Struktura komunikatu: Wniosek o rejestrację (seis.reg.001.01)


Wniosek o rejestrację

Document- Wniosek o rejestrację (element)

Opis Wniosek o rejestrację
Typ Document
Źródło <xs:element name="Document" type="Document" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CFIIncomeDistributionCode- Polityka dystrybucji dochodów (typ prosty)

Opis Polityka dystrybucji dochodów
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
I Fundusz dochodowy
G Fundusz z kapitalizacją
J Fundusz mieszany
Źródło <xs:simpleType name="CFIIncomeDistributionCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="I" />

     <xs:enumeration value="G" />

     <xs:enumeration value="J" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CFIInvestmentPolicyCode- Polityka inwestycyjna (typ prosty)

Opis Polityka inwestycyjna
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
R Nieruchomości
B Instrumenty dłużne
E Udziałowe papiery wartościowe
V Zamienne papiery wartościowe
L Mieszane
C Towary
D Instrumenty pochodne
F Instrumenty referencyjne z wyłączeniem towarów
K Kredyty
M Inne
Źródło <xs:simpleType name="CFIInvestmentPolicyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="R" />

     <xs:enumeration value="B" />

     <xs:enumeration value="E" />

     <xs:enumeration value="V" />

     <xs:enumeration value="L" />

     <xs:enumeration value="C" />

     <xs:enumeration value="D" />

     <xs:enumeration value="F" />

     <xs:enumeration value="K" />

     <xs:enumeration value="M" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CFIAssetTypeCode- Typ inwestorów (typ prosty)

Opis Typ inwestorów
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
S Akcje - inwestorzy detaliczni i kwalifikowani
Q Akcje - wyłącznie inwestorzy kwalifikowani
Źródło <xs:simpleType name="CFIAssetTypeCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="S" />

     <xs:enumeration value="Q" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CFIGuaranteeTypeCode- Gwarancja lub ranking (typ prosty)

Opis Gwarancja lub ranking
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
T Gwarancje rządowe
G Współgwarancja
S Zabezpieczone
U Bez zabezpieczenia/bez gwarancji
P Negatywny zastaw
Źródło <xs:simpleType name="CFIGuaranteeTypeCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="T" />

     <xs:enumeration value="G" />

     <xs:enumeration value="S" />

     <xs:enumeration value="U" />

     <xs:enumeration value="P" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CFIRedemptionCode- Wykup/zwrot (typ prosty)

Opis Wykup/zwrot
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
F Określony termin zapadalności
G Określony termin zapadalności z opcją kupna
C Określony termin zapadalności z opcją sprzedaży
D Określony termin zapadalności z opcją sprzedaży i kupna
A Harmonogram amortyzacji
B Harmonogram amortyzacji z opcją kupna
T Harmonogram amortyzacji z opcją sprzedaży
L Harmonogram amortyzacji z opcją sprzedaży i kupna
P Bezterminowe
Q Bezterminowe z opcją kupna
R Bezterminowe z opcją sprzedaży
E Z możliwością przedłużenia
Źródło <xs:simpleType name="CFIRedemptionCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="F" />

     <xs:enumeration value="G" />

     <xs:enumeration value="C" />

     <xs:enumeration value="D" />

     <xs:enumeration value="A" />

     <xs:enumeration value="B" />

     <xs:enumeration value="T" />

     <xs:enumeration value="L" />

     <xs:enumeration value="P" />

     <xs:enumeration value="Q" />

     <xs:enumeration value="R" />

     <xs:enumeration value="E" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CorporateActionDates- Data operacji (typ złożony)

Opis Data operacji
Elementy

składowe
MtrtyDt

RcrdDt

FndOpngDt{0,1}

FndClsgDt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CorporateActionDates" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="MtrtyDt" type="DateAndDateCodeChoice" />

     <xs:element name="RcrdDt" type="DateAndDateCodeChoice" />

     <xs:element name="FndOpngDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FndClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateActionDates/MtrtyDt- Data wykupu (element)

Opis Data wykupu
Typ DateAndDateCodeChoice
Źródło <xs:element name="MtrtyDt" type="DateAndDateCodeChoice" />

CorporateActionDates/RcrdDt- Data ustalenia praw do wykupu (element)

Opis Data ustalenia praw do wykupu
Typ DateAndDateCodeChoice
Źródło <xs:element name="RcrdDt" type="DateAndDateCodeChoice" />

CorporateActionDates/FndOpngDt- Data otwarcia funduszu (element)

Opis Data otwarcia funduszu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="FndOpngDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

CorporateActionDates/FndClsgDt- Data likwidacji funduszu (element)

Opis Data likwidacji funduszu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="FndClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

CorporateActionGeneralInformation- Blok informacji ogólnych (typ złożony)

Opis Blok informacji ogólnych
Elementy

składowe
Scty

IssrLEI

IssrKDPWMmbId

CmpnyLEI{0,1}

SubFndLEI{0,1}

IssncYear{0,1}

XpctdRegnDt

IntrstRate{0,1}

VolTp

RegnQty{0,1}

DebtAmt{0,1}

IssePric{0,1}

NmnlVal{0,1}

MinSttlmtQty{0,1}

SpnsrKDPWMmbId

SpnsrAcctId

DtDtls{0,1}

ClssfctnAttrbts{0,1}

IssncAgtDclrtn

MmbshDclrtn

Źródło <xs:complexType name="CorporateActionGeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Scty" type="SecurityIdentification" />

     <xs:element name="IssrLEI" type="LEIIdentifier" />

     <xs:element name="IssrKDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="CmpnyLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SubFndLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="IssncYear" type="Max4Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="XpctdRegnDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="IntrstRate" type="Percentage" minOccurs="0" />

     <xs:element name="VolTp" type="VolumeTypeCode" />

     <xs:element name="RegnQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DebtAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="IssePric" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="NmnlVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MinSttlmtQty" type="FinancialInstrumentQuantity19Choice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SpnsrKDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="SpnsrAcctId" type="Max16Text" />

     <xs:element name="DtDtls" type="CorporateActionDates" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

     <xs:element name="ClssfctnAttrbts" type="FinancialInstrumentAttributes" minOccurs="0" />

     <xs:element name="IssncAgtDclrtn" type="YesNoIndicator" />

     <xs:element name="MmbshDclrtn" type="YesNoIndicator" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateActionGeneralInformation/Scty- Rejestrowany instrument finansowy (element)

Opis Rejestrowany instrument finansowy
Typ SecurityIdentification
Źródło <xs:element name="Scty" type="SecurityIdentification" />

CorporateActionGeneralInformation/IssrLEI- Emitent - kod LEI (element)

Opis Kod LEI emitenta
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="IssrLEI" type="LEIIdentifier" />

CorporateActionGeneralInformation/IssrKDPWMmbId- Emitent - kod uczestnika KDPW (element)

Opis Kod KDPW emitenta
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="IssrKDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

CorporateActionGeneralInformation/CmpnyLEI- Kod LEI podmiotu zarządzającego funduszem (element)

Opis Kod LEI podmiotu zarządzającego funduszem
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="CmpnyLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

CorporateActionGeneralInformation/SubFndLEI- Kod LEI subfunduszu związanego z emisją (element)

Opis Kod LEI subfunduszu związanego z emisją
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="SubFndLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

CorporateActionGeneralInformation/IssncYear- Rok emisji (element)

Opis Rok emisji
Typ Max4Int
Źródło <xs:element name="IssncYear" type="Max4Int" minOccurs="0" />

CorporateActionGeneralInformation/XpctdRegnDt- Planowana data rejestracji w KDPW (element)

Opis Planowana data rejestracji w KDPW
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="XpctdRegnDt" type="ISODate" />

CorporateActionGeneralInformation/IntrstRate- Wartość oprocentowania (element)

Opis Wartośc oprocentowania
Typ Percentage
Źródło <xs:element name="IntrstRate" type="Percentage" minOccurs="0" />

CorporateActionGeneralInformation/VolTp- Typ wyrażenia wolumenu (element)

Opis Typ wyrażenia wolumenu
Typ VolumeTypeCode
Źródło <xs:element name="VolTp" type="VolumeTypeCode" />

CorporateActionGeneralInformation/RegnQty- Liczba rejestrowanych papierów wartościowych (element)

Opis Liczba rejestrownych papierów wartościowych
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="RegnQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

CorporateActionGeneralInformation/DebtAmt- Wartość długu wraz walutą (element)

Opis Wartość długu wraz walutą
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="DebtAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

CorporateActionGeneralInformation/IssePric- Wartość jednostkowej ceny emisyjnej (element)

Opis Wartość jednostkowej ceny emisyjnej
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="IssePric" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

CorporateActionGeneralInformation/NmnlVal- Jednostkowa wartość i waluta nominalna (element)

Opis Jednostkowa wartość i waluta nominalna
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="NmnlVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

CorporateActionGeneralInformation/MinSttlmtQty- Minimalna jednostka rozrachunku (element)

Opis Minimalna jednostka rozrachunku
Typ FinancialInstrumentQuantity19Choice
Źródło <xs:element name="MinSttlmtQty" type="FinancialInstrumentQuantity19Choice" minOccurs="0" />

CorporateActionGeneralInformation/SpnsrKDPWMmbId- Kod Instytucji sponsora (element)

Opis Kod Instytucji sponsora
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="SpnsrKDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

CorporateActionGeneralInformation/SpnsrAcctId- Id konta sponsora (element)

Opis Id konta sponsora
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SpnsrAcctId" type="Max16Text" />

CorporateActionGeneralInformation/DtDtls- Daty (element)

Opis Daty
Typ CorporateActionDates
Źródło <xs:element name="DtDtls" type="CorporateActionDates" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

CorporateActionGeneralInformation/ClssfctnAttrbts- Atrybuty instrumentu finansowego (element)

Opis Atrybuty instrumentu finansowego
Typ FinancialInstrumentAttributes
Źródło <xs:element name="ClssfctnAttrbts" type="FinancialInstrumentAttributes" minOccurs="0" />

CorporateActionGeneralInformation/IssncAgtDclrtn- Oświadczenie o pełnieniu funkcji Agenta Emisji (element)

Opis Agent Emisji oświadcza, że w odniesieniu do papierów wartościowych wskazanych w niniejszym formularzu rejestracyjnym pełni funkcję agenta emisji w rozumieniu art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="IssncAgtDclrtn" type="YesNoIndicator" />

CorporateActionGeneralInformation/MmbshDclrtn- Oświadczenie o ubieganiu się o rozszerzenie uczestnictwa w KDPW (element)

Opis Agent Emisji oświadcza, że wnosi o rozszerzenie swojego uczestnictwa w KDPW w typach uczestnictwa: agent emisji oraz sponsor emisji poprzez objęcie nimi papierów wartościowych wskazanych w niniejszym formularzu rejestracyjnym
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="MmbshDclrtn" type="YesNoIndicator" />

CorporateActionNarrative- Informacje dodatkowe (typ złożony)

Opis Informacje dodatkowe
Elementy

składowe
AddtlTxt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CorporateActionNarrative" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="AddtlTxt" type="UpdatedAdditionalInformation2" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateActionNarrative/AddtlTxt- Informacje dodatkowe (element)

Opis Informacje dodatkowe
Typ UpdatedAdditionalInformation2
Źródło <xs:element name="AddtlTxt" type="UpdatedAdditionalInformation2" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

CorporateActionNarrative24- Informacje dodatkowe (typ złożony)

Opis Informacje dodatkowe
Elementy

składowe
Źródło <xs:complexType name="CorporateActionNarrative24" >

   <xs:sequence >

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateCodeChoice- Data lub kod (typ złożony)

Opis Data lub kod
Elementy

składowe
Dt

DtCd

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateCodeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtCd" type="NoDateCode" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateCodeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateCodeChoice/DtCd- Kod braku daty (element)

Opis Kod braku daty
Typ NoDateCode
Źródło <xs:element name="DtCd" type="NoDateCode" />

DecimalNumber- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Liczba znaków po przecinku=17

Liczba znaków=18

Źródło <xs:simpleType name="DecimalNumber" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:fractionDigits value="17" />

     <xs:totalDigits value="18" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Document- Dokument (typ złożony)

Opis Dokument
Elementy

składowe
RegnNtfctn{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="Document" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RegnNtfctn" type="RegistrationRequest" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Document/RegnNtfctn- Wniosek o rejestrację (element)

Opis Wniosek o rejestrację
Typ RegistrationRequest
Źródło <xs:element name="RegnNtfctn" type="RegistrationRequest" maxOccurs="unbounded" />

FinancialInstrumentAttributes- Charakterystyka instrumentu finansowego (typ złożony)

Opis Charakterystyka instrumentu finansowego
Elementy

składowe
IncmDstrbtnPlcy{0,1}

InvstmntPlcy{0,1}

AsstTp{0,1}

GrntTp{0,1}

RedmTp{0,1}

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentAttributes" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="IncmDstrbtnPlcy" type="CFIIncomeDistributionCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="InvstmntPlcy" type="CFIInvestmentPolicyCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AsstTp" type="CFIAssetTypeCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="GrntTp" type="CFIGuaranteeTypeCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RedmTp" type="CFIRedemptionCode" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentAttributes/IncmDstrbtnPlcy- Typ dystrybucji pożytków (element)

Opis Typ dystrybucji pożytków
Typ CFIIncomeDistributionCode
Źródło <xs:element name="IncmDstrbtnPlcy" type="CFIIncomeDistributionCode" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentAttributes/InvstmntPlcy- Typ polityki inwestycyjnej (element)

Opis Typ polityki inwestycyjnej
Typ CFIInvestmentPolicyCode
Źródło <xs:element name="InvstmntPlcy" type="CFIInvestmentPolicyCode" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentAttributes/AsstTp- Typ inwestorów (element)

Opis Typ inwestorów
Typ CFIAssetTypeCode
Źródło <xs:element name="AsstTp" type="CFIAssetTypeCode" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentAttributes/GrntTp- Typ zabezpieczenia instrumentu (element)

Opis Typ zabezpieczenia instrumentu
Typ CFIGuaranteeTypeCode
Źródło <xs:element name="GrntTp" type="CFIGuaranteeTypeCode" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentAttributes/RedmTp- Warunki wykupu (element)

Opis Warunki wykupu
Typ CFIRedemptionCode
Źródło <xs:element name="RedmTp" type="CFIRedemptionCode" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentQuantity19Choice- Liczba instrumentów finansowych (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów finansowych
Elementy

składowe
Unit

FaceAmt

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity19Choice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Unit" type="DecimalNumber" />

       <xs:element name="FaceAmt" type="ImpliedCurrencyAndAmount" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity19Choice/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki
Typ DecimalNumber
Źródło <xs:element name="Unit" type="DecimalNumber" />

FinancialInstrumentQuantity19Choice/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna
Typ ImpliedCurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="FaceAmt" type="ImpliedCurrencyAndAmount" />

ImpliedCurrencyAndAmount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Liczba znaków po przecinku=5

Liczba znaków=18

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="ImpliedCurrencyAndAmount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:fractionDigits value="5" />

     <xs:totalDigits value="18" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

LEIIdentifier- Identyfikator LEI (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji LEI
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="LEIIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=4

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max4Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="4" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=14

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max14Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="14" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max12Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 12 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="Max12Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max60Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 60 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=60

Źródło <xs:simpleType name="Max60Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="60" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max256Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 256 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=256

Źródło <xs:simpleType name="Max256Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="256" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8000Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8000 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8000

Źródło <xs:simpleType name="Max8000Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8000" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PaymentCalendar- Kalendarz płatności świadczeń (typ złożony)

Opis Kalendarz płatności świadczeń
Elementy

składowe
PmtDtls{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="PaymentCalendar" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PmtDtls" type="PaymentDetails" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PaymentCalendar/PmtDtls- Szczegóły wypłaty (element)

Opis Szczegóły wypłaty
Typ PaymentDetails
Źródło <xs:element name="PmtDtls" type="PaymentDetails" maxOccurs="unbounded" />

NoDateCode- Kod braku daty (typ prosty)

Opis Kod braku daty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NODT Brak daty
Źródło <xs:simpleType name="NoDateCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NODT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PaymentDetails- Kalendarz płatności świadczeń (typ złożony)

Opis Kalendarz płatności świadczeń
Elementy

składowe
EvtCd

RcrdDt

PmtDt

IntrstRate{0,1}

Źródło <xs:complexType name="PaymentDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="EvtCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="RcrdDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="IntrstRate" type="Percentage" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PaymentDetails/EvtCd- Kod zdarzenia CA (element)

Opis Kod zdarzenia CA
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="EvtCd" type="Code4Text" />

PaymentDetails/RcrdDt- Data ustalenia praw (element)

Opis Data ustalenia praw
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="RcrdDt" type="ISODate" />

PaymentDetails/PmtDt- Data płatności (element)

Opis Data płatności
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />

PaymentDetails/IntrstRate- Wartość oprocentowania (element)

Opis Wartośc oprocentowania
Typ Percentage
Źródło <xs:element name="IntrstRate" type="Percentage" minOccurs="0" />

Percentage- Wielkość wyrażona w procentach (typ prosty)

Opis Wielkość wyrażona w procentach
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000

Liczba znaków po przecinku=4

Liczba znaków=7

Źródło <xs:simpleType name="Percentage" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000" />

     <xs:fractionDigits value="4" />

     <xs:totalDigits value="7" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PublicInstrumentIndicator- Typ instrumentu: publiczny/niepubliczny (typ prosty)

Opis Typ instrumentu: publiczny/niepubliczny
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
PUBL Publiczny
NPBL Niepubliczny
Źródło <xs:simpleType name="PublicInstrumentIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="PUBL" />

     <xs:enumeration value="NPBL" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

RegistrationRequest- Wniosek o rejestrację (typ złożony)

Opis Wniosek o rejestrację
Elementy

składowe
RegnGnlInf

PmtClndr{0,1}

AddtlInf{0,1}

Źródło <xs:complexType name="RegistrationRequest" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RegnGnlInf" type="CorporateActionGeneralInformation" />

     <xs:element name="PmtClndr" type="PaymentCalendar" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AddtlInf" type="CorporateActionNarrative" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

RegistrationRequest/RegnGnlInf- Blok informacji ogólnych o rejestracji (element)

Opis Blok informacji ogólnych o rejestracji
Typ CorporateActionGeneralInformation
Źródło <xs:element name="RegnGnlInf" type="CorporateActionGeneralInformation" />

RegistrationRequest/PmtClndr- Terminy płatności świadczeń (element)

Opis Terminy płatności świadczeń
Typ PaymentCalendar
Źródło <xs:element name="PmtClndr" type="PaymentCalendar" minOccurs="0" />

RegistrationRequest/AddtlInf- Blok informacji dodatkowych (element)

Opis Blok informacji dodatkowych
Typ CorporateActionNarrative
Źródło <xs:element name="AddtlInf" type="CorporateActionNarrative" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

SecurityGroupCode- Tryb wyrażenia wolumenu (typ prosty)

Opis Tryb wyrażenia wolumenu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
OKSI Obligacje korporacyjne imienne o stałym oprocentowaniu
OKSO Obligacje korporacyjne na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OKVI Obligacje korporacyjne imienne o zmiennym oprocentowaniu
OKVO Obligacje korporacyjne na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OKZI Obligacje korporacyjne imienne zerokuponowe
OKZO Obligacje korporacyjne na okaziciela zerokuponowe
OKNI Obligacje korporacyjne imienne o płatności niepieniężnej
OKNO Obligacje korporacyjne na okaziciela o płatności niepieniężnej
OZSI Obligacje zamienne imienne o stałym oprocentowaniu
OZSO Obligacje zamienne na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OZVI Obligacje zamienne imienne o zmiennym oprocentowaniu
OZVO Obligacje zamienne na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OZZI Obligacje zamienne imienne zerokuponowe
OZZO Obligacje zamienne na okaziciela zerokuponowe
OZNI Obligacje zamienne imienne o płatności niepieniężnej
OZNO Obligacje zamienne niepubliczne na okaziciela o płatności niepieniężnej
OMSI Obligacje municypalne imienne o stałym oprocentowaniu
OMSO Obligacje municypalne niepubliczne na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OMVI Obligacje municypalne niepubliczne imienne o zmiennym oprocentowaniu
OMVO Obligacje municypalne niepubliczne na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OMZI Obligacje municypalne niepubliczne imienne zerokuponowe
OMZO Obligacje municypalne na okaziciela zerokuponowe
LZSI Listy zastawne imienne o stałym oprocentowaniu
LZSO Listy zastawne na okaziciela o stałym oprocentowaniu
LZVI Listy zastawne imienne o zmiennym oprocentowaniu
LZVO Listy zastawne na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
LZZI Listy zastawne imienne zerokuponowe
LZZO Listy zastawne na okaziciela zerokuponowe
CINO Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela
CINI Certyfikaty inwestycyjne imienne
Źródło <xs:simpleType name="SecurityGroupCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="OKSI" />

     <xs:enumeration value="OKSO" />

     <xs:enumeration value="OKVI" />

     <xs:enumeration value="OKVO" />

     <xs:enumeration value="OKZI" />

     <xs:enumeration value="OKZO" />

     <xs:enumeration value="OKNI" />

     <xs:enumeration value="OKNO" />

     <xs:enumeration value="OZSI" />

     <xs:enumeration value="OZSO" />

     <xs:enumeration value="OZVI" />

     <xs:enumeration value="OZVO" />

     <xs:enumeration value="OZZI" />

     <xs:enumeration value="OZZO" />

     <xs:enumeration value="OZNI" />

     <xs:enumeration value="OZNO" />

     <xs:enumeration value="OMSI" />

     <xs:enumeration value="OMSO" />

     <xs:enumeration value="OMVI" />

     <xs:enumeration value="OMVO" />

     <xs:enumeration value="OMZI" />

     <xs:enumeration value="OMZO" />

     <xs:enumeration value="LZSI" />

     <xs:enumeration value="LZSO" />

     <xs:enumeration value="LZVI" />

     <xs:enumeration value="LZVO" />

     <xs:enumeration value="LZZI" />

     <xs:enumeration value="LZZO" />

     <xs:enumeration value="CINO" />

     <xs:enumeration value="CINI" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SecurityIdentification- Identyfikacja instrumetu finansowego (typ złożony)

Opis Identyfikacja instrumentu finansowego
Elementy

składowe
SctyId

SctyGrpId

SctyTp

ShrtNm

FullNm

SrsId{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SecurityIdentification" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SctyId" type="Max12Text" />

     <xs:element name="SctyGrpId" type="SecurityGroupCode" />

     <xs:element name="SctyTp" type="PublicInstrumentIndicator" />

     <xs:element name="ShrtNm" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FullNm" type="Max60Text" />

     <xs:element name="SrsId" type="Max60Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SecurityIdentification/SctyId- Tymczasowy identyfikator instrumentu określony przez wystawcę (element)

Opis Tymczasowy identyfikator instrumentu określony przez wystawcę
Typ Max12Text
Źródło <xs:element name="SctyId" type="Max12Text" />

SecurityIdentification/SctyGrpId- Grupa dematerializowanego papieru wartościowego (element)

Opis Grupa dematerializowanego papieru wartościowego
Typ SecurityGroupCode
Źródło <xs:element name="SctyGrpId" type="SecurityGroupCode" />

SecurityIdentification/SctyTp- Typ instrumentu: publiczny/niepubliczny (element)

Opis Typ instrumentu: publiczny/niepubliczny
Typ PublicInstrumentIndicator
Źródło <xs:element name="SctyTp" type="PublicInstrumentIndicator" />

SecurityIdentification/ShrtNm- Nazwa skrócona instrumentu (element)

Opis Nazwa skrócona instrumentu
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="ShrtNm" type="Max16Text" />

SecurityIdentification/FullNm- Nazwa pełna instrumentu (element)

Opis Nazwa pełna instrumentu
Typ Max60Text
Źródło <xs:element name="FullNm" type="Max60Text" />

SecurityIdentification/SrsId- Numer serii (element)

Opis Numer serii
Typ Max60Text
Źródło <xs:element name="SrsId" type="Max60Text" minOccurs="0" />

UpdatedAdditionalInformation2- Informacje dodatkowe (typ złożony)

Opis Informacje dodatkowe
Elementy

składowe
AddtlInf{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="UpdatedAdditionalInformation2" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="AddtlInf" type="Max8000Text" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

UpdatedAdditionalInformation2/AddtlInf- Informacje dodatkowe (element)

Opis Informacje dodatkowe
Typ Max8000Text
Źródło <xs:element name="AddtlInf" type="Max8000Text" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

VolumeTypeCode- Tryb wyrażenia wolumenu (typ prosty)

Opis Tryb wyrażenia wolumenu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NONE Nie dotyczy – wartość właściwa dla certyfikatów
BOTH W sztukach i w nominale - dotyczy instrumentów dłużnych
NMNL W nominale - dotyczy instrumentów dłużnych
Źródło <xs:simpleType name="VolumeTypeCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NONE" />

     <xs:enumeration value="BOTH" />

     <xs:enumeration value="NMNL" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>