Struktura komunikatu: Wniosek o rejestrację (seis.reg.001.02)


Wniosek o rejestrację

Document- Wniosek o rejestrację (element)

Opis Wniosek o rejestrację
Typ Document
Źródło <xs:element name="Document" type="Document" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Amount16_2- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=16

Źródło <xs:simpleType name="Amount16_2" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CFIIncomeDistributionCode- Polityka dystrybucji dochodów (typ prosty)

Opis Polityka dystrybucji dochodów
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
I Fundusz dochodowy
G Fundusz z kapitalizacją
J Fundusz mieszany
Źródło <xs:simpleType name="CFIIncomeDistributionCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="I" />

     <xs:enumeration value="G" />

     <xs:enumeration value="J" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CFIInvestmentPolicyCode- Polityka inwestycyjna (typ prosty)

Opis Polityka inwestycyjna
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
R Nieruchomości
B Instrumenty dłużne
E Udziałowe papiery wartościowe
V Zamienne papiery wartościowe
L Mieszane
C Towary
D Instrumenty pochodne
F Instrumenty referencyjne z wyłączeniem towarów
K Kredyty
M Inne
Źródło <xs:simpleType name="CFIInvestmentPolicyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="R" />

     <xs:enumeration value="B" />

     <xs:enumeration value="E" />

     <xs:enumeration value="V" />

     <xs:enumeration value="L" />

     <xs:enumeration value="C" />

     <xs:enumeration value="D" />

     <xs:enumeration value="F" />

     <xs:enumeration value="K" />

     <xs:enumeration value="M" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CFIAssetTypeCode- Typ inwestorów (typ prosty)

Opis Typ inwestorów
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
S Akcje - inwestorzy detaliczni i kwalifikowani
Q Akcje - wyłącznie inwestorzy kwalifikowani
Źródło <xs:simpleType name="CFIAssetTypeCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="S" />

     <xs:enumeration value="Q" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CFIGuaranteeTypeCode- Gwarancja lub ranking (typ prosty)

Opis Gwarancja lub ranking
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
T Gwarancje rządowe
G Współgwarancja
S Zabezpieczone
U Bez zabezpieczenia/bez gwarancji
P Negatywny zastaw
J Podporządkowane
Źródło <xs:simpleType name="CFIGuaranteeTypeCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="T" />

     <xs:enumeration value="G" />

     <xs:enumeration value="S" />

     <xs:enumeration value="U" />

     <xs:enumeration value="P" />

     <xs:enumeration value="J" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CFIRedemptionCode- Wykup/zwrot (typ prosty)

Opis Wykup/zwrot
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
F Określony termin zapadalności
G Określony termin zapadalności z opcją kupna
C Określony termin zapadalności z opcją sprzedaży
D Określony termin zapadalności z opcją sprzedaży i kupna
A Harmonogram amortyzacji
B Harmonogram amortyzacji z opcją kupna
T Harmonogram amortyzacji z opcją sprzedaży
L Harmonogram amortyzacji z opcją sprzedaży i kupna
P Bezterminowe
Q Bezterminowe z opcją kupna
R Bezterminowe z opcją sprzedaży
E Z możliwością przedłużenia
Źródło <xs:simpleType name="CFIRedemptionCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="F" />

     <xs:enumeration value="G" />

     <xs:enumeration value="C" />

     <xs:enumeration value="D" />

     <xs:enumeration value="A" />

     <xs:enumeration value="B" />

     <xs:enumeration value="T" />

     <xs:enumeration value="L" />

     <xs:enumeration value="P" />

     <xs:enumeration value="Q" />

     <xs:enumeration value="R" />

     <xs:enumeration value="E" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CorporateActionDates- Data operacji (typ złożony)

Opis Data operacji
Elementy

składowe
MtrtyDt

RcrdDt

FndOpngDt{0,1}

FndClsgDt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CorporateActionDates" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="MtrtyDt" type="DateAndDateCodeChoice" />

     <xs:element name="RcrdDt" type="DateAndDateCodeChoice" />

     <xs:element name="FndOpngDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FndClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateActionDates/MtrtyDt- Data wykupu (element)

Opis Data wykupu
Typ DateAndDateCodeChoice
Źródło <xs:element name="MtrtyDt" type="DateAndDateCodeChoice" />

CorporateActionDates/RcrdDt- Data ustalenia praw do wykupu (element)

Opis Data ustalenia praw do wykupu
Typ DateAndDateCodeChoice
Źródło <xs:element name="RcrdDt" type="DateAndDateCodeChoice" />

CorporateActionDates/FndOpngDt- Data otwarcia funduszu (element)

Opis Data otwarcia funduszu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="FndOpngDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

CorporateActionDates/FndClsgDt- Data likwidacji funduszu (element)

Opis Data likwidacji funduszu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="FndClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

CorporateActionGeneralInformation- Blok informacji ogólnych (typ złożony)

Opis Blok informacji ogólnych
Elementy

składowe
Scty

IssrLEI

IssrKDPWMmbId

CmpnyLEI{0,1}

SubFndLEI{0,1}

IssncYear{0,1}

XpctdRegnDt

IntrstRate{0,1}

VolTp

RegnQty{0,1}

DebtAmt{0,1}

IssePric{0,1}

NmnlVal{0,1}

MinSttlmtQty{0,1}

SpnsrKDPWMmbId

SpnsrAcctId

DtDtls{0,1}

ClssfctnAttrbts{0,1}

IssncAgtDclrtn

MmbshDclrtn

Źródło <xs:complexType name="CorporateActionGeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Scty" type="SecurityIdentification" />

     <xs:element name="IssrLEI" type="LEIIdentifier" />

     <xs:element name="IssrKDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="CmpnyLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SubFndLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="IssncYear" type="Max4Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="XpctdRegnDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="IntrstRate" type="Percentage" minOccurs="0" />

     <xs:element name="VolTp" type="VolumeTypeCode" />

     <xs:element name="RegnQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DebtAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="IssePric" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="NmnlVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MinSttlmtQty" type="FinancialInstrumentQuantity19Choice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SpnsrKDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="SpnsrAcctId" type="Max16Text" />

     <xs:element name="DtDtls" type="CorporateActionDates" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

     <xs:element name="ClssfctnAttrbts" type="FinancialInstrumentAttributes" minOccurs="0" />

     <xs:element name="IssncAgtDclrtn" type="YesNoIndicator" />

     <xs:element name="MmbshDclrtn" type="YesNoIndicator" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateActionGeneralInformation/Scty- Rejestrowany instrument finansowy (element)

Opis Rejestrowany instrument finansowy
Typ SecurityIdentification
Źródło <xs:element name="Scty" type="SecurityIdentification" />

CorporateActionGeneralInformation/IssrLEI- Emitent - kod LEI (element)

Opis Kod LEI emitenta
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="IssrLEI" type="LEIIdentifier" />

CorporateActionGeneralInformation/IssrKDPWMmbId- Emitent - kod uczestnika KDPW (element)

Opis Kod KDPW emitenta
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="IssrKDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

CorporateActionGeneralInformation/CmpnyLEI- Kod LEI podmiotu zarządzającego funduszem (element)

Opis Kod LEI podmiotu zarządzającego funduszem
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="CmpnyLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

CorporateActionGeneralInformation/SubFndLEI- Kod LEI subfunduszu związanego z emisją (element)

Opis Kod LEI subfunduszu związanego z emisją
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="SubFndLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

CorporateActionGeneralInformation/IssncYear- Rok emisji (element)

Opis Rok emisji
Typ Max4Int
Źródło <xs:element name="IssncYear" type="Max4Int" minOccurs="0" />

CorporateActionGeneralInformation/XpctdRegnDt- Planowana data rejestracji w KDPW (element)

Opis Planowana data rejestracji w KDPW
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="XpctdRegnDt" type="ISODate" />

CorporateActionGeneralInformation/IntrstRate- Wartość oprocentowania (element)

Opis Wartośc oprocentowania
Typ Percentage
Źródło <xs:element name="IntrstRate" type="Percentage" minOccurs="0" />

CorporateActionGeneralInformation/VolTp- Typ wyrażenia wolumenu (element)

Opis Typ wyrażenia wolumenu
Typ VolumeTypeCode
Źródło <xs:element name="VolTp" type="VolumeTypeCode" />

CorporateActionGeneralInformation/RegnQty- Liczba rejestrowanych papierów wartościowych (element)

Opis Liczba rejestrownych papierów wartościowych
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="RegnQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

CorporateActionGeneralInformation/DebtAmt- Wartość długu wraz walutą (element)

Opis Wartość długu wraz walutą
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="DebtAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

CorporateActionGeneralInformation/IssePric- Wartość jednostkowej ceny emisyjnej (element)

Opis Wartość jednostkowej ceny emisyjnej
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="IssePric" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

CorporateActionGeneralInformation/NmnlVal- Jednostkowa wartość i waluta nominalna (element)

Opis Jednostkowa wartość i waluta nominalna
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="NmnlVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

CorporateActionGeneralInformation/MinSttlmtQty- Minimalna jednostka rozrachunku (element)

Opis Minimalna jednostka rozrachunku
Typ FinancialInstrumentQuantity19Choice
Źródło <xs:element name="MinSttlmtQty" type="FinancialInstrumentQuantity19Choice" minOccurs="0" />

CorporateActionGeneralInformation/SpnsrKDPWMmbId- Kod Instytucji sponsora (element)

Opis Kod Instytucji sponsora
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="SpnsrKDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

CorporateActionGeneralInformation/SpnsrAcctId- Id konta sponsora (element)

Opis Id konta sponsora
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SpnsrAcctId" type="Max16Text" />

CorporateActionGeneralInformation/DtDtls- Daty (element)

Opis Daty
Typ CorporateActionDates
Źródło <xs:element name="DtDtls" type="CorporateActionDates" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

CorporateActionGeneralInformation/ClssfctnAttrbts- Atrybuty instrumentu finansowego (element)

Opis Atrybuty instrumentu finansowego
Typ FinancialInstrumentAttributes
Źródło <xs:element name="ClssfctnAttrbts" type="FinancialInstrumentAttributes" minOccurs="0" />

CorporateActionGeneralInformation/IssncAgtDclrtn- Oświadczenie o pełnieniu funkcji Agenta Emisji (element)

Opis Agent Emisji oświadcza, że w odniesieniu do papierów wartościowych wskazanych w niniejszym formularzu rejestracyjnym pełni funkcję agenta emisji w rozumieniu art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="IssncAgtDclrtn" type="YesNoIndicator" />

CorporateActionGeneralInformation/MmbshDclrtn- Oświadczenie o ubieganiu się o rozszerzenie uczestnictwa w KDPW (element)

Opis Agent Emisji oświadcza, że wnosi o rozszerzenie swojego uczestnictwa w KDPW w typach uczestnictwa: agent emisji oraz sponsor emisji poprzez objęcie nimi papierów wartościowych wskazanych w niniejszym formularzu rejestracyjnym
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="MmbshDclrtn" type="YesNoIndicator" />

CorporateActionNarrative- Informacje dodatkowe (typ złożony)

Opis Informacje dodatkowe
Elementy

składowe
AddtlTxt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CorporateActionNarrative" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="AddtlTxt" type="UpdatedAdditionalInformation2" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateActionNarrative/AddtlTxt- Informacje dodatkowe (element)

Opis Informacje dodatkowe
Typ UpdatedAdditionalInformation2
Źródło <xs:element name="AddtlTxt" type="UpdatedAdditionalInformation2" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

CorporateActionNarrative24- Informacje dodatkowe (typ złożony)

Opis Informacje dodatkowe
Elementy

składowe
Źródło <xs:complexType name="CorporateActionNarrative24" >

   <xs:sequence >

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyAndAmount16_2- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount16_2
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount16_2" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount16_2" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateCodeChoice- Data lub kod (typ złożony)

Opis Data lub kod
Elementy

składowe
Dt

DtCd

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateCodeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtCd" type="NoDateCode" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateCodeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateCodeChoice/DtCd- Kod braku daty (element)

Opis Kod braku daty
Typ NoDateCode
Źródło <xs:element name="DtCd" type="NoDateCode" />

DateAndLegalBaseChoice- Data lub podstawa prawna (typ złożony)

Opis Data lub podstawa prawna
Elementy

składowe
Dt

LglBs

Źródło <xs:complexType name="DateAndLegalBaseChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="LglBs" type="LegalBase" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndLegalBaseChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndLegalBaseChoice/LglBs- Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu (element)

Opis Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu
Typ LegalBase
Źródło <xs:element name="LglBs" type="LegalBase" />

DecimalNumber- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Liczba znaków po przecinku=17

Liczba znaków=18

Źródło <xs:simpleType name="DecimalNumber" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:fractionDigits value="17" />

     <xs:totalDigits value="18" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Document- Dokument (typ złożony)

Opis Dokument
Elementy

składowe
RegnNtfctn{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="Document" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RegnNtfctn" type="RegistrationRequest" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Document/RegnNtfctn- Wniosek o rejestrację (element)

Opis Wniosek o rejestrację
Typ RegistrationRequest
Źródło <xs:element name="RegnNtfctn" type="RegistrationRequest" maxOccurs="unbounded" />

FinancialInstrumentAttributes- Charakterystyka instrumentu finansowego (typ złożony)

Opis Charakterystyka instrumentu finansowego
Elementy

składowe
IncmDstrbtnPlcy{0,1}

InvstmntPlcy{0,1}

AsstTp{0,1}

GrntTp{0,1}

RedmTp{0,1}

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentAttributes" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="IncmDstrbtnPlcy" type="CFIIncomeDistributionCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="InvstmntPlcy" type="CFIInvestmentPolicyCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AsstTp" type="CFIAssetTypeCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="GrntTp" type="CFIGuaranteeTypeCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RedmTp" type="CFIRedemptionCode" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentAttributes/IncmDstrbtnPlcy- Typ dystrybucji pożytków (element)

Opis Typ dystrybucji pożytków
Typ CFIIncomeDistributionCode
Źródło <xs:element name="IncmDstrbtnPlcy" type="CFIIncomeDistributionCode" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentAttributes/InvstmntPlcy- Typ polityki inwestycyjnej (element)

Opis Typ polityki inwestycyjnej
Typ CFIInvestmentPolicyCode
Źródło <xs:element name="InvstmntPlcy" type="CFIInvestmentPolicyCode" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentAttributes/AsstTp- Typ inwestorów (element)

Opis Typ inwestorów
Typ CFIAssetTypeCode
Źródło <xs:element name="AsstTp" type="CFIAssetTypeCode" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentAttributes/GrntTp- Typ zabezpieczenia instrumentu (element)

Opis Typ zabezpieczenia instrumentu
Typ CFIGuaranteeTypeCode
Źródło <xs:element name="GrntTp" type="CFIGuaranteeTypeCode" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentAttributes/RedmTp- Warunki wykupu (element)

Opis Warunki wykupu
Typ CFIRedemptionCode
Źródło <xs:element name="RedmTp" type="CFIRedemptionCode" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentQuantity19Choice- Liczba instrumentów finansowych (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów finansowych
Elementy

składowe
Unit

FaceAmt

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity19Choice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Unit" type="DecimalNumber" />

       <xs:element name="FaceAmt" type="ImpliedCurrencyAndAmount" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity19Choice/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki
Typ DecimalNumber
Źródło <xs:element name="Unit" type="DecimalNumber" />

FinancialInstrumentQuantity19Choice/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna
Typ ImpliedCurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="FaceAmt" type="ImpliedCurrencyAndAmount" />

ImpliedCurrencyAndAmount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Liczba znaków po przecinku=5

Liczba znaków=18

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="ImpliedCurrencyAndAmount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:fractionDigits value="5" />

     <xs:totalDigits value="18" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

LegalBase- Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu (typ złożony)

Opis Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu
Elementy

składowe
IndLglBs

LglBsDcrptn{0,1}

Źródło <xs:complexType name="LegalBase" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="IndLglBs" type="YesNoIndicator" />

     <xs:element name="LglBsDcrptn" type="Max500Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

LegalBase/IndLglBs- Zwolnienie wynikające z w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129 (element)

Opis Zwolnienie wynikające z w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="IndLglBs" type="YesNoIndicator" />

LegalBase/LglBsDcrptn- Inna podstawa prawna (element)

Opis Inna podstawa prawna
Typ Max500Text
Źródło <xs:element name="LglBsDcrptn" type="Max500Text" minOccurs="0" />

LEIIdentifier- Identyfikator LEI (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji LEI
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="LEIIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max3Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=3

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max3Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="3" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=4

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max4Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="4" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max10Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 10 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=10

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max10Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="10" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=14

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max14Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="14" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max12Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 12 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="Max12Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max60Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 60 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=60

Źródło <xs:simpleType name="Max60Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="60" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max256Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 256 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=256

Źródło <xs:simpleType name="Max256Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="256" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max500Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 500 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=500

xs:pattern=.*[a-zA-Z].*

Źródło <xs:simpleType name="Max500Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="500" />

     <xs:pattern value=".*[a-zA-Z].*" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8000Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8000 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8000

Źródło <xs:simpleType name="Max8000Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8000" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

MICIdentifier- Identyfikator rynku MIC (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku MIC
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="MICIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PaymentCalendar- Kalendarz płatności świadczeń (typ złożony)

Opis Kalendarz płatności świadczeń
Elementy

składowe
PmtDtls{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="PaymentCalendar" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PmtDtls" type="PaymentDetails" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PaymentCalendar/PmtDtls- Szczegóły wypłaty (element)

Opis Szczegóły wypłaty
Typ PaymentDetails
Źródło <xs:element name="PmtDtls" type="PaymentDetails" maxOccurs="unbounded" />

NoDateCode- Kod braku daty (typ prosty)

Opis Kod braku daty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NODT Brak daty
Źródło <xs:simpleType name="NoDateCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NODT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PaymentDetails- Kalendarz płatności świadczeń (typ złożony)

Opis Kalendarz płatności świadczeń
Elementy

składowe
EvtCd

RcrdDt

PmtDt

IntrstRate{0,1}

Źródło <xs:complexType name="PaymentDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="EvtCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="RcrdDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="IntrstRate" type="Percentage" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PaymentDetails/EvtCd- Kod zdarzenia CA (element)

Opis Kod zdarzenia CA
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="EvtCd" type="Code4Text" />

PaymentDetails/RcrdDt- Data ustalenia praw (element)

Opis Data ustalenia praw
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="RcrdDt" type="ISODate" />

PaymentDetails/PmtDt- Data płatności (element)

Opis Data płatności
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />

PaymentDetails/IntrstRate- Wartość oprocentowania (element)

Opis Wartośc oprocentowania
Typ Percentage
Źródło <xs:element name="IntrstRate" type="Percentage" minOccurs="0" />

Percentage- Wielkość wyrażona w procentach (typ prosty)

Opis Wielkość wyrażona w procentach
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000

Liczba znaków po przecinku=4

Liczba znaków=7

Źródło <xs:simpleType name="Percentage" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000" />

     <xs:fractionDigits value="4" />

     <xs:totalDigits value="7" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PublicInstrumentIndicator- Typ instrumentu: publiczny/niepubliczny (typ prosty)

Opis Typ instrumentu: publiczny/niepubliczny
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
PUBL Publiczny
NPBL Niepubliczny
Źródło <xs:simpleType name="PublicInstrumentIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="PUBL" />

     <xs:enumeration value="NPBL" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PublicOffer- Infromacje dotyczące oferty publicznej (typ złożony)

Opis Infromacje dotyczące oferty publicznej
Elementy

składowe
PblcOffrInd

PblcOffrDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="PublicOffer" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PblcOffrInd" type="YesNoIndicator" />

     <xs:element name="PblcOffrDtls" type="PublicOfferDetails" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PublicOffer/PblcOffrInd- Czy papier był przedmiotem oferty publicznej (element)

Opis Czy papier był przedmiotem oferty publicznej
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="PblcOffrInd" type="YesNoIndicator" />

PublicOffer/PblcOffrDtls- Szczegóły oferty publicznej (element)

Opis Szczegóły oferty publicznej
Typ PublicOfferDetails
Źródło <xs:element name="PblcOffrDtls" type="PublicOfferDetails" minOccurs="0" />

PublicOfferDetails- Szczegóły oferty publicznej (typ złożony)

Opis Szczegóły oferty publicznej
Elementy

składowe
StrDt

PrspApprvl

OffrdNb{0,1}

RgstrdNb

AssgndNb

Źródło <xs:complexType name="PublicOfferDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="StrDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="PrspApprvl" type="DateAndLegalBaseChoice" />

     <xs:element name="OffrdNb" type="Max3Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RgstrdNb" type="Max10Int" />

     <xs:element name="AssgndNb" type="Max10Int" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PublicOfferDetails/StrDt- Data rozpoczęcia oferty publicznej (element)

Opis Data rozpoczęcia oferty publicznej
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="StrDt" type="ISODate" />

PublicOfferDetails/PrspApprvl- Zatwierdzenie prospektu (element)

Opis Zatwierdzenie prospektu
Typ DateAndLegalBaseChoice
Źródło <xs:element name="PrspApprvl" type="DateAndLegalBaseChoice" />

PublicOfferDetails/OffrdNb- Liczba osób, do których była kierowana oferta (element)

Opis Liczba osób, do których była kierowana oferta
Typ Max3Int
Źródło <xs:element name="OffrdNb" type="Max3Int" minOccurs="0" />

PublicOfferDetails/RgstrdNb- Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe (element)

Opis Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe
Typ Max10Int
Źródło <xs:element name="RgstrdNb" type="Max10Int" />

PublicOfferDetails/AssgndNb- Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe (element)

Opis Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe
Typ Max10Int
Źródło <xs:element name="AssgndNb" type="Max10Int" />

RegistrationRequest- Wniosek o rejestrację (typ złożony)

Opis Wniosek o rejestrację
Elementy

składowe
RegnGnlInf

PmtClndr{0,1}

SubDtls

PblcOffr

AddtlInf{0,1}

Źródło <xs:complexType name="RegistrationRequest" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RegnGnlInf" type="CorporateActionGeneralInformation" />

     <xs:element name="PmtClndr" type="PaymentCalendar" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SubDtls" type="SubscriptionDetails" />

     <xs:element name="PblcOffr" type="PublicOffer" />

     <xs:element name="AddtlInf" type="CorporateActionNarrative" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

RegistrationRequest/RegnGnlInf- Blok informacji ogólnych o rejestracji (element)

Opis Blok informacji ogólnych o rejestracji
Typ CorporateActionGeneralInformation
Źródło <xs:element name="RegnGnlInf" type="CorporateActionGeneralInformation" />

RegistrationRequest/PmtClndr- Terminy płatności świadczeń (element)

Opis Terminy płatności świadczeń
Typ PaymentCalendar
Źródło <xs:element name="PmtClndr" type="PaymentCalendar" minOccurs="0" />

RegistrationRequest/SubDtls- Szczegóły subskrypcji (element)

Opis Szczegóły subskrypcji
Typ SubscriptionDetails
Źródło <xs:element name="SubDtls" type="SubscriptionDetails" />

RegistrationRequest/PblcOffr- Informacje dotyczące oferty publicznej (element)

Opis Informacje dotyczące oferty publicznej
Typ PublicOffer
Źródło <xs:element name="PblcOffr" type="PublicOffer" />

RegistrationRequest/AddtlInf- Blok informacji dodatkowych (element)

Opis Blok informacji dodatkowych
Typ CorporateActionNarrative
Źródło <xs:element name="AddtlInf" type="CorporateActionNarrative" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

SecurityGroupCode- Grupa dematerializowanego papieru wartościowego (typ prosty)

Opis Grupa dematerializowanego papieru wartościowego
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
OZSI Obligacje zamienne imienne o stałym oprocentowaniu
OZSO Obligacje zamienne na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OZVI Obligacje zamienne imienne o zmiennym oprocentowaniu
OZVO Obligacje zamienne na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OZZI Obligacje zamienne imienne zerokuponowe
OZZO Obligacje zamienne na okaziciela zerokuponowe
OZNI Obligacje zamienne imienne o płatności niepieniężnej
OZNO Obligacje zamienne niepubliczne na okaziciela o płatności niepieniężnej
LZSI Listy zastawne imienne o stałym oprocentowaniu
LZSO Listy zastawne na okaziciela o stałym oprocentowaniu
LZVI Listy zastawne imienne o zmiennym oprocentowaniu
LZVO Listy zastawne na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
LZZI Listy zastawne imienne zerokuponowe
LZZO Listy zastawne na okaziciela zerokuponowe
CINO Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela
CINI Certyfikaty inwestycyjne imienne
OPIF Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) imienne o stałym oprocentowaniu
OPIS Obligacje partycypacyjne (municypalne) imienne o stałym oprocentowaniu
OPOF Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OPOS Obligacje partycypacyjne (municypalne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OPIV Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
OPIW Obligacje partycypacyjne (municypalne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
OPOV Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OPOW Obligacje partycypacyjne (municypalne)na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OPIZ Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) imienne zerokuponowe
OPIX Obligacje partycypacyjne (municypalne) imienne zerokuponowe
OPOZ Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) na okaziciela zerokuponowe
OPOX Obligacje partycypacyjne (municypalne) na okaziciela zerokuponowe
OPIN Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) imienne o płatności niepieniężnej
OPIM Obligacje partycypacyjne (municypalne) imienne o płatności niepieniężnej
OPON Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OPOM Obligacje partycypacyjne (municypalne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OZOF Obligacje z prawem pierwszeństwa na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OZIF Obligacje z prawem pierwszeństwa imienne o stałym oprocentowaniu
OZIV Obligacje z prawem pierwszeństwa imienne o zmiennym oprocentowaniu
OZOV Obligacje z prawem pierwszeństwa na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OZIZ Obligacje z prawem pierwszeństwa imienne zerokuponowe
OZOZ Obligacje z prawem pierwszeństwa na okaziciela zerokuponowe
OZIN Obligacje z prawem pierwszeństwa imienne o płatności niepieniężnej
OZON Obligacje z prawem pierwszeństwa na okaziciela o płatności niepieniężnej
ODIF Obligacje podporządkowane (korporacyjne) imienne o stałym oprocentowaniu
ODIS Obligacje podporządkowane (municypalne) imienne o stałym oprocentowaniu
ODOF Obligacje podporządkowane (korporacyjne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
ODOS Obligacje podporządkowane (municypalne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
ODIV Obligacje podporządkowane (korporacyjne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
ODIW Obligacje podporządkowane (municypalne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
ODOV Obligacje podporządkowane (korporacyjne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
ODOW Obligacje podporządkowane (municypalne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
ODIZ Obligacje podporządkowane (korporacyjne) imienne zerokuponowe
ODIX Obligacje podporządkowane (municypalne) imienne zerokuponowe
ODOZ Obligacje podporządkowane (korporacyjne) na okaziciela zerokuponowe
ODOX Obligacje podporządkowane (municypalne) na okaziciela zerokuponowe
ODIN Obligacje podporządkowane (korporacyjne) imienne o płatności niepieniężnej
ODIM Obligacje podporządkowane (municypalne) imienne o płatności niepieniężnej
ODON Obligacje podporządkowane (korporacyjne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
ODOM Obligacje podporządkowane (municypalne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OWIF Obligacje wieczyste (korporacyjne) imienne o stałym oprocentowaniu
OWIS Obligacje wieczyste (municypalne) imienne o stałym oprocentowaniu
OWOF Obligacje wieczyste (korporacyjne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OWOS Obligacje wieczyste (municypalne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OWIV Obligacje wieczyste (korporacyjne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
OWIW Obligacje wieczyste (municypalne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
OWOV Obligacje wieczyste (korporacyjne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OWOW Obligacje wieczyste (municypalne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OWIZ Obligacje wieczyste (korporacyjne) imienne zerokuponowe
OWIX Obligacje wieczyste (municypalne) imienne zerokuponowe
OWOZ Obligacje wieczyste (korporacyjne) na okaziciela zerokuponowe
OWOX Obligacje wieczyste (municypalne) na okaziciela zerokuponowe
OWIN Obligacje wieczyste (korporacyjne) imienne o płatności niepieniężnej
OWIM Obligacje wieczyste (municypalne) imienne o płatności niepieniężnej
OWON Obligacje wieczyste (korporacyjne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OWOM Obligacje wieczyste (municypalne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
ORIF Obligacje przychodowe imienne (korporacyjne) o stałym oprocentowaniu
ORIS Obligacje przychodowe imienne (municypalne) o stałym oprocentowaniu
OROF Obligacje przychodowe (korporacyjne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OROS Obligacje przychodowe (municypalne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
ORIV Obligacje przychodowe (korporacyjne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
ORIW Obligacje przychodowe (municypalne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
OROV Obligacje przychodowe (korporacyjne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OROW Obligacje przychodowe (municypalne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
ORIZ Obligacje przychodowe (korporacyjne) imienne zerokuponowe
ORIX Obligacje przychodowe (municypalne) imienne zerokuponowe
OROZ Obligacje przychodowe (korporacyjne) na okaziciela zerokuponowe
OROX Obligacje przychodowe (municypalne) na okaziciela zerokuponowe
ORIN Obligacje przychodowe (korporacyjne) imienne o płatności niepieniężnej
ORIM Obligacje przychodowe (municypalne) imienne o płatności niepieniężnej
ORON Obligacje przychodowe (korporacyjne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OROM Obligacje przychodowe (municypalne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OAIF Obligacje kapitałowe imienne o stałym oprocentowaniu
OAOF Obligacje kapitałowe na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OAIV Obligacje kapitałowe imienne o zmiennym oprocentowaniu
OAOV Obligacje kapitałowe na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OAIZ Obligacje kapitałowe imienne zerokuponowe
OAOZ Obligacje kapitałowe na okaziciela zerokuponowe
OAIN Obligacje kapitałowe imienne o płatności niepieniężnej
OAON Obligacje kapitałowe na okaziciela o płatności niepieniężnej
OTIF Obligacje transformacyjne (korporacyjne) imienne o stałym oprocentowaniu
OTIS Obligacje transformacyjne (municypalne) imienne o stałym oprocentowaniu
OTOF Obligacje transformacyjne (korporacyjne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OTOS Obligacje transformacyjne (municypalne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OTIV Obligacje transformacyjne (korporacyjne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
OTIW Obligacje transformacyjne (municypalne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
OTOV Obligacje transformacyjne (korporacyjne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OTOW Obligacje transformacyjne (municypalne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OTIZ Obligacje transformacyjne (korporacyjne) imienne zerokuponowe
OTIX Obligacje transformacyjne (municypalne) imienne zerokuponowe
OTOZ Obligacje transformacyjne (korporacyjne) na okaziciela zerokuponowe
OTOX Obligacje transformacyjne (municypalne) na okaziciela zerokuponowe
OTIN Obligacje transformacyjne (korporacyjne) imienne o płatności niepieniężnej
OTIM Obligacje transformacyjne (municypalne) imienne o płatności niepieniężnej
OTON Obligacje transformacyjne (korporacyjne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OTOM Obligacje transformacyjne (municypalne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OIIF Inne obligacje - korporacyjne, imienne o stałym oprocentowaniu
OIIM Inne obligacje - municypalne, imienne o płatności niepieniężnej
OIIN Inne obligacje - korporacyjne, imienne o płatności niepieniężnej
OIIS Inne obligacje - municypalne, imienne o stałym oprocentowaniu
OIIV Inne obligacje - korporacyjne, imienne o zmiennym oprocentowaniu
OIIW Inne obligacje - municypalne, imienne o zmiennym oprocentowaniu
OIIX Inne obligacje - municypalne, imienne zerokuponowe
OIIZ Inne obligacje - korporacyjne, imienne zerokuponowe
OIOF Inne obligacje - korporacyjne, na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OIOM Inne obligacje - municypalne, na okaziciela o płatności niepieniężnej
OION Inne obligacje - korporacyjne, na okaziciela o płatności niepieniężnej
OIOS Inne obligacje - municypalne, na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OIOV Inne obligacje - korporacyjne, na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OIOW Inne obligacje - municypalne, na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OIOX Inne obligacje - municypalne, na okaziciela zerokuponowe
OIOZ Inne obligacje - korporacyjne, na okaziciela zerokuponowe
Źródło <xs:simpleType name="SecurityGroupCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="OZSI" />

     <xs:enumeration value="OZSO" />

     <xs:enumeration value="OZVI" />

     <xs:enumeration value="OZVO" />

     <xs:enumeration value="OZZI" />

     <xs:enumeration value="OZZO" />

     <xs:enumeration value="OZNI" />

     <xs:enumeration value="OZNO" />

     <xs:enumeration value="LZSI" />

     <xs:enumeration value="LZSO" />

     <xs:enumeration value="LZVI" />

     <xs:enumeration value="LZVO" />

     <xs:enumeration value="LZZI" />

     <xs:enumeration value="LZZO" />

     <xs:enumeration value="CINO" />

     <xs:enumeration value="CINI" />

     <xs:enumeration value="OPIF" />

     <xs:enumeration value="OPIS" />

     <xs:enumeration value="OPOF" />

     <xs:enumeration value="OPOS" />

     <xs:enumeration value="OPIV" />

     <xs:enumeration value="OPIW" />

     <xs:enumeration value="OPOV" />

     <xs:enumeration value="OPOW" />

     <xs:enumeration value="OPIZ" />

     <xs:enumeration value="OPIX" />

     <xs:enumeration value="OPOZ" />

     <xs:enumeration value="OPOX" />

     <xs:enumeration value="OPIN" />

     <xs:enumeration value="OPIM" />

     <xs:enumeration value="OPON" />

     <xs:enumeration value="OPOM" />

     <xs:enumeration value="OZOF" />

     <xs:enumeration value="OZIF" />

     <xs:enumeration value="OZIV" />

     <xs:enumeration value="OZOV" />

     <xs:enumeration value="OZIZ" />

     <xs:enumeration value="OZOZ" />

     <xs:enumeration value="OZIN" />

     <xs:enumeration value="OZON" />

     <xs:enumeration value="ODIF" />

     <xs:enumeration value="ODIS" />

     <xs:enumeration value="ODOF" />

     <xs:enumeration value="ODOS" />

     <xs:enumeration value="ODIV" />

     <xs:enumeration value="ODIW" />

     <xs:enumeration value="ODOV" />

     <xs:enumeration value="ODOW" />

     <xs:enumeration value="ODIZ" />

     <xs:enumeration value="ODIX" />

     <xs:enumeration value="ODOZ" />

     <xs:enumeration value="ODOX" />

     <xs:enumeration value="ODIN" />

     <xs:enumeration value="ODIM" />

     <xs:enumeration value="ODON" />

     <xs:enumeration value="ODOM" />

     <xs:enumeration value="OWIF" />

     <xs:enumeration value="OWIS" />

     <xs:enumeration value="OWOF" />

     <xs:enumeration value="OWOS" />

     <xs:enumeration value="OWIV" />

     <xs:enumeration value="OWIW" />

     <xs:enumeration value="OWOV" />

     <xs:enumeration value="OWOW" />

     <xs:enumeration value="OWIZ" />

     <xs:enumeration value="OWIX" />

     <xs:enumeration value="OWOZ" />

     <xs:enumeration value="OWOX" />

     <xs:enumeration value="OWIN" />

     <xs:enumeration value="OWIM" />

     <xs:enumeration value="OWON" />

     <xs:enumeration value="OWOM" />

     <xs:enumeration value="ORIF" />

     <xs:enumeration value="ORIS" />

     <xs:enumeration value="OROF" />

     <xs:enumeration value="OROS" />

     <xs:enumeration value="ORIV" />

     <xs:enumeration value="ORIW" />

     <xs:enumeration value="OROV" />

     <xs:enumeration value="OROW" />

     <xs:enumeration value="ORIZ" />

     <xs:enumeration value="ORIX" />

     <xs:enumeration value="OROZ" />

     <xs:enumeration value="OROX" />

     <xs:enumeration value="ORIN" />

     <xs:enumeration value="ORIM" />

     <xs:enumeration value="ORON" />

     <xs:enumeration value="OROM" />

     <xs:enumeration value="OAIF" />

     <xs:enumeration value="OAOF" />

     <xs:enumeration value="OAIV" />

     <xs:enumeration value="OAOV" />

     <xs:enumeration value="OAIZ" />

     <xs:enumeration value="OAOZ" />

     <xs:enumeration value="OAIN" />

     <xs:enumeration value="OAON" />

     <xs:enumeration value="OTIF" />

     <xs:enumeration value="OTIS" />

     <xs:enumeration value="OTOF" />

     <xs:enumeration value="OTOS" />

     <xs:enumeration value="OTIV" />

     <xs:enumeration value="OTIW" />

     <xs:enumeration value="OTOV" />

     <xs:enumeration value="OTOW" />

     <xs:enumeration value="OTIZ" />

     <xs:enumeration value="OTIX" />

     <xs:enumeration value="OTOZ" />

     <xs:enumeration value="OTOX" />

     <xs:enumeration value="OTIN" />

     <xs:enumeration value="OTIM" />

     <xs:enumeration value="OTON" />

     <xs:enumeration value="OTOM" />

     <xs:enumeration value="OIIF" />

     <xs:enumeration value="OIIM" />

     <xs:enumeration value="OIIN" />

     <xs:enumeration value="OIIS" />

     <xs:enumeration value="OIIV" />

     <xs:enumeration value="OIIW" />

     <xs:enumeration value="OIIX" />

     <xs:enumeration value="OIIZ" />

     <xs:enumeration value="OIOF" />

     <xs:enumeration value="OIOM" />

     <xs:enumeration value="OION" />

     <xs:enumeration value="OIOS" />

     <xs:enumeration value="OIOV" />

     <xs:enumeration value="OIOW" />

     <xs:enumeration value="OIOX" />

     <xs:enumeration value="OIOZ" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SecurityIdentification- Identyfikacja instrumetu finansowego (typ złożony)

Opis Identyfikacja instrumentu finansowego
Elementy

składowe
SctyId

SctyGrpId

SctyTp

ShrtNm

FullNm

SrsId{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SecurityIdentification" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SctyId" type="Max12Text" />

     <xs:element name="SctyGrpId" type="SecurityGroupCode" />

     <xs:element name="SctyTp" type="PublicInstrumentIndicator" />

     <xs:element name="ShrtNm" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FullNm" type="Max60Text" />

     <xs:element name="SrsId" type="Max60Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SecurityIdentification/SctyId- Tymczasowy identyfikator instrumentu określony przez wystawcę (element)

Opis Tymczasowy identyfikator instrumentu określony przez wystawcę
Typ Max12Text
Źródło <xs:element name="SctyId" type="Max12Text" />

SecurityIdentification/SctyGrpId- Grupa dematerializowanego papieru wartościowego (element)

Opis Grupa dematerializowanego papieru wartościowego
Typ SecurityGroupCode
Źródło <xs:element name="SctyGrpId" type="SecurityGroupCode" />

SecurityIdentification/SctyTp- Typ instrumentu: publiczny/niepubliczny (element)

Opis Typ instrumentu: publiczny/niepubliczny
Typ PublicInstrumentIndicator
Źródło <xs:element name="SctyTp" type="PublicInstrumentIndicator" />

SecurityIdentification/ShrtNm- Nazwa skrócona instrumentu (element)

Opis Nazwa skrócona instrumentu
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="ShrtNm" type="Max16Text" />

SecurityIdentification/FullNm- Nazwa pełna instrumentu (element)

Opis Nazwa pełna instrumentu
Typ Max60Text
Źródło <xs:element name="FullNm" type="Max60Text" />

SecurityIdentification/SrsId- Numer serii (element)

Opis Numer serii
Typ Max60Text
Źródło <xs:element name="SrsId" type="Max60Text" minOccurs="0" />

SubscriptionDetails- Szczegóły subskrypcji (typ złożony)

Opis Szczegóły subskrypcji
Elementy

składowe
Qty

MaxPric

StrDt

EndDt

AssgnDt

MIC{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SubscriptionDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Qty" type="Max14Int" />

     <xs:element name="MaxPric" type="CurrencyAndAmount16_2" />

     <xs:element name="StrDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="EndDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="AssgnDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="MIC" type="MICIdentifier" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SubscriptionDetails/Qty- Liczba zaoferowanych papierów wartościowych (element)

Opis Liczba zaoferowanych papierów wartościowych
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="Qty" type="Max14Int" />

SubscriptionDetails/MaxPric- Maksymalna jednostkowa cena emisyjna wraz z walutą (element)

Opis Maksymalna jednostkowa cena emisyjna
Typ CurrencyAndAmount16_2
Źródło <xs:element name="MaxPric" type="CurrencyAndAmount16_2" />

SubscriptionDetails/StrDt- Data rozpoczęcia subskrypcji (element)

Opis Data rozpoczęcia subskrypcji
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="StrDt" type="ISODate" />

SubscriptionDetails/EndDt- Data zakończenia subskrypcji (element)

Opis Data zakończenia subskrypcji
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="EndDt" type="ISODate" />

SubscriptionDetails/AssgnDt- Data przydziału papierów wartościowych (element)

Opis Data przydziału papierów wartościowych
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="AssgnDt" type="ISODate" />

SubscriptionDetails/MIC- Docelowy rynek notowań (element)

Opis Docelowy rynek notowań
Typ MICIdentifier
Źródło <xs:element name="MIC" type="MICIdentifier" minOccurs="0" />

UpdatedAdditionalInformation2- Informacje dodatkowe (typ złożony)

Opis Informacje dodatkowe
Elementy

składowe
AddtlInf{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="UpdatedAdditionalInformation2" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="AddtlInf" type="Max8000Text" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

UpdatedAdditionalInformation2/AddtlInf- Informacje dodatkowe (element)

Opis Informacje dodatkowe
Typ Max8000Text
Źródło <xs:element name="AddtlInf" type="Max8000Text" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

VolumeTypeCode- Tryb wyrażenia wolumenu (typ prosty)

Opis Tryb wyrażenia wolumenu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NONE Nie dotyczy – wartość właściwa dla certyfikatów
BOTH W sztukach i w nominale - dotyczy instrumentów dłużnych
NMNL W nominale - dotyczy instrumentów dłużnych
Źródło <xs:simpleType name="VolumeTypeCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NONE" />

     <xs:enumeration value="BOTH" />

     <xs:enumeration value="NMNL" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>