Struktura komunikatu: Status zgłoszenia żądania w systemie pożyczek negocjowanych (loan.stt.001.02)


Status zgłoszenia żądania w systemie pożyczek negocjowanych.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy

składowe
Unit

FaceAmt

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Unit" type="Max14Int" />

       <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="Unit" type="Max14Int" />

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna
Typ Amount
Źródło <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowy status zgłoszenia żądania
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

OprCd

OprStag

CreDtTm{0,1}

Lnk

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="OprCd" type="Max4Text" />

     <xs:element name="OprStag" type="Max4Text" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Lnk" type="Linkages" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/OprCd- Typ operacji (element)

Opis Typ operacji, która ma być wykonana. Dopuszczalne wartości: RETA – zwrot pożyczki bezterminowej w całości; RETP – zwrot pożyczki bezterminowej w części; CHDT – zmiana terminu zwrotu pożyczki terminowej; STAT – zapytanie o status pożyczki.
Typ Max4Text
Źródło <xs:element name="OprCd" type="Max4Text" />

GeneralInformation/OprStag- Etap operacji (element)

Opis Etap operacji. Dopuszczalne wartości: NORD – nowe żądanie operacji; ACPT – akceptacja wykonania operacji; DENY – odrzucenie wykonania operacji.
Typ Max4Text
Źródło <xs:element name="OprStag" type="Max4Text" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Typ Linkages
Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" />

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
loan.stt.001.02{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="loan.stt.001.02" type="loan.stt.001.02" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/loan.stt.001.02- Status zgłoszenia żądania w systemie pożyczek negocjowanych (element)

Opis Status zgłoszenia żądania w systemie pożyczek negocjowanych
Typ loan.stt.001.02
Źródło <xs:element name="loan.stt.001.02" type="loan.stt.001.02" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami.
Elementy

składowe
RltdRef{0,1}

LTecRef

Źródło <xs:complexType name="Linkages" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="LTecRef" type="Max16Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Linkages/RltdRef- Identyfikator zgłoszenia żądania, którego dotyczy odpowiedź, nadany przez uczestnika. (element)

Opis Identyfikator zgłoszenia żądania, którego dotyczy odpowiedź, nadany przez uczestnika. Pole nie występuje, jeżeli komunikat zainicjowany przez KDPW do innych zainteresowanych stron np. informacja o nowym zgłoszeniu żądania przez jedną ze stron pożyczki.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Linkages/LTecRef- Identyfikator KDPW przekazanego do KDPW żądania (element)

Opis Identyfikator KDPW przekazanego do KDPW żądania
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="LTecRef" type="Max16Text" />

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=14

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max14Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="14" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

OrderDetails- Wymagane szczegóły dotyczące żądania (typ złożony)

Opis Wymagane szczegóły dotyczące żądania
Elementy

składowe
LnRef

NewDt{0,1}

RetQty{0,1}

Źródło <xs:complexType name="OrderDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="LnRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="NewDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RetQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

OrderDetails/LnRef- Identyfikator KDPW pożyczki ze zgłoszenia żądania (element)

Opis Identyfikator KDPW pożyczki ze zgłoszenia żądania
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="LnRef" type="Max16Text" />

OrderDetails/NewDt- Nowa proponowana data terminu zwrotu pożyczki (element)

Opis Gdy komunikat dotyczy pożyczki terminowej (FIXD), pole to wskazuje nową datę zwrotu pożyczki terminowej. Gdy komunikat dotyczy pożyczki bezterminowej (OPEN), pole to wskazuje datę zwrotu pożyczki, zgodnie z regulacjami dotyczącymi pożyczek.
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="NewDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

OrderDetails/RetQty- Liczba papierów do zwrotu (element)

Opis Gdy komunikat dotyczy pożyczki bezterminowej zwracanej w części, pole to zawiera liczbę papierów do zwrotu. Pole pomijane, gdy komunikat dotyczy pożyczki terminowej, całkowitego zwrotu pożyczki bezterminowej lub zapytania o status pożyczki.
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="RetQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

Reason- Przyczyna (typ złożony)

Opis Przyczyna
Elementy

składowe
RsnCd{0,1}

RsnTxt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Reason" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Reason/RsnCd- Kod przyczyny (element)

Opis Kod przyczyny
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

Reason/RsnTxt- Opis przyczyny (element)

Opis Opis przyczyny
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />

Status- Status (typ złożony)

Opis Status
Elementy

składowe
StsCd

Rsn{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Status" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Status/StsCd- Kod statusu (element)

Opis Kod statusu
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />

Status/Rsn- Przyczyna (element)

Opis Przyczyna
Typ Reason
Źródło <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />

loan.stt.001.02- Status zgłoszenia żądania w systemie pożyczek negocjowanych (typ złożony)

Opis Status zgłoszenia żądania w systemie pożyczek negocjowanych
Elementy

składowe
GnlInf

Sts

OrdrDtls

Źródło <xs:complexType name="loan.stt.001.02" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="Sts" type="Status" />

     <xs:element name="OrdrDtls" type="OrderDetails" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

loan.stt.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

loan.stt.001.02/Sts- Status zgłoszenia (element)

Opis Status zgłoszenia
Typ Status
Źródło <xs:element name="Sts" type="Status" />

loan.stt.001.02/OrdrDtls- Wymagane szczegóły dotyczące żądania (element)

Opis Wymagane szczegóły dotyczące żądania
Typ OrderDetails
Źródło <xs:element name="OrdrDtls" type="OrderDetails" />