Struktura komunikatu: Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań (seis.rep.001.01)


Raportowanie zadłużenia i stanu zobowiązań przez agenta raportującego

Document- Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań (element)

Opis Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań
Typ Document
Źródło <xs:element name="Document" type="Document" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CertificateDescription- Charakterystyka certyfikatów inwestycyjnych (typ złożony)

Opis Charakterystyka certyfikatów inwestycyjnych
Elementy

składowe
FndOpngDt

FndClsgDt{0,1}

SubFndLEI{0,1}

CmpnyLEI{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CertificateDescription" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="FndOpngDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="FndClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SubFndLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CmpnyLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CertificateDescription/FndOpngDt- Data otwarcia funduszu (element)

Opis Data otwarcia funduszu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="FndOpngDt" type="ISODate" />

CertificateDescription/FndClsgDt- Data zamknięcia funduszu (element)

Opis Data zamknięcia funduszu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="FndClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

CertificateDescription/SubFndLEI- Kod LEI subfunduszu związanego z emisją (element)

Opis Kod LEI subfunduszu związanego z emisją
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="SubFndLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

CertificateDescription/CmpnyLEI- Kod LEI podmiotu zarządzającego funduszem (element)

Opis Kod LEI podmiotu zarządzającego funduszem
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="CmpnyLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateCodeChoice- Data lub kod (typ złożony)

Opis Data lub kod
Elementy

składowe
Dt

DtCd

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateCodeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtCd" type="NoDateCode" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateCodeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateCodeChoice/DtCd- Kod braku daty (element)

Opis Kod braku daty
Typ NoDateCode
Źródło <xs:element name="DtCd" type="NoDateCode" />

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

DebtInstrumentDescription- Charakterystyka obligacji lub listów zastawnych (typ złożony)

Opis Charakterystyka obligacji lub listów zastawnych
Elementy

składowe
RcrdDt

MtrtyDt{0,1}

TotNmnlVal{0,1}

NmnlVal{0,1}

FixRate{0,1}

Źródło <xs:complexType name="DebtInstrumentDescription" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RcrdDt" type="DateAndDateCodeChoice" />

     <xs:element name="MtrtyDt" type="DateAndDateCodeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TotNmnlVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="NmnlVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FixRate" type="Percentage" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DebtInstrumentDescription/RcrdDt- Data ustalenia praw do wykupu (element)

Opis Data ustalenia praw do wykupu
Typ DateAndDateCodeChoice
Źródło <xs:element name="RcrdDt" type="DateAndDateCodeChoice" />

DebtInstrumentDescription/MtrtyDt- Data wykupu (element)

Opis Data wykupu
Typ DateAndDateCodeChoice
Źródło <xs:element name="MtrtyDt" type="DateAndDateCodeChoice" minOccurs="0" />

DebtInstrumentDescription/TotNmnlVal- Waluta i wartość nominalna całkowitego długu (element)

Opis Waluta i wartość nominalna całkowitego długu
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="TotNmnlVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

DebtInstrumentDescription/NmnlVal- Waluta i wartość nominalna pojedynczego instrumentu (element)

Opis Waluta i wartość nominalna pojedynczego instrumentu
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="NmnlVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

DebtInstrumentDescription/FixRate- Wysokość oprocentowania instrumentów o stałym oprocentowaniu (element)

Opis Wysokość oprocentowania instrumentów o stałym oprocentowaniu
Typ Percentage
Źródło <xs:element name="FixRate" type="Percentage" minOccurs="0" />

DebtReport- Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań (typ złożony)

Opis Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań
Elementy

składowe
GnlInf

IsseDbtRpt{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="DebtReport" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="IsseDbtRpt" type="IssueDebtReport" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DebtReport/GnlInf- Blok informacji ogólnych (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

DebtReport/IsseDbtRpt- Raport zadłużenia wynikający z instrumentu finansowego (element)

Opis Raport zadłużenia wynikający z instrumentu finansowego
Typ IssueDebtReport
Źródło <xs:element name="IsseDbtRpt" type="IssueDebtReport" maxOccurs="unbounded" />

Document- Dokument (typ złożony)

Opis Dokument
Elementy

składowe
DbtRpt

Źródło <xs:complexType name="Document" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="DbtRpt" type="DebtReport" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Document/DbtRpt- Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań (element)

Opis Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań
Typ DebtReport
Źródło <xs:element name="DbtRpt" type="DebtReport" />

FISNIdentifier- Kod FISN (typ prosty)

Opis Kod FISN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=35

Źródło <xs:simpleType name="FISNIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="35" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

IssueDebtReport- Raport zadłużenia wynikający z instrumentu finansowego (typ złożony)

Opis Raport zadłużenia wynikający z instrumentu finansowego
Elementy

składowe
Issr

SctyDtls

Źródło <xs:complexType name="IssueDebtReport" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Issr" type="IssuerIdentification" />

     <xs:element name="SctyDtls" type="SecurityDetails" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

IssueDebtReport/Issr- Identyfikacja emitenta (element)

Opis Identyfikacja emitenta
Typ IssuerIdentification
Źródło <xs:element name="Issr" type="IssuerIdentification" />

IssueDebtReport/SctyDtls- Szczegóły instrumentu finansowego (element)

Opis Szczegóły instrumentu finansowego
Typ SecurityDetails
Źródło <xs:element name="SctyDtls" type="SecurityDetails" />

IssuerIdentification- Identyfikacja emitenta (typ złożony)

Opis Identyfikacja emitenta
Elementy

składowe
NoLEISttmnt

TaxId

FullNm

IssrLEI{0,1}

Źródło <xs:complexType name="IssuerIdentification" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="IssrLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

       <xs:sequence >

         <xs:element name="NoLEISttmnt" type="YesNoIndicator" />

         <xs:element name="TaxId" type="Max16Text" />

         <xs:element name="FullNm" type="Max256Text" />

       </xs:sequence>

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

IssuerIdentification/IssrLEI- Kod LEI emitenta (element)

Opis Kod LEI emitenta
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="IssrLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

IssuerIdentification/NoLEISttmnt- Oświadczenie o braku posiadania kodu LEI przez emitenta (element)

Opis Jedyna dopuszczalna wartość ‘Y’ Treść oświadczenia: „Oświadczam, iż mimo ustawowego obowiązku emitent nie przekazał kodu LEI do podmiotu prowadzącego ewidencję instrumentów finansowych”
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="NoLEISttmnt" type="YesNoIndicator" />

IssuerIdentification/TaxId- Numer NIP (element)

Opis Numer NIP
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="TaxId" type="Max16Text" />

IssuerIdentification/FullNm- Nazwa pełna emitenta (element)

Opis Nazwa pełna emitenta
Typ Max256Text
Źródło <xs:element name="FullNm" type="Max256Text" />

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne
Elementy

składowe
SndrMsgRef

CreDtTm{0,1}

RprtgAgtLEI{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RprtgAgtLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/RprtgAgtLEI- LEI Agenta raportującego (element)

Opis LEI Agenta raportującego
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="RprtgAgtLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z0-9]{12,12}

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z0-9]{12,12}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

LEIIdentifier- Identyfikator LEI (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji LEI
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="LEIIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=4

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max4Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="4" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=14

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max14Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="14" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max6Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 6 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=6

Źródło <xs:simpleType name="Max6Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="6" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max12Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 12 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="Max12Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max60Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 60 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=60

Źródło <xs:simpleType name="Max60Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="60" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max256Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 256 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=256

Źródło <xs:simpleType name="Max256Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="256" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PaymentCalendar- Kalendarz płatności świadczeń (typ złożony)

Opis Kalendarz płatności świadczeń
Elementy

składowe
PmtDtls{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="PaymentCalendar" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PmtDtls" type="PaymentDetails" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PaymentCalendar/PmtDtls- Szczegóły wypłaty (element)

Opis Szczegóły wypłaty
Typ PaymentDetails
Źródło <xs:element name="PmtDtls" type="PaymentDetails" maxOccurs="unbounded" />

NoDateCode- Kod braku daty (typ prosty)

Opis Kod braku daty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NODT Brak daty
Źródło <xs:simpleType name="NoDateCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NODT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PaymentDetails- Kalendarz płatności świadczeń (typ złożony)

Opis Kalendarz płatności świadczeń
Elementy

składowe
EvtCd

RcrdDt

PmtDt

ExpctdPmtVal{0,1}

ExpctQty{0,1}

FctvPmtDt{0,1}

SttldPmtVal{0,1}

SttldQty{0,1}

Źródło <xs:complexType name="PaymentDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="EvtCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="RcrdDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="ExpctdPmtVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ExpctQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FctvPmtDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttldPmtVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttldQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PaymentDetails/EvtCd- Kod zdarzenia CA (element)

Opis Kod zdarzenia CA
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="EvtCd" type="Code4Text" />

PaymentDetails/RcrdDt- Data ustalenia praw (element)

Opis Data ustalenia praw
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="RcrdDt" type="ISODate" />

PaymentDetails/PmtDt- Planowana data płatności (element)

Opis Planowana data płatności
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />

PaymentDetails/ExpctdPmtVal- Planowana wartość do wypłacenia (element)

Opis Planowana wartość do wypłacenia
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="ExpctdPmtVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

PaymentDetails/ExpctQty- Planowana liczba wykupowanych certyfikatów inwestycyjnych (element)

Opis Planowana liczba wykupowanych certyfikatów inwestycyjnych
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="ExpctQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

PaymentDetails/FctvPmtDt- Faktyczna data płatności / wykupu (element)

Opis Faktyczna data płatności / wykupu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="FctvPmtDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

PaymentDetails/SttldPmtVal- Wartość wypłacona (element)

Opis Wartość wypłacona
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="SttldPmtVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

PaymentDetails/SttldQty- Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych (element)

Opis Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="SttldQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

Percentage- Wielkość wyrażona w procentach (typ prosty)

Opis Wielkość wyrażona w procentach
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000

Liczba znaków po przecinku=4

Liczba znaków=7

Źródło <xs:simpleType name="Percentage" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000" />

     <xs:fractionDigits value="4" />

     <xs:totalDigits value="7" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PublicInstrumentIndicator- Typ instrumentu: publiczny/niepubliczny (typ prosty)

Opis Typ instrumentu: publiczny/niepubliczny
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
PUBL Publiczny
NPBL Niepubliczny
Źródło <xs:simpleType name="PublicInstrumentIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="PUBL" />

     <xs:enumeration value="NPBL" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SecurityDescription- Data lub kod (typ złożony)

Opis Data lub kod
Elementy

składowe
DbtInstrDesc

CrtfDesc

Źródło <xs:complexType name="SecurityDescription" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="DbtInstrDesc" type="DebtInstrumentDescription" />

       <xs:element name="CrtfDesc" type="CertificateDescription" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SecurityDescription/DbtInstrDesc- Charakterystyka obligacji lub listów zastawnych (element)

Opis Charakterystyka obligacji lub listów zastawnych
Typ DebtInstrumentDescription
Źródło <xs:element name="DbtInstrDesc" type="DebtInstrumentDescription" />

SecurityDescription/CrtfDesc- Charakterystyka certyfikatów inwestycyjnych (element)

Opis Charakterystyka certyfikatów inwestycyjnych
Typ CertificateDescription
Źródło <xs:element name="CrtfDesc" type="CertificateDescription" />

SecurityIdentificationChoice- Identyfikacja instrumentu finansowego (typ złożony)

Opis Identyfikacja instrumentu finansowego
Elementy

składowe
ISIN

CFI

FISN{0,1}

SctyId

Źródło <xs:complexType name="SecurityIdentificationChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="SctyId" type="Max12Text" />

       <xs:sequence >

         <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

         <xs:element name="CFI" type="Max6Text" />

         <xs:element name="FISN" type="FISNIdentifier" minOccurs="0" />

       </xs:sequence>

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SecurityIdentificationChoice/SctyId- Identyfikator własny instrumentu (element)

Opis Identyfikator własny instrumentu
Typ Max12Text
Źródło <xs:element name="SctyId" type="Max12Text" />

SecurityIdentificationChoice/ISIN- Kod ISIN instrumentu finansowego (element)

Opis Kod ISIN instrumentu finansowego
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

SecurityIdentificationChoice/CFI- Kod CFI (element)

Opis Kod wg klasyfikacji instrumentów finansowych CFI
Typ Max6Text
Źródło <xs:element name="CFI" type="Max6Text" />

SecurityIdentificationChoice/FISN- Kod FISN (element)

Opis Kod FISN
Typ FISNIdentifier
Źródło <xs:element name="FISN" type="FISNIdentifier" minOccurs="0" />

SecurityGroupCode- Tryb wyrażenia wolumenu (typ prosty)

Opis Tryb wyrażenia wolumenu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
OKSI Obligacje korporacyjne imienne o stałym oprocentowaniu
OKSO Obligacje korporacyjne na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OKVI Obligacje korporacyjne imienne o zmiennym oprocentowaniu
OKVO Obligacje korporacyjne na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OKZI Obligacje korporacyjne imienne zerokuponowe
OKZO Obligacje korporacyjne na okaziciela zerokuponowe
OKNI Obligacje korporacyjne imienne o płatności niepieniężnej
OKNO Obligacje korporacyjne na okaziciela o płatności niepieniężnej
OZSI Obligacje zamienne imienne o stałym oprocentowaniu
OZSO Obligacje zamienne na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OZVI Obligacje zamienne imienne o zmiennym oprocentowaniu
OZVO Obligacje zamienne na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OZZI Obligacje zamienne imienne zerokuponowe
OZZO Obligacje zamienne na okaziciela zerokuponowe
OZNI Obligacje zamienne imienne o płatności niepieniężnej
OZNO Obligacje zamienne niepubliczne na okaziciela o płatności niepieniężnej
OMSI Obligacje municypalne imienne o stałym oprocentowaniu
OMSO Obligacje municypalne niepubliczne na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OMVI Obligacje municypalne niepubliczne imienne o zmiennym oprocentowaniu
OMVO Obligacje municypalne niepubliczne na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OMZI Obligacje municypalne niepubliczne imienne zerokuponowe
OMZO Obligacje municypalne na okaziciela zerokuponowe
LZSI Listy zastawne imienne o stałym oprocentowaniu
LZSO Listy zastawne na okaziciela o stałym oprocentowaniu
LZVI Listy zastawne imienne o zmiennym oprocentowaniu
LZVO Listy zastawne na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
LZZI Listy zastawne imienne zerokuponowe
LZZO Listy zastawne na okaziciela zerokuponowe
CINO Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela
CINI Certyfikaty inwestycyjne imienne
Źródło <xs:simpleType name="SecurityGroupCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="OKSI" />

     <xs:enumeration value="OKSO" />

     <xs:enumeration value="OKVI" />

     <xs:enumeration value="OKVO" />

     <xs:enumeration value="OKZI" />

     <xs:enumeration value="OKZO" />

     <xs:enumeration value="OKNI" />

     <xs:enumeration value="OKNO" />

     <xs:enumeration value="OZSI" />

     <xs:enumeration value="OZSO" />

     <xs:enumeration value="OZVI" />

     <xs:enumeration value="OZVO" />

     <xs:enumeration value="OZZI" />

     <xs:enumeration value="OZZO" />

     <xs:enumeration value="OZNI" />

     <xs:enumeration value="OZNO" />

     <xs:enumeration value="OMSI" />

     <xs:enumeration value="OMSO" />

     <xs:enumeration value="OMVI" />

     <xs:enumeration value="OMVO" />

     <xs:enumeration value="OMZI" />

     <xs:enumeration value="OMZO" />

     <xs:enumeration value="LZSI" />

     <xs:enumeration value="LZSO" />

     <xs:enumeration value="LZVI" />

     <xs:enumeration value="LZVO" />

     <xs:enumeration value="LZZI" />

     <xs:enumeration value="LZZO" />

     <xs:enumeration value="CINO" />

     <xs:enumeration value="CINI" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SecurityDetails- Szczegóły instrumentu finansowego (typ złożony)

Opis Szczegóły instrumentu finansowego
Elementy

składowe
SctyGrpId

SctyTp

ShrtNm

Scty

IssncDt{0,1}

Qty

IssePric{0,1}

SrsId{0,1}

SctyDsc

PmtClndr{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SecurityDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SctyGrpId" type="SecurityGroupCode" />

     <xs:element name="SctyTp" type="PublicInstrumentIndicator" />

     <xs:element name="ShrtNm" type="Max16Text" />

     <xs:element name="Scty" type="SecurityIdentificationChoice" />

     <xs:element name="IssncDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Qty" type="Max14Int" />

     <xs:element name="IssePric" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SrsId" type="Max60Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SctyDsc" type="SecurityDescription" />

     <xs:element name="PmtClndr" type="PaymentCalendar" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SecurityDetails/SctyGrpId- Grupa dematerializowanego papieru wartościowego (element)

Opis Grupa dematerializowanego papieru wartościowego
Typ SecurityGroupCode
Źródło <xs:element name="SctyGrpId" type="SecurityGroupCode" />

SecurityDetails/SctyTp- Typ instrumentu: publiczny/niepubliczny (element)

Opis Typ instrumentu: publiczny/niepubliczny
Typ PublicInstrumentIndicator
Źródło <xs:element name="SctyTp" type="PublicInstrumentIndicator" />

SecurityDetails/ShrtNm- Nazwa skrócona instrumentu (element)

Opis Nazwa skrócona instrumentu
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="ShrtNm" type="Max16Text" />

SecurityDetails/Scty- Identyfikacja instrumentu finansowego (element)

Opis Identyfikacja instrumentu finansowego
Typ SecurityIdentificationChoice
Źródło <xs:element name="Scty" type="SecurityIdentificationChoice" />

SecurityDetails/IssncDt- Data emisji (element)

Opis Data emisji
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="IssncDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

SecurityDetails/Qty- Liczba wyemitowanych sztuk instrumentu (element)

Opis Liczba wyemitowanych sztuk instrumentu
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="Qty" type="Max14Int" />

SecurityDetails/IssePric- Wartość jednostkowej ceny emisyjnej (element)

Opis Wartość jednostkowej ceny emisyjnej
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="IssePric" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

SecurityDetails/SrsId- Numer serii (element)

Opis Numer serii
Typ Max60Text
Źródło <xs:element name="SrsId" type="Max60Text" minOccurs="0" />

SecurityDetails/SctyDsc- Charakterystyka instrumentu finansowego (element)

Opis Charakterystyka instrumentu finansowego
Typ SecurityDescription
Źródło <xs:element name="SctyDsc" type="SecurityDescription" />

SecurityDetails/PmtClndr- Terminarz wypłat / realizacji świadczeń (element)

Opis Terminarz wypłat / realizacji świadczeń
Typ PaymentCalendar
Źródło <xs:element name="PmtClndr" type="PaymentCalendar" minOccurs="0" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>