Struktura komunikatu: Zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki do KDPW (loan.ord.001.02)


Zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki do KDPW.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy

składowe
Unit

FaceAmt

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Unit" type="Max14Int" />

       <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="Unit" type="Max14Int" />

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna
Typ Amount
Źródło <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowe zgłoszenie
CANC Anulowanie zgłoszenia
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

     <xs:enumeration value="CANC" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

OprCd

CreDtTm{0,1}

Lnk{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="OprCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/OprCd- Kod operacji (element)

Opis Operacja, która opisuje komunikat zgłoszenia. Dopuszczalne wartości: NEED – zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę; COND – zgłoszenie warunków pożyczki; ACPT – zgłoszenie akceptacji warunków pożyczki. Kombinacja pól FuncOfMsg (CANC) i Operation (ACPT) jest niedopuszczalna. Zakłada się, że nie można anulować już zaakceptowanego zapotrzebowania, bo mogła powstać już pożyczka.
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="OprCd" type="Code4Text" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Typ Linkages
Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
loan.ord.001.02{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="loan.ord.001.02" type="loan.ord.001.02" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/loan.ord.001.02- Zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki do KDPW (element)

Opis Zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki do KDPW.
Typ loan.ord.001.02
Źródło <xs:element name="loan.ord.001.02" type="loan.ord.001.02" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami.
Elementy

składowe
RltdRef{0,1}

OrdRef{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Linkages" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OrdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Linkages/RltdRef- Identyfikator wcześniejszego zgłoszenia, którego dotyczy aktualne zgłoszenie (element)

Opis Identyfikator wcześniejszego zgłoszenia, którego dotyczy aktualne zgłoszenie. Pole wykorzystywane przy określaniu, które zgłoszenie ma być anulowane w wypadku użycia w polu FuncOfMsg wartości CANC.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Linkages/OrdRef- Identyfikator KDPW określający przesłane do KDPW zgłoszenie zapotrzebowania lub zgłoszenie warunków pożyczki (element)

Opis Identyfikator KDPW określający przesłane do KDPW zgłoszenie zapotrzebowania lub zgłoszenie warunków pożyczki. Pole wymagane w następujących wypadkach: w wypadku przekazywania warunków pożyczki przez pożyczkodawcę – należy wskazać w tym polu identyfikator KDPW zapotrzebowania na pożyczkę, którego dotyczą przekazywane warunki pożyczki; w wypadku przekazywania akceptacji warunków pożyczki przez pożyczkobiorcę – należy wskazać w tym polu identyfikator KDPW warunków pożyczki, które są akceptowane w przekazywanym komunikacie.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="OrdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=14

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max14Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="14" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max35Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

OrderDetails- Szczegóły zgłoszenia (typ złożony)

Opis Szczegóły zgłoszenia
Elementy

składowe
ISIN

MinQty

MaxQty

OwnrshInd

LnTp

LnOpngDt

LnClsgDt{0,1}

ClrMmb{0,1}

ClrAcct{0,1}

FeeRate{0,1}

CtrctCondAcptInd{0,1}

Źródło <xs:complexType name="OrderDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

     <xs:element name="MinQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

     <xs:element name="MaxQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

     <xs:element name="OwnrshInd" type="Max1Text" />

     <xs:element name="LnTp" type="Max4Text" />

     <xs:element name="LnOpngDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="LnClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ClrMmb" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ClrAcct" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FeeRate" type="Percentage2" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CtrctCondAcptInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

OrderDetails/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

OrderDetails/MinQty- Minimalna ilość papierów poszukiwana przez pożyczkobiorcę lub proponowana przez pożyczkodawcę (element)

Opis Minimalna ilość papierów poszukiwana przez pożyczkobiorcę lub proponowana przez pożyczkodawcę. W wypadku akceptacji warunków pożyczki wartość ta musi być zgodna z wartością MaxQuantity i zawierać się w przedziale określonym przez zaproponowane warunki pożyczki.
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="MinQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

OrderDetails/MaxQty- Maksymalna ilość papierów poszukiwana przez pożyczkobiorcę lub proponowana przez pożyczkodawcę (element)

Opis Maksymalna ilość papierów poszukiwana przez pożyczkobiorcę lub proponowana przez pożyczkodawcę. W wypadku akceptacji warunków pożyczki wartość ta musi być zgodna z wartością MinQuantity i zawierać się w przedziale określonym przez zaproponowane warunki pożyczki.
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="MaxQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

OrderDetails/OwnrshInd- Wskaźnik typu własności (element)

Opis Wskaźnik typu własności. Dopuszczalne wartości: H – papiery na rachunek własny; C – papiery na rachunek klienta.
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="OwnrshInd" type="Max1Text" />

OrderDetails/LnTp- Wskaźnik terminowości pożyczki (element)

Opis Wskaźnik terminowości pożyczki. Dopuszczalne wartości: OPEN – pożyczka bezterminowa; FIXD – pożyczka terminowa.
Typ Max4Text
Źródło <xs:element name="LnTp" type="Max4Text" />

OrderDetails/LnOpngDt- Oczekiwana data rozrachunku otwarcia pożyczki (element)

Opis Oczekiwana data rozrachunku otwarcia pożyczki
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="LnOpngDt" type="ISODate" />

OrderDetails/LnClsgDt- Proponowana data zwrotu pożyczki (element)

Opis Proponowana data zwrotu pożyczki. Pole wypełniane tylko dla pożyczki terminowej, czyli gdy pole LnType ma wartość FIXD.
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="LnClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

OrderDetails/ClrMmb- Uczestnik rozliczający (element)

Opis Uczestnik rozliczający
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="ClrMmb" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

OrderDetails/ClrAcct- Id konta rozliczeniowego (element)

Opis Identyfikator konta rozliczeniowego. Pole wypełniane, gdy numer konta ma być inny niż domyślny.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="ClrAcct" type="Max16Text" minOccurs="0" />

OrderDetails/FeeRate- Wynagrodzenie dla pożyczkodawcy, wartość procentowa w ujęciu rocznym (element)

Opis Wynagrodzenie dla pożyczkodawcy, wartość procentowa w ujęciu rocznym. Pole nie jest wymagane od uczestnika (pożyczkobiorcy) w momencie zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczę. W wypadku przekazywania warunków pożyczki oraz akceptacji warunków pożyczki, pole jest wymagane.
Typ Percentage2
Źródło <xs:element name="FeeRate" type="Percentage2" minOccurs="0" />

OrderDetails/CtrctCondAcptInd- Zgoda pożyczkodawcy na wykorzystanie wzorca umownego KPDW (element)

Opis Oświadczenie o zamiarze zawarcia umowy pożyczki inkorporującej postanowienia § 76d ust. 3, § 76e, § 76f ust. 2, § 76g ust. 2, § 76h i § 76i Regulaminu.
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="CtrctCondAcptInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

Percentage2- Wielkość wyrażona w procentach (typ prosty)

Opis Wielkość wyrażona w procentach
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=6

Źródło <xs:simpleType name="Percentage2" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="6" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

loan.ord.001.02- Zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki do KDPW (typ złożony)

Opis Zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki do KDPW
Elementy

składowe
GnlInf

OrdrDtls

Źródło <xs:complexType name="loan.ord.001.02" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="OrdrDtls" type="OrderDetails" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

loan.ord.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

loan.ord.001.02/OrdrDtls- Szczegóły zgłoszenia (element)

Opis Szczegóły zgłoszenia
Typ OrderDetails
Źródło <xs:element name="OrdrDtls" type="OrderDetails" />