Struktura komunikatu: Komunikat dla instytucji wykonujących świadczenia z wygasających warrantów (demt.wri.001.01)


Komunikat dla instytucji wykonujących świadczenia z wygasających warrantów.

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyAndPrice- Kurs i kod waluty (typ złożony)

Opis Kurs i kod waluty
Typ Pochodna typu: Price
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndPrice" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Price" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

ExpiryDetails- Infomacje o zgłoszonym warrancie (typ złożony)

Opis Infomacje o zgłoszonym warrancie
Elementy

składowe
ISIN

SttlmDt

ExpiDt

ExpigQty

Amt

Źródło <xs:complexType name="ExpiryDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

     <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="ExpiDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="ExpigQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

     <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ExpiryDetails/ISIN- Kod ISIN instrumentu (element)

Opis Kod ISIN instrumentu finansowego
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

ExpiryDetails/SttlmDt- Przewidywana data ewidencji (element)

Opis Przewidywana data ewidencji umorzenia wygasającego warrantu.
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />

ExpiryDetails/ExpiDt- Data wygaśnięcia warrantu (element)

Opis Data wygaśnięcia warrantu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="ExpiDt" type="ISODate" />

ExpiryDetails/ExpigQty- Liczba umarzanych papierów (element)

Opis Liczba umarzanych papierów (warrantów).
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="ExpigQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

ExpiryDetails/Amt- Kwota świadczenia (element)

Opis Kwota świadczenia z tytułu wygasającego warrantu
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy

składowe
Unit

FaceAmt

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Unit" type="Max11Int" />

       <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki
Typ Max11Int
Źródło <xs:element name="Unit" type="Max11Int" />

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna
Typ Amount
Źródło <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
demt.wri.001.01{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="demt.wri.001.01" type="demt.wri.001.01" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/demt.wri.001.01- Świadczenia z wygasających warrantów (element)

Opis Świadczenia z wygasających warrantów
Typ demt.wri.001.01
Źródło <xs:element name="demt.wri.001.01" type="demt.wri.001.01" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max11Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=11

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max11Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="11" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Price- Kurs (typ prosty)

Opis Kurs
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=100000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=13

Źródło <xs:simpleType name="Price" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="100000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="13" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

demt.wri.001.01- Świadczenia z wygasających warrantów (typ złożony)

Opis Świadczenia z wygasających warrantów
Elementy

składowe
ExpiDtls{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="demt.wri.001.01" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ExpiDtls" type="ExpiryDetails" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

demt.wri.001.01/ExpiDtls- Informacje o świadczeniach z wygasającego warrantu (element)

Opis Informacje o świadczeniach z wygasającego warrantu
Typ ExpiryDetails
Źródło <xs:element name="ExpiDtls" type="ExpiryDetails" maxOccurs="unbounded" />