Struktura komunikatu: Wniosek o wydanie zaświadczenia ZPP-1 lub formularza IFT-1/IFT-2. (seev.ins.008.01)


Wniosek o wydanie imiennego zaświadczenia ZPP-1 dla beneficjentów nieujawnionych przed wypłatą świadczenia lub wydanie formularza IFT-1/IFT-2 dla beneficjentów ujawnionych.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Address- Adres (typ złożony)

Opis Adres
Elementy

składowe
CtryCd

TwnNm

StrtNm{0,1}

BldgNb{0,1}

FltNb{0,1}

RgnNm{0,1}

CtyNm{0,1}

DstrctNm{0,1}

PstCd{0,1}

PstOffc{0,1}

POBox{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Address" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CtryCd" type="CountryCode" />

     <xs:element name="TwnNm" type="Max56Text" />

     <xs:element name="StrtNm" type="Max65Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BldgNb" type="Max9Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FltNb" type="Max10Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RgnNm" type="Max36Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CtyNm" type="Max36Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DstrctNm" type="Max36Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PstCd" type="Max8Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PstOffc" type="Max56Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="POBox" type="Max10Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Address/CtryCd- Adres – kraj (element)

Opis Adres – kraj
Typ CountryCode
Źródło <xs:element name="CtryCd" type="CountryCode" />

Address/TwnNm- Adres – miasto (element)

Opis Adres – miasto
Typ Max56Text
Źródło <xs:element name="TwnNm" type="Max56Text" />

Address/StrtNm- Adres – ulica i numer domu (element)

Opis Adres – ulica i numer domu
Typ Max65Text
Źródło <xs:element name="StrtNm" type="Max65Text" minOccurs="0" />

Address/BldgNb- Numer budynku (element)

Opis Numer budynku
Typ Max9Text
Źródło <xs:element name="BldgNb" type="Max9Text" minOccurs="0" />

Address/FltNb- Numer mieszkania (element)

Opis Numer mieszkania
Typ Max10Text
Źródło <xs:element name="FltNb" type="Max10Text" minOccurs="0" />

Address/RgnNm- Adres – województwo (element)

Opis Adres – województwo
Typ Max36Text
Źródło <xs:element name="RgnNm" type="Max36Text" minOccurs="0" />

Address/CtyNm- Adres – powiat (element)

Opis Adres – powiat
Typ Max36Text
Źródło <xs:element name="CtyNm" type="Max36Text" minOccurs="0" />

Address/DstrctNm- Adres – gmina (element)

Opis Adres – gmina
Typ Max36Text
Źródło <xs:element name="DstrctNm" type="Max36Text" minOccurs="0" />

Address/PstCd- Adres – kod pocztowy (element)

Opis Adres – kod pocztowy
Typ Max8Text
Źródło <xs:element name="PstCd" type="Max8Text" minOccurs="0" />

Address/PstOffc- Adres – poczta (element)

Opis Adres – poczta
Typ Max56Text
Źródło <xs:element name="PstOffc" type="Max56Text" minOccurs="0" />

Address/POBox- Adres – numer skrytki pocztowej (element)

Opis Adres – numer skrytki pocztowej
Typ Max10Text
Źródło <xs:element name="POBox" type="Max10Text" minOccurs="0" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

BeneficialOwnerDetails- Dane uprawnionego (typ złożony)

Opis Dane uprawnionego
Elementy

składowe
NttyTp

FullNm{0,1}

ShrtNm{0,1}

FrstNm{0,1}

LstNm{0,1}

BirthDt{0,1}

CntryOfBirth{0,1}

CityOfBirth{0,1}

FathNm{0,1}

MothNm{0,1}

BOwnrId

Adr{0,1}

OmnAccNb{0,1}

Źródło <xs:complexType name="BeneficialOwnerDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="NttyTp" type="Max4Text" />

     <xs:element name="FullNm" type="Max240Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ShrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FrstNm" type="Max30Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="LstNm" type="Max81Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BirthDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CntryOfBirth" type="CountryCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CityOfBirth" type="Max56Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FathNm" type="Max30Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MothNm" type="Max30Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BOwnrId" type="PartyIdentification" />

     <xs:element name="Adr" type="Address" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OmnAccNb" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

BeneficialOwnerDetails/NttyTp- Rodzaj beneficjenta: osoba fizyczna/osoba prawna (element)

Opis Kod rodzaju beneficjenta determinujący stawkę podatku dochodowego. OMNN - osoba fizyczna, OMNL - osoba prawna. W przypadku beneficjentów uprawnionych do stosowania niestandardowej stawki podatkowej KDPW będzie tworzyć nowe kody rodzaju beneficjenta i publikować je na swojej stronie internetowej.
Typ Max4Text
Źródło <xs:element name="NttyTp" type="Max4Text" />

BeneficialOwnerDetails/FullNm- Nazwa pełna (element)

Opis Nazwa pełna
Typ Max240Text
Źródło <xs:element name="FullNm" type="Max240Text" minOccurs="0" />

BeneficialOwnerDetails/ShrtNm- Nazwa skrócona (element)

Opis Nazwa skrócona
Typ Max70Text
Źródło <xs:element name="ShrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0" />

BeneficialOwnerDetails/FrstNm- Imię (element)

Opis Imię
Typ Max30Text
Źródło <xs:element name="FrstNm" type="Max30Text" minOccurs="0" />

BeneficialOwnerDetails/LstNm- Nazwisko (element)

Opis Nazwisko
Typ Max81Text
Źródło <xs:element name="LstNm" type="Max81Text" minOccurs="0" />

BeneficialOwnerDetails/BirthDt- Data urodzenia (element)

Opis Data urodzenia.
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="BirthDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

BeneficialOwnerDetails/CntryOfBirth- Miejsce urodzenia – kraj (element)

Opis Miejsce urodzenia – kraj.
Typ CountryCode
Źródło <xs:element name="CntryOfBirth" type="CountryCode" minOccurs="0" />

BeneficialOwnerDetails/CityOfBirth- Miejsce urodzenia - miasto (element)

Opis Miejsce urodzenia - miasto.
Typ Max56Text
Źródło <xs:element name="CityOfBirth" type="Max56Text" minOccurs="0" />

BeneficialOwnerDetails/FathNm- Imię ojca (element)

Opis Imię ojca
Typ Max30Text
Źródło <xs:element name="FathNm" type="Max30Text" minOccurs="0" />

BeneficialOwnerDetails/MothNm- Imię matki (element)

Opis Imię matki
Typ Max30Text
Źródło <xs:element name="MothNm" type="Max30Text" minOccurs="0" />

BeneficialOwnerDetails/BOwnrId- Identyfikacja uprawnionego (element)

Opis Identyfikacja uprawnionego
Typ PartyIdentification
Źródło <xs:element name="BOwnrId" type="PartyIdentification" />

BeneficialOwnerDetails/Adr- Adres (element)

Opis Adres
Typ Address
Źródło <xs:element name="Adr" type="Address" minOccurs="0" />

BeneficialOwnerDetails/OmnAccNb- Numer rachunku konta zbiorczego (element)

Opis Numer rachunku konta zbiorczego
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="OmnAccNb" type="Max16Text" minOccurs="0" />

CountryCode- Kod kraju (typ prosty)

Opis Kod kraju
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="CountryCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy

składowe
Unit

FaceAmt

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Unit" type="Max11Int" />

       <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki
Typ Max11Int
Źródło <xs:element name="Unit" type="Max11Int" />

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna
Typ Amount
Źródło <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

ForeignIdType- Rodzaj identyfikacji zagranicznej (typ prosty)

Opis Rodzaj identyfikacji zagranicznej
Typ Pochodna typu: xs:byte
Format
Kod Opis
1
2
3
4
8
9
Źródło <xs:simpleType name="ForeignIdType" >

   <xs:restriction base="xs:byte" >

     <xs:enumeration value="1" />

     <xs:enumeration value="2" />

     <xs:enumeration value="3" />

     <xs:enumeration value="4" />

     <xs:enumeration value="8" />

     <xs:enumeration value="9" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowy komunikat z danymi
CANC Wycofanie danych
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

     <xs:enumeration value="CANC" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

RqstTp

CreDtTm{0,1}

Lnk{0,1}

ReportPeriod{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="RqstTp" type="Max4Text" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ReportPeriod" type="ReportPeriod" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/RqstTp- Rodzaj wniosku (element)

Opis Rodzaj wniosku (ZPPX – wniosek o wydanie ZPP, IFTX – wniosek o wydanie IFT)
Typ Max4Text
Źródło <xs:element name="RqstTp" type="Max4Text" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data/czas utworzenia komunikatu (element)

Opis Data/czas utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami. Podanie referencji do poprzednich komunikatów nie jest obowiązkowe. W przypadku podania referencji należy zadbać, aby wskazany identyfikator był poprawny. Dla referencji PrvsRef musi być to ostatni przyjęty przez KDPW komunikat dotyczący określonego identyfikatora zdarzenia oraz identyfikatora uprawnionego. Identyfikatory komunikatów odrzuconych przez KDPW (status RJCT przekazany komunikatem seev.sts.001.01) nie są uwzględniane. W przypadku referencji RltdRef referencja powinna wskazywać ostatni komunikat o danym zdarzeniu (komunikat seev.ntf.001.01) przekazany przez KDPW. Dla komunikatów dotyczących instrukcji na papierach, jeżeli jest to komunikat REPL lub CANC podane relacji PrvsRef jest obowiązkowe.
Typ Linkages
Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

GeneralInformation/ReportPeriod- Okres dla którego ma być wydane zaświadczenie (element)

Opis Okres dla którego ma być wydane zaświadczenie
Typ ReportPeriod
Źródło <xs:element name="ReportPeriod" type="ReportPeriod" minOccurs="0" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
seev.ins.008.01{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="seev.ins.008.01" type="seev.ins.008.01" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/seev.ins.008.01- Dane beneficjentów uprawnionych do niższej stawki podatkowej (element)

Opis Dane beneficjentów uprawnionych do niższej stawki podatkowej
Typ seev.ins.008.01
Źródło <xs:element name="seev.ins.008.01" type="seev.ins.008.01" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami.
Elementy

składowe
PrvsRef{0,1}

RltdRef{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Linkages" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Linkages/PrvsRef- Referencja do poprzedniego komunikatu (element)

Opis Referencja do poprzedniego komunikatu.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Linkages/RltdRef- Referencja do powiązanego komunikatu (element)

Opis Referencja do powiązanego komunikatu.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Max1Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=1

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max1Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="1" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max3Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=3

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max3Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="3" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max10Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 10 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=10

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max10Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="10" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max11Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=11

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max11Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="11" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max3Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 3 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=3

Źródło <xs:simpleType name="Max3Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="3" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max9Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 9 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=9

Źródło <xs:simpleType name="Max9Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="9" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8

Źródło <xs:simpleType name="Max8Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="replace" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max10Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 10 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=10

Źródło <xs:simpleType name="Max10Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="replace" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="10" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max11Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 11 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=11

Źródło <xs:simpleType name="Max11Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="11" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max15Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 15 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=15

Źródło <xs:simpleType name="Max15Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="15" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max30Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 30 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=30

Źródło <xs:simpleType name="Max30Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="replace" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="30" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max36Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 36 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=36

Źródło <xs:simpleType name="Max36Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="replace" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="36" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max56Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 56 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=56

Źródło <xs:simpleType name="Max56Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="replace" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="56" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max65Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 65 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=65

Źródło <xs:simpleType name="Max65Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="replace" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="65" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max70Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 70 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=70

Źródło <xs:simpleType name="Max70Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="replace" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="70" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max81Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 81 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=81

Źródło <xs:simpleType name="Max81Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="replace" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="81" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max240Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 240 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=240

Źródło <xs:simpleType name="Max240Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="replace" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="240" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

NIP- Kod NIP (typ prosty)

Opis Kod NIP
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}

Źródło <xs:simpleType name="NIP" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PartyIdentification- (typ złożony)

Elementy

składowe
TaxIdTp{0,1}

FrgnIdTp{0,1}

FrgnTaxId{0,1}

TaxIdCntry{0,1}

PrsnIdTp{0,1}

PrsnId{0,1}

PrsnIdCntry{0,1}

ActvtyDt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="PartyIdentification" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="TaxIdTp" type="TaxIdType" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FrgnIdTp" type="ForeignIdType" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FrgnTaxId" type="Max30Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TaxIdCntry" type="CountryCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PrsnIdTp" type="ForeignIdType" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PrsnId" type="Max30Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PrsnIdCntry" type="CountryCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ActvtyDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PartyIdentification/TaxIdTp- Rodzaj identyfikacji podatkowej (element)

Opis Rodzaj identyfikacji podatkowej. 1-podatkowa, 2-inna.
Typ TaxIdType
Źródło <xs:element name="TaxIdTp" type="TaxIdType" minOccurs="0" />

PartyIdentification/FrgnIdTp- Rodzaj identyfikacji zagranicznej (element)

Opis Rodzaj identyfikacji zagranicznej.
Typ ForeignIdType
Źródło <xs:element name="FrgnIdTp" type="ForeignIdType" minOccurs="0" />

PartyIdentification/FrgnTaxId- Numer identyfikacyjny podatnika uzyskany w kraju, w którym podatnik ma siedzibę (osoby zagraniczne) (element)

Opis Numer identyfikacyjny podatnika uzyskany w kraju, w którym podatnik ma siedzibę (osoby zagraniczne).
Typ Max30Text
Źródło <xs:element name="FrgnTaxId" type="Max30Text" minOccurs="0" />

PartyIdentification/TaxIdCntry- Kod kraju wydania numeru identyfikacyjnego podatnika (element)

Opis Kod kraju wydania numeru identyfikacyjnego podatnika
Typ CountryCode
Źródło <xs:element name="TaxIdCntry" type="CountryCode" minOccurs="0" />

PartyIdentification/PrsnIdTp- Rodzaj dokumentu tożsamości (element)

Opis Rodzaj dokumentu tożsamości
Typ ForeignIdType
Źródło <xs:element name="PrsnIdTp" type="ForeignIdType" minOccurs="0" />

PartyIdentification/PrsnId- Numer dokumentu tożsamości (element)

Opis Numer dokumentu tożsamości
Typ Max30Text
Źródło <xs:element name="PrsnId" type="Max30Text" minOccurs="0" />

PartyIdentification/PrsnIdCntry- Kod kraju wydania dokumentu tożsamości (element)

Opis Kod kraju wydania dokumentu tożsamości
Typ CountryCode
Źródło <xs:element name="PrsnIdCntry" type="CountryCode" minOccurs="0" />

PartyIdentification/ActvtyDt- Data rozpoczęcia działalności (element)

Opis Data rozpoczęcia działalności
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="ActvtyDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

TaxIdType- Typ identyfikacji podatkowej (typ prosty)

Opis Typ identyfikacji podatkowej
Typ Pochodna typu: xs:byte
Format
Kod Opis
1 Podatkowa
2 Inna
Źródło <xs:simpleType name="TaxIdType" >

   <xs:restriction base="xs:byte" >

     <xs:enumeration value="1" />

     <xs:enumeration value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

UnderlyingSecurity- Informacje o papierze (typ złożony)

Opis Informacje o papierze
Elementy

składowe
ISIN

Źródło <xs:complexType name="UnderlyingSecurity" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

UnderlyingSecurity/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

seev.ins.008.01- Dane beneficjentów uprawnionych do niższej stawki podatkowej (typ złożony)

Opis Wniosek o zaświadczenie ZPP-1
Elementy

składowe
GnlInf

CABalLst{0,1}

BOwnrDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="seev.ins.008.01" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="CABalLst" type="CABalLst" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BOwnrDtls" type="BeneficialOwnerDetails" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

seev.ins.008.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

seev.ins.008.01/CABalLst- Lista zdarzeń (element)

Opis Lista zdarzeń.
Typ CABalLst
Źródło <xs:element name="CABalLst" type="CABalLst" minOccurs="0" />

seev.ins.008.01/BOwnrDtls- Identyfikacja uprawnionego (element)

Opis Identyfikacja uprawnionego.
Typ BeneficialOwnerDetails
Źródło <xs:element name="BOwnrDtls" type="BeneficialOwnerDetails" minOccurs="0" />

CABalLst- Lista sald zdarzeń (typ złożony)

Opis Lista sald zdarzeń
Elementy

składowe
CABal{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="CABalLst" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CABal" type="CABal" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CABalLst/CABal- Saldo zdarzenia. (element)

Opis Saldo zdarzenia.
Typ CABal
Źródło <xs:element name="CABal" type="CABal" maxOccurs="unbounded" />

CABal- Saldo zdarzenia (typ złożony)

Opis Saldo zdarzenia
Elementy

składowe
CARef

ISIN

OwndQty

Źródło <xs:complexType name="CABal" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CARef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

     <xs:element name="OwndQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CABal/CARef- Identyfikator świadczenia (element)

Opis Identyfikator świadczenia nadawany przez KDPW, przekazywany uczestnikom przy pomocy komunikatu zawiadomienia o zdarzeniu (seev.ntf.001.01). Komunikat zawiadamiający zawiera wszelkie szczegółowe informacje na temat danego świadczenia z papieru. Komunikaty wymieniane w związku z konkretnym zdarzeniem powinny wskazywać ten identyfikator jako referencję.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="CARef" type="Max16Text" />

CABal/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

CABal/OwndQty- Liczba posiadanych instrumentów finansowych (element)

Opis Liczba posiadanych instrumentów finansowych.
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="OwndQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

ReportPeriod- Okres raportu (typ złożony)

Opis Okres raportu
Elementy

składowe
BgnDt

EndDt

Źródło <xs:complexType name="ReportPeriod" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="BgnDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="EndDt" type="ISODate" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ReportPeriod/BgnDt- Pierwszy dzień okresu (element)

Opis Pierwszy dzień okresu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="BgnDt" type="ISODate" />

ReportPeriod/EndDt- Ostatni dzień okresu (element)

Opis Ostatni dzień okresu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="EndDt" type="ISODate" />