Struktura komunikatu: Status pożyczki negocjowanej (loan.stl.001.02)


Status pożyczki negocjowanej.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony)

Opis Wartość i strona salda
Elementy

składowe
Bal

CdtDbtInd

Źródło <xs:complexType name="BalanceAndSide" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Bal" type="Amount" />

     <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element)

Opis Wartość salda
Typ Amount
Źródło <xs:element name="Bal" type="Amount" />

BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)

Opis Znak strony salda
Typ CreditDebitCode
Źródło <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

Opis Kody wskazujące stronę salda
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
CRDT Należności (uznanie uczestnika)
DBIT Zobowiązania (obciążenie uczestnika)
Źródło <xs:simpleType name="CreditDebitCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="CRDT" />

     <xs:enumeration value="DBIT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy

składowe
Unit

FaceAmt

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Unit" type="Max14Int" />

       <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="Unit" type="Max14Int" />

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna
Typ Amount
Źródło <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowy status pożyczki
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

RptTp

CreDtTm{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="RptTp" type="Max4Text" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/RptTp- Rodzaj zestawienia (element)

Opis Rodzaj zestawienia. Dopuszczalne wartości: ONER – Status pojedynczej pożyczki; ALLR – Statusy wszystkich pożyczek danego uczestnika.
Typ Max4Text
Źródło <xs:element name="RptTp" type="Max4Text" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
loan.stl.001.02{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="loan.stl.001.02" type="loan.stl.001.02" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/loan.stl.001.02- Status pożyczki negocjowanej (element)

Opis Status pożyczki negocjowanej
Typ loan.stl.001.02
Źródło <xs:element name="loan.stl.001.02" type="loan.stl.001.02" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

LoanDetails- Szczegóły dotyczące pożyczki (typ złożony)

Opis Szczegóły dotyczące pożyczki
Elementy

składowe
LnRef

NeedRef{0,1}

KDPWNeedRef

CondRef{0,1}

KDPWCondRef

MtchDtTm

LnOpngDt

LnClsgDt{0,1}

LnMaxClsgDt

LnTp

LnMmbType

OwnrshInd

ISIN

LnQty

LnClctdColl

LnTrnsfdColl

MtMBal

FeeRate

Sts

ClrMmb{0,1}

ClrAcct{0,1}

Źródło <xs:complexType name="LoanDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="LnRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="NeedRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWNeedRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="CondRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWCondRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="MtchDtTm" type="ISODateTime" />

     <xs:element name="LnOpngDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="LnClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="LnMaxClsgDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="LnTp" type="Max4Text" />

     <xs:element name="LnMmbType" type="Code4Text" />

     <xs:element name="OwnrshInd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

     <xs:element name="LnQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

     <xs:element name="LnClctdColl" type="Amount" />

     <xs:element name="LnTrnsfdColl" type="Amount" />

     <xs:element name="MtMBal" type="BalanceAndSide" />

     <xs:element name="FeeRate" type="Percentage2" />

     <xs:element name="Sts" type="Status" />

     <xs:element name="ClrMmb" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ClrAcct" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

LoanDetails/LnRef- Identyfikator KDPW pożyczki (element)

Opis Identyfikator KDPW pożyczki
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="LnRef" type="Max16Text" />

LoanDetails/NeedRef- Identyfikator zapotrzebowania na pożyczkę nadany przez uczestnika (element)

Opis Identyfikator zapotrzebowania na pożyczkę nadany przez uczestnika.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="NeedRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

LoanDetails/KDPWNeedRef- Identyfikator zapotrzebowania na pożyczkę nadany przez KDPW (element)

Opis Identyfikator zapotrzebowania na pożyczkę nadany przez KDPW.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="KDPWNeedRef" type="Max16Text" />

LoanDetails/CondRef- Identyfikator warunków pożyczki nadany przez uczestnika (element)

Opis Identyfikator warunków pożyczki nadany przez uczestnika.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="CondRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

LoanDetails/KDPWCondRef- Identyfikator warunków pożyczki nadany przez KDPW (element)

Opis Identyfikator warunków pożyczki nadany przez KDPW.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="KDPWCondRef" type="Max16Text" />

LoanDetails/MtchDtTm- Data i czas akceptacji zgłoszenia propozycji warunków pożyczki (element)

Opis Data i czas akceptacji zgłoszenia propozycji warunków pożyczki
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="MtchDtTm" type="ISODateTime" />

LoanDetails/LnOpngDt- Data rozrachunku otwarcia pożyczki (element)

Opis Data rozrachunku otwarcia pożyczki
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="LnOpngDt" type="ISODate" />

LoanDetails/LnClsgDt- Przewidywana data zamknięcia pożyczki (element)

Opis Przewidywana data zamknięcia pożyczki
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="LnClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

LoanDetails/LnMaxClsgDt- Najpóźniejsza możliwa data zamknięcia pożyczki (element)

Opis Najpóźniejsza możliwa data zamknięcia pożyczki.
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="LnMaxClsgDt" type="ISODate" />

LoanDetails/LnTp- Wskaźnik terminowości pożyczki (element)

Opis Wskaźnik terminowości pożyczki. Dopuszczalne wartości: OPEN – pożyczka bezterminowa; FIXD – pożyczka terminowa.
Typ Max4Text
Źródło <xs:element name="LnTp" type="Max4Text" />

LoanDetails/LnMmbType- Rola uczestnika pożyczki (element)

Opis Rola uczestnika pożyczki. Dopuszczalne wartości: LEND – pożyczkodawca; BRWR – pożyczkobiorca
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="LnMmbType" type="Code4Text" />

LoanDetails/OwnrshInd- Wskaźnik typu własności (element)

Opis Wskaźnik typu własności. Dopuszczalne wartości: HOUS – papiery na rachunek własny; CLIE – papiery na rachunek klienta.
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="OwnrshInd" type="Code4Text" />

LoanDetails/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

LoanDetails/LnQty- Wielkość pożyczki (element)

Opis Wielkość pożyczki
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="LnQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

LoanDetails/LnClctdColl- Wartość wymaganego zabezpieczenia (element)

Opis Wartość wymaganego zabezpieczenia.
Typ Amount
Źródło <xs:element name="LnClctdColl" type="Amount" />

LoanDetails/LnTrnsfdColl- Wartość przekazanego zabezpieczenia (element)

Opis Wartość przekazanego zabezpieczenia.
Typ Amount
Źródło <xs:element name="LnTrnsfdColl" type="Amount" />

LoanDetails/MtMBal- Saldo zobowiązań i należności z tytułu MTM (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności z tytułu MTM.
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="MtMBal" type="BalanceAndSide" />

LoanDetails/FeeRate- Wynagrodzenie dla pożyczkodawcy, wartość procentowa w ujęciu rocznym (element)

Opis Wynagrodzenie dla pożyczkodawcy, wartość procentowa w ujęciu rocznym
Typ Percentage2
Źródło <xs:element name="FeeRate" type="Percentage2" />

LoanDetails/Sts- Status pożyczki (element)

Opis Status pożyczki
Typ Status
Źródło <xs:element name="Sts" type="Status" />

LoanDetails/ClrMmb- Uczestnik rozliczający (element)

Opis Uczestnik rozliczający
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="ClrMmb" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

LoanDetails/ClrAcct- Id konta rozliczeniowego (element)

Opis Identyfikator konta rozliczeniowego.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="ClrAcct" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=14

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max14Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="14" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max35Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Percentage2- Wielkość wyrażona w procentach (typ prosty)

Opis Wielkość wyrażona w procentach
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=6

Źródło <xs:simpleType name="Percentage2" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="6" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Reason- Przyczyna (typ złożony)

Opis Przyczyna
Elementy

składowe
RsnCd{0,1}

RsnTxt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Reason" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Reason/RsnCd- Kod przyczyny (element)

Opis Kod przyczyny
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

Reason/RsnTxt- Opis przyczyny (element)

Opis Opis przyczyny
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />

Status- Status (typ złożony)

Opis Status
Elementy

składowe
StsCd

Rsn{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Status" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Status/StsCd- Kod statusu (element)

Opis Kod statusu
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />

Status/Rsn- Przyczyna (element)

Opis Przyczyna
Typ Reason
Źródło <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />

loan.stl.001.02- Status pożyczki negocjowanej (typ złożony)

Opis Status pożyczki negocjowanej
Elementy

składowe
GnlInf

LnDtls{0,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="loan.stl.001.02" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="LnDtls" type="LoanDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

loan.stl.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

loan.stl.001.02/LnDtls- Szczegóły dotyczące pożyczki (element)

Opis Szczegóły dotyczące pożyczki
Typ LoanDetails
Źródło <xs:element name="LnDtls" type="LoanDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />