy reprezentacji
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="ReprAgrmntId" type="Max2Text" minOccurs="0" />

StatementForAccount/AcctTp- Rodzaj konta (element)

Opis Rodzaj konta
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="AcctTp" type="Max2Text" minOccurs="0" />

StatementForAccount/ClntTp- Numer klasyfikacyjny klienta (NKK) (element)

Opis Numer klasyfikacyjny klienta (NKK)
Typ Max8Text
Źródło <xs:element name="ClntTp" type="Max8Text" minOccurs="0" />

StatementForAccount/PrtfNb- Numer portfela (element)

Opis Numer portfela
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="PrtfNb" type="Max2Text" minOccurs="0" />

StatementForAccount/ColrDtls- Szczegółowe informacje o rejestrze (element)

Opis Szczegółowe informacje o rejestrze
Typ CollateralDetails
Źródło <xs:element name="ColrDtls" type="CollateralDetails" maxOccurs="unbounded" />

colr.sm1.001.02- Raport rejestru zabezpieczeń (typ złożony)

Opis Raport rejestru zabezpieczeń
Elementy

składowe
GnlInf

StmtForAcct{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="colr.sm1.001.02" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="StmtForAcct" type="StatementForAccount" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

colr.sm1.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

colr.sm1.001.02/StmtForAcct- Zestawienie dla konta (element)

Opis Zestawienie dla konta
Typ StatementForAccount
Źródło <xs:element name="StmtForAcct" type="StatementForAccount" maxOccurs="unbounded" />