Struktura komunikatu: Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań (seis.rep.001.02)


Raportowanie zadłużenia i stanu zobowiązań przez agenta raportującego

Document- Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań (element)

Opis Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań
Typ Document
Źródło <xs:element name="Document" type="Document" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Amount16_2- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=16

Źródło <xs:simpleType name="Amount16_2" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CertificateDescription- Charakterystyka certyfikatów inwestycyjnych (typ złożony)

Opis Charakterystyka certyfikatów inwestycyjnych
Elementy

składowe
FndOpngDt

FndClsgDt{0,1}

SubFndLEI{0,1}

CmpnyLEI{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CertificateDescription" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="FndOpngDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="FndClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SubFndLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CmpnyLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CertificateDescription/FndOpngDt- Data otwarcia funduszu (element)

Opis Data otwarcia funduszu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="FndOpngDt" type="ISODate" />

CertificateDescription/FndClsgDt- Data zamknięcia funduszu (element)

Opis Data zamknięcia funduszu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="FndClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

CertificateDescription/SubFndLEI- Kod LEI subfunduszu związanego z emisją (element)

Opis Kod LEI subfunduszu związanego z emisją
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="SubFndLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

CertificateDescription/CmpnyLEI- Kod LEI podmiotu zarządzającego funduszem (element)

Opis Kod LEI podmiotu zarządzającego funduszem
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="CmpnyLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

CorporateActionDetails- Szczegóły realizacji zdarzenia (typ złożony)

Opis Szczegóły realizacji zdarzenia
Elementy

składowe
ExpctdPmtVal{0,1}

ExpctQty{0,1}

FctvPmtDt{0,1}

SttldPmtVal{0,1}

SttldQty{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CorporateActionDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ExpctdPmtVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ExpctQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FctvPmtDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttldPmtVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttldQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateActionDetails/ExpctdPmtVal- Planowana wartość do wypłacenia (element)

Opis Planowana wartość do wypłacenia
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="ExpctdPmtVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

CorporateActionDetails/ExpctQty- Planowana liczba wykupowanych certyfikatów inwestycyjnych (element)

Opis Planowana liczba wykupowanych certyfikatów inwestycyjnych
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="ExpctQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

CorporateActionDetails/FctvPmtDt- Faktyczna data płatności / wykupu (element)

Opis Faktyczna data płatności / wykupu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="FctvPmtDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

CorporateActionDetails/SttldPmtVal- Wartość wypłacona (element)

Opis Wartość wypłacona
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="SttldPmtVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

CorporateActionDetails/SttldQty- Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych (element)

Opis Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="SttldQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyAndAmount16_2- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount16_2
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount16_2" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount16_2" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateCodeChoice- Data lub kod (typ złożony)

Opis Data lub kod
Elementy

składowe
Dt

DtCd

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateCodeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtCd" type="NoDateCode" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateCodeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateCodeChoice/DtCd- Kod braku daty (element)

Opis Kod braku daty
Typ NoDateCode
Źródło <xs:element name="DtCd" type="NoDateCode" />

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

DateAndLegalBaseChoice- Data lub podstawa prawna (typ złożony)

Opis Data lub podstawa prawna
Elementy

składowe
Dt

LglBs

Źródło <xs:complexType name="DateAndLegalBaseChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="LglBs" type="LegalBase" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndLegalBaseChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndLegalBaseChoice/LglBs- Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu (element)

Opis Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu
Typ LegalBase
Źródło <xs:element name="LglBs" type="LegalBase" />

DebtInstrumentDescription- Charakterystyka obligacji lub listów zastawnych (typ złożony)

Opis Charakterystyka obligacji lub listów zastawnych
Elementy

składowe
RcrdDt

MtrtyDt

TotNmnlVal{0,1}

NmnlVal{0,1}

FixRate{0,1}

Źródło <xs:complexType name="DebtInstrumentDescription" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RcrdDt" type="DateAndDateCodeChoice" />

     <xs:element name="MtrtyDt" type="DateAndDateCodeChoice" />

     <xs:element name="TotNmnlVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="NmnlVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FixRate" type="Percentage" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DebtInstrumentDescription/RcrdDt- Data ustalenia praw do wykupu (element)

Opis Data ustalenia praw do wykupu
Typ DateAndDateCodeChoice
Źródło <xs:element name="RcrdDt" type="DateAndDateCodeChoice" />

DebtInstrumentDescription/MtrtyDt- Data wykupu (element)

Opis Data wykupu
Typ DateAndDateCodeChoice
Źródło <xs:element name="MtrtyDt" type="DateAndDateCodeChoice" />

DebtInstrumentDescription/TotNmnlVal- Waluta i wartość nominalna całkowitego długu (element)

Opis Waluta i wartość nominalna całkowitego długu
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="TotNmnlVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

DebtInstrumentDescription/NmnlVal- Waluta i wartość nominalna pojedynczego instrumentu (element)

Opis Waluta i wartość nominalna pojedynczego instrumentu
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="NmnlVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

DebtInstrumentDescription/FixRate- Wysokość oprocentowania instrumentów o stałym oprocentowaniu (element)

Opis Wysokość oprocentowania instrumentów o stałym oprocentowaniu
Typ Percentage
Źródło <xs:element name="FixRate" type="Percentage" minOccurs="0" />

DebtReport- Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań (typ złożony)

Opis Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań
Elementy

składowe
GnlInf

IsseDbtRpt{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="DebtReport" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="IsseDbtRpt" type="IssueDebtReport" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DebtReport/GnlInf- Blok informacji ogólnych (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

DebtReport/IsseDbtRpt- Raport zadłużenia wynikający z instrumentu finansowego (element)

Opis Raport zadłużenia wynikający z instrumentu finansowego
Typ IssueDebtReport
Źródło <xs:element name="IsseDbtRpt" type="IssueDebtReport" maxOccurs="unbounded" />

Document- Dokument (typ złożony)

Opis Dokument
Elementy

składowe
DbtRpt

Źródło <xs:complexType name="Document" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="DbtRpt" type="DebtReport" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Document/DbtRpt- Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań (element)

Opis Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań
Typ DebtReport
Źródło <xs:element name="DbtRpt" type="DebtReport" />

FISNIdentifier- Kod FISN (typ prosty)

Opis Kod FISN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=35

Źródło <xs:simpleType name="FISNIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="35" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

IssueDebtReport- Raport zadłużenia wynikający z instrumentu finansowego (typ złożony)

Opis Raport zadłużenia wynikający z instrumentu finansowego
Elementy

składowe
Issr

SctyDtls

Źródło <xs:complexType name="IssueDebtReport" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Issr" type="IssuerIdentification" />

     <xs:element name="SctyDtls" type="SecurityDetails" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

IssueDebtReport/Issr- Identyfikacja emitenta (element)

Opis Identyfikacja emitenta
Typ IssuerIdentification
Źródło <xs:element name="Issr" type="IssuerIdentification" />

IssueDebtReport/SctyDtls- Szczegóły instrumentu finansowego (element)

Opis Szczegóły instrumentu finansowego
Typ SecurityDetails
Źródło <xs:element name="SctyDtls" type="SecurityDetails" />

IssuerIdentification- Identyfikacja emitenta (typ złożony)

Opis Identyfikacja emitenta
Elementy

składowe
NoLEISttmnt

TaxId

FullNm

IssrLEI{0,1}

Źródło <xs:complexType name="IssuerIdentification" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="IssrLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

       <xs:sequence >

         <xs:element name="NoLEISttmnt" type="YesNoIndicator" />

         <xs:element name="TaxId" type="Max16Text" />

         <xs:element name="FullNm" type="Max256Text" />

       </xs:sequence>

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

IssuerIdentification/IssrLEI- Kod LEI emitenta (element)

Opis Kod LEI emitenta
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="IssrLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

IssuerIdentification/NoLEISttmnt- Oświadczenie o braku posiadania kodu LEI przez emitenta (element)

Opis Jedyna dopuszczalna wartość ‘Y’ Treść oświadczenia: „Oświadczam, iż mimo ustawowego obowiązku emitent nie przekazał kodu LEI do podmiotu prowadzącego ewidencję instrumentów finansowych”
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="NoLEISttmnt" type="YesNoIndicator" />

IssuerIdentification/TaxId- Numer NIP (element)

Opis Numer NIP
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="TaxId" type="Max16Text" />

IssuerIdentification/FullNm- Nazwa pełna emitenta (element)

Opis Nazwa pełna emitenta
Typ Max256Text
Źródło <xs:element name="FullNm" type="Max256Text" />

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne
Elementy

składowe
SndrMsgRef

CreDtTm{0,1}

RprtgAgtLEI

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RprtgAgtLEI" type="LEIIdentifier" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/RprtgAgtLEI- LEI Agenta raportującego (element)

Opis LEI Agenta raportującego
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="RprtgAgtLEI" type="LEIIdentifier" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z0-9]{12,12}

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z0-9]{12,12}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

LegalBase- Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu (typ złożony)

Opis Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu
Elementy

składowe
IndLglBs

LglBsDcrptn{0,1}

Źródło <xs:complexType name="LegalBase" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="IndLglBs" type="YesNoIndicator" />

     <xs:element name="LglBsDcrptn" type="Max500Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

LegalBase/IndLglBs- Zwolnienie wynikające z w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129 (element)

Opis Zwolnienie wynikające z w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="IndLglBs" type="YesNoIndicator" />

LegalBase/LglBsDcrptn- Inna podstawa prawna (element)

Opis Inna podstawa prawna
Typ Max500Text
Źródło <xs:element name="LglBsDcrptn" type="Max500Text" minOccurs="0" />

LEIIdentifier- Identyfikator LEI (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji LEI
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="LEIIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max3Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=3

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max3Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="3" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=4

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max4Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="4" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max10Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 10 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=10

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max10Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="10" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=14

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max14Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="14" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max6Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 6 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=6

Źródło <xs:simpleType name="Max6Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="6" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max12Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 12 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="Max12Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max60Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 60 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=60

Źródło <xs:simpleType name="Max60Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="60" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max256Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 256 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=256

Źródło <xs:simpleType name="Max256Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="256" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max500Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 500 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=500

xs:pattern=.*[a-zA-Z].*

Źródło <xs:simpleType name="Max500Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="500" />

     <xs:pattern value=".*[a-zA-Z].*" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

MICIdentifier- Identyfikator rynku MIC (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku MIC
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="MICIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PaymentCalendar- Kalendarz płatności świadczeń (typ złożony)

Opis Kalendarz płatności świadczeń
Elementy

składowe
PmtDtls{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="PaymentCalendar" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PmtDtls" type="PaymentDetails" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PaymentCalendar/PmtDtls- Szczegóły wypłaty (element)

Opis Szczegóły wypłaty
Typ PaymentDetails
Źródło <xs:element name="PmtDtls" type="PaymentDetails" maxOccurs="unbounded" />

NoDateCode- Kod braku daty (typ prosty)

Opis Kod braku daty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NODT Brak daty
Źródło <xs:simpleType name="NoDateCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NODT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PaymentDetails- Kalendarz płatności świadczeń (typ złożony)

Opis Kalendarz płatności świadczeń
Elementy

składowe
EvtCd

RcrdDt

PmtDt

CADtls{0,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="PaymentDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="EvtCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="RcrdDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="CADtls" type="CorporateActionDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PaymentDetails/EvtCd- Kod zdarzenia CA (element)

Opis Kod zdarzenia CA
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="EvtCd" type="Code4Text" />

PaymentDetails/RcrdDt- Data ustalenia praw (element)

Opis Data ustalenia praw
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="RcrdDt" type="ISODate" />

PaymentDetails/PmtDt- Planowana data płatności (element)

Opis Planowana data płatności
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />

PaymentDetails/CADtls- Szczegóły realizacji zdarzenia (element)

Opis Szczegóły realizacji zdarzenia
Typ CorporateActionDetails
Źródło <xs:element name="CADtls" type="CorporateActionDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

Percentage- Wielkość wyrażona w procentach (typ prosty)

Opis Wielkość wyrażona w procentach
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000

Liczba znaków po przecinku=4

Liczba znaków=7

Źródło <xs:simpleType name="Percentage" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000" />

     <xs:fractionDigits value="4" />

     <xs:totalDigits value="7" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PublicInstrumentIndicator- Typ instrumentu: publiczny/niepubliczny (typ prosty)

Opis Typ instrumentu: publiczny/niepubliczny
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
PUBL Publiczny
NPBL Niepubliczny
Źródło <xs:simpleType name="PublicInstrumentIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="PUBL" />

     <xs:enumeration value="NPBL" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PublicOffer- Infromacje dotyczące oferty publicznej (typ złożony)

Opis Infromacje dotyczące oferty publicznej
Elementy

składowe
PblcOffrInd

PblcOffrDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="PublicOffer" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PblcOffrInd" type="YesNoIndicator" />

     <xs:element name="PblcOffrDtls" type="PublicOfferDetails" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PublicOffer/PblcOffrInd- Czy papier był przedmiotem oferty publicznej (element)

Opis Czy papier był przedmiotem oferty publicznej
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="PblcOffrInd" type="YesNoIndicator" />

PublicOffer/PblcOffrDtls- Szczegóły oferty publicznej (element)

Opis Szczegóły oferty publicznej
Typ PublicOfferDetails
Źródło <xs:element name="PblcOffrDtls" type="PublicOfferDetails" minOccurs="0" />

PublicOfferDetails- Szczegóły oferty publicznej (typ złożony)

Opis Szczegóły oferty publicznej
Elementy

składowe
StrDt

PrspApprvl

OffrdNb{0,1}

RgstrdNb

AssgndNb

Źródło <xs:complexType name="PublicOfferDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="StrDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="PrspApprvl" type="DateAndLegalBaseChoice" />

     <xs:element name="OffrdNb" type="Max3Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RgstrdNb" type="Max10Int" />

     <xs:element name="AssgndNb" type="Max10Int" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PublicOfferDetails/StrDt- Data rozpoczęcia oferty publicznej (element)

Opis Data rozpoczęcia oferty publicznej
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="StrDt" type="ISODate" />

PublicOfferDetails/PrspApprvl- Zatwierdzenie prospektu (element)

Opis Zatwierdzenie prospektu
Typ DateAndLegalBaseChoice
Źródło <xs:element name="PrspApprvl" type="DateAndLegalBaseChoice" />

PublicOfferDetails/OffrdNb- Liczba osób, do których była kierowana oferta (element)

Opis Liczba osób, do których była kierowana oferta
Typ Max3Int
Źródło <xs:element name="OffrdNb" type="Max3Int" minOccurs="0" />

PublicOfferDetails/RgstrdNb- Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe (element)

Opis Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe
Typ Max10Int
Źródło <xs:element name="RgstrdNb" type="Max10Int" />

PublicOfferDetails/AssgndNb- Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe (element)

Opis Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe
Typ Max10Int
Źródło <xs:element name="AssgndNb" type="Max10Int" />

RegistrationTypeCode- Typ rejestracji (typ prosty)

Opis Typ rejestracji
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
RCSD Instrument zarejestrowany w zagranicznym CSD (Depozyt macierzysty inny niż KDPW)
BCSD Instrument, co do którego został złożony wniosek o rejestrację w zagranicznym CSD (innym niż KDPW)
NCSD Instrument wyemitowany, nie zarejestrowany w CSD
Źródło <xs:simpleType name="RegistrationTypeCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="RCSD" />

     <xs:enumeration value="BCSD" />

     <xs:enumeration value="NCSD" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SecurityDescription- Data lub kod (typ złożony)

Opis Data lub kod
Elementy

składowe
DbtInstrDesc

CrtfDesc

Źródło <xs:complexType name="SecurityDescription" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="DbtInstrDesc" type="DebtInstrumentDescription" />

       <xs:element name="CrtfDesc" type="CertificateDescription" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SecurityDescription/DbtInstrDesc- Charakterystyka obligacji lub listów zastawnych (element)

Opis Charakterystyka obligacji lub listów zastawnych
Typ DebtInstrumentDescription
Źródło <xs:element name="DbtInstrDesc" type="DebtInstrumentDescription" />

SecurityDescription/CrtfDesc- Charakterystyka certyfikatów inwestycyjnych (element)

Opis Charakterystyka certyfikatów inwestycyjnych
Typ CertificateDescription
Źródło <xs:element name="CrtfDesc" type="CertificateDescription" />

SecurityIdentificationChoice- Identyfikacja instrumentu finansowego (typ złożony)

Opis Identyfikacja instrumentu finansowego
Elementy

składowe
ISIN

CFI

FISN{0,1}

SctyId

Źródło <xs:complexType name="SecurityIdentificationChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="SctyId" type="Max12Text" />

       <xs:sequence >

         <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

         <xs:element name="CFI" type="Max6Text" />

         <xs:element name="FISN" type="FISNIdentifier" minOccurs="0" />

       </xs:sequence>

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SecurityIdentificationChoice/SctyId- Identyfikator własny instrumentu (element)

Opis Identyfikator własny instrumentu
Typ Max12Text
Źródło <xs:element name="SctyId" type="Max12Text" />

SecurityIdentificationChoice/ISIN- Kod ISIN instrumentu finansowego (element)

Opis Kod ISIN instrumentu finansowego
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

SecurityIdentificationChoice/CFI- Kod CFI (element)

Opis Kod wg klasyfikacji instrumentów finansowych CFI
Typ Max6Text
Źródło <xs:element name="CFI" type="Max6Text" />

SecurityIdentificationChoice/FISN- Kod FISN (element)

Opis Kod FISN
Typ FISNIdentifier
Źródło <xs:element name="FISN" type="FISNIdentifier" minOccurs="0" />

SecurityGroupCode- Grupa dematerializowanego papieru wartościowego (typ prosty)

Opis Grupa dematerializowanego papieru wartościowego
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
OZSI Obligacje zamienne imienne o stałym oprocentowaniu
OZSO Obligacje zamienne na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OZVI Obligacje zamienne imienne o zmiennym oprocentowaniu
OZVO Obligacje zamienne na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OZZI Obligacje zamienne imienne zerokuponowe
OZZO Obligacje zamienne na okaziciela zerokuponowe
OZNI Obligacje zamienne imienne o płatności niepieniężnej
OZNO Obligacje zamienne niepubliczne na okaziciela o płatności niepieniężnej
LZSI Listy zastawne imienne o stałym oprocentowaniu
LZSO Listy zastawne na okaziciela o stałym oprocentowaniu
LZVI Listy zastawne imienne o zmiennym oprocentowaniu
LZVO Listy zastawne na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
LZZI Listy zastawne imienne zerokuponowe
LZZO Listy zastawne na okaziciela zerokuponowe
CINO Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela
CINI Certyfikaty inwestycyjne imienne
OPIF Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) imienne o stałym oprocentowaniu
OPIS Obligacje partycypacyjne (municypalne) imienne o stałym oprocentowaniu
OPOF Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OPOS Obligacje partycypacyjne (municypalne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OPIV Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
OPIW Obligacje partycypacyjne (municypalne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
OPOV Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OPOW Obligacje partycypacyjne (municypalne)na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OPIZ Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) imienne zerokuponowe
OPIX Obligacje partycypacyjne (municypalne) imienne zerokuponowe
OPOZ Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) na okaziciela zerokuponowe
OPOX Obligacje partycypacyjne (municypalne) na okaziciela zerokuponowe
OPIN Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) imienne o płatności niepieniężnej
OPIM Obligacje partycypacyjne (municypalne) imienne o płatności niepieniężnej
OPON Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OPOM Obligacje partycypacyjne (municypalne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OZOF Obligacje z prawem pierwszeństwa na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OZIF Obligacje z prawem pierwszeństwa imienne o stałym oprocentowaniu
OZIV Obligacje z prawem pierwszeństwa imienne o zmiennym oprocentowaniu
OZOV Obligacje z prawem pierwszeństwa na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OZIZ Obligacje z prawem pierwszeństwa imienne zerokuponowe
OZOZ Obligacje z prawem pierwszeństwa na okaziciela zerokuponowe
OZIN Obligacje z prawem pierwszeństwa imienne o płatności niepieniężnej
OZON Obligacje z prawem pierwszeństwa na okaziciela o płatności niepieniężnej
ODIF Obligacje podporządkowane (korporacyjne) imienne o stałym oprocentowaniu
ODIS Obligacje podporządkowane (municypalne) imienne o stałym oprocentowaniu
ODOF Obligacje podporządkowane (korporacyjne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
ODOS Obligacje podporządkowane (municypalne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
ODIV Obligacje podporządkowane (korporacyjne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
ODIW Obligacje podporządkowane (municypalne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
ODOV Obligacje podporządkowane (korporacyjne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
ODOW Obligacje podporządkowane (municypalne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
ODIZ Obligacje podporządkowane (korporacyjne) imienne zerokuponowe
ODIX Obligacje podporządkowane (municypalne) imienne zerokuponowe
ODOZ Obligacje podporządkowane (korporacyjne) na okaziciela zerokuponowe
ODOX Obligacje podporządkowane (municypalne) na okaziciela zerokuponowe
ODIN Obligacje podporządkowane (korporacyjne) imienne o płatności niepieniężnej
ODIM Obligacje podporządkowane (municypalne) imienne o płatności niepieniężnej
ODON Obligacje podporządkowane (korporacyjne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
ODOM Obligacje podporządkowane (municypalne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OWIF Obligacje wieczyste (korporacyjne) imienne o stałym oprocentowaniu
OWIS Obligacje wieczyste (municypalne) imienne o stałym oprocentowaniu
OWOF Obligacje wieczyste (korporacyjne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OWOS Obligacje wieczyste (municypalne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OWIV Obligacje wieczyste (korporacyjne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
OWIW Obligacje wieczyste (municypalne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
OWOV Obligacje wieczyste (korporacyjne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OWOW Obligacje wieczyste (municypalne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OWIZ Obligacje wieczyste (korporacyjne) imienne zerokuponowe
OWIX Obligacje wieczyste (municypalne) imienne zerokuponowe
OWOZ Obligacje wieczyste (korporacyjne) na okaziciela zerokuponowe
OWOX Obligacje wieczyste (municypalne) na okaziciela zerokuponowe
OWIN Obligacje wieczyste (korporacyjne) imienne o płatności niepieniężnej
OWIM Obligacje wieczyste (municypalne) imienne o płatności niepieniężnej
OWON Obligacje wieczyste (korporacyjne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OWOM Obligacje wieczyste (municypalne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
ORIF Obligacje przychodowe imienne (korporacyjne) o stałym oprocentowaniu
ORIS Obligacje przychodowe imienne (municypalne) o stałym oprocentowaniu
OROF Obligacje przychodowe (korporacyjne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OROS Obligacje przychodowe (municypalne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
ORIV Obligacje przychodowe (korporacyjne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
ORIW Obligacje przychodowe (municypalne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
OROV Obligacje przychodowe (korporacyjne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OROW Obligacje przychodowe (municypalne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
ORIZ Obligacje przychodowe (korporacyjne) imienne zerokuponowe
ORIX Obligacje przychodowe (municypalne) imienne zerokuponowe
OROZ Obligacje przychodowe (korporacyjne) na okaziciela zerokuponowe
OROX Obligacje przychodowe (municypalne) na okaziciela zerokuponowe
ORIN Obligacje przychodowe (korporacyjne) imienne o płatności niepieniężnej
ORIM Obligacje przychodowe (municypalne) imienne o płatności niepieniężnej
ORON Obligacje przychodowe (korporacyjne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OROM Obligacje przychodowe (municypalne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OAIF Obligacje kapitałowe imienne o stałym oprocentowaniu
OAOF Obligacje kapitałowe na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OAIV Obligacje kapitałowe imienne o zmiennym oprocentowaniu
OAOV Obligacje kapitałowe na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OAIZ Obligacje kapitałowe imienne zerokuponowe
OAOZ Obligacje kapitałowe na okaziciela zerokuponowe
OAIN Obligacje kapitałowe imienne o płatności niepieniężnej
OAON Obligacje kapitałowe na okaziciela o płatności niepieniężnej
OTIF Obligacje transformacyjne (korporacyjne) imienne o stałym oprocentowaniu
OTIS Obligacje transformacyjne (municypalne) imienne o stałym oprocentowaniu
OTOF Obligacje transformacyjne (korporacyjne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OTOS Obligacje transformacyjne (municypalne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OTIV Obligacje transformacyjne (korporacyjne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
OTIW Obligacje transformacyjne (municypalne) imienne o zmiennym oprocentowaniu
OTOV Obligacje transformacyjne (korporacyjne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OTOW Obligacje transformacyjne (municypalne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OTIZ Obligacje transformacyjne (korporacyjne) imienne zerokuponowe
OTIX Obligacje transformacyjne (municypalne) imienne zerokuponowe
OTOZ Obligacje transformacyjne (korporacyjne) na okaziciela zerokuponowe
OTOX Obligacje transformacyjne (municypalne) na okaziciela zerokuponowe
OTIN Obligacje transformacyjne (korporacyjne) imienne o płatności niepieniężnej
OTIM Obligacje transformacyjne (municypalne) imienne o płatności niepieniężnej
OTON Obligacje transformacyjne (korporacyjne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OTOM Obligacje transformacyjne (municypalne) na okaziciela o płatności niepieniężnej
OIIF Obligacje zwykłe korporacyjne, imienne o stałym oprocentowaniu
OIIM Obligacje zwykłe municypalne, imienne o płatności niepieniężnej
OIIN Obligacje zwykłe korporacyjne, imienne o płatności niepieniężnej
OIIS Obligacje zwykłe municypalne, imienne o stałym oprocentowaniu
OIIV Obligacje zwykłe korporacyjne, imienne o zmiennym oprocentowaniu
OIIW Obligacje zwykłe municypalne, imienne o zmiennym oprocentowaniu
OIIX Obligacje zwykłe municypalne, imienne zerokuponowe
OIIZ Obligacje zwykłe korporacyjne, imienne zerokuponowe
OIOF Obligacje zwykłe korporacyjne, na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OIOM Obligacje zwykłe municypalne, na okaziciela o płatności niepieniężnej
OION Obligacje zwykłe korporacyjne, na okaziciela o płatności niepieniężnej
OIOS Obligacje zwykłe municypalne, na okaziciela o stałym oprocentowaniu
OIOV Obligacje zwykłe korporacyjne, na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OIOW Obligacje zwykłe municypalne, na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
OIOX Obligacje zwykłe municypalne, na okaziciela zerokuponowe
OIOZ Obligacje zwykłe korporacyjne, na okaziciela zerokuponowe
Źródło <xs:simpleType name="SecurityGroupCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="OZSI" />

     <xs:enumeration value="OZSO" />

     <xs:enumeration value="OZVI" />

     <xs:enumeration value="OZVO" />

     <xs:enumeration value="OZZI" />

     <xs:enumeration value="OZZO" />

     <xs:enumeration value="OZNI" />

     <xs:enumeration value="OZNO" />

     <xs:enumeration value="LZSI" />

     <xs:enumeration value="LZSO" />

     <xs:enumeration value="LZVI" />

     <xs:enumeration value="LZVO" />

     <xs:enumeration value="LZZI" />

     <xs:enumeration value="LZZO" />

     <xs:enumeration value="CINO" />

     <xs:enumeration value="CINI" />

     <xs:enumeration value="OPIF" />

     <xs:enumeration value="OPIS" />

     <xs:enumeration value="OPOF" />

     <xs:enumeration value="OPOS" />

     <xs:enumeration value="OPIV" />

     <xs:enumeration value="OPIW" />

     <xs:enumeration value="OPOV" />

     <xs:enumeration value="OPOW" />

     <xs:enumeration value="OPIZ" />

     <xs:enumeration value="OPIX" />

     <xs:enumeration value="OPOZ" />

     <xs:enumeration value="OPOX" />

     <xs:enumeration value="OPIN" />

     <xs:enumeration value="OPIM" />

     <xs:enumeration value="OPON" />

     <xs:enumeration value="OPOM" />

     <xs:enumeration value="OZOF" />

     <xs:enumeration value="OZIF" />

     <xs:enumeration value="OZIV" />

     <xs:enumeration value="OZOV" />

     <xs:enumeration value="OZIZ" />

     <xs:enumeration value="OZOZ" />

     <xs:enumeration value="OZIN" />

     <xs:enumeration value="OZON" />

     <xs:enumeration value="ODIF" />

     <xs:enumeration value="ODIS" />

     <xs:enumeration value="ODOF" />

     <xs:enumeration value="ODOS" />

     <xs:enumeration value="ODIV" />

     <xs:enumeration value="ODIW" />

     <xs:enumeration value="ODOV" />

     <xs:enumeration value="ODOW" />

     <xs:enumeration value="ODIZ" />

     <xs:enumeration value="ODIX" />

     <xs:enumeration value="ODOZ" />

     <xs:enumeration value="ODOX" />

     <xs:enumeration value="ODIN" />

     <xs:enumeration value="ODIM" />

     <xs:enumeration value="ODON" />

     <xs:enumeration value="ODOM" />

     <xs:enumeration value="OWIF" />

     <xs:enumeration value="OWIS" />

     <xs:enumeration value="OWOF" />

     <xs:enumeration value="OWOS" />

     <xs:enumeration value="OWIV" />

     <xs:enumeration value="OWIW" />

     <xs:enumeration value="OWOV" />

     <xs:enumeration value="OWOW" />

     <xs:enumeration value="OWIZ" />

     <xs:enumeration value="OWIX" />

     <xs:enumeration value="OWOZ" />

     <xs:enumeration value="OWOX" />

     <xs:enumeration value="OWIN" />

     <xs:enumeration value="OWIM" />

     <xs:enumeration value="OWON" />

     <xs:enumeration value="OWOM" />

     <xs:enumeration value="ORIF" />

     <xs:enumeration value="ORIS" />

     <xs:enumeration value="OROF" />

     <xs:enumeration value="OROS" />

     <xs:enumeration value="ORIV" />

     <xs:enumeration value="ORIW" />

     <xs:enumeration value="OROV" />

     <xs:enumeration value="OROW" />

     <xs:enumeration value="ORIZ" />

     <xs:enumeration value="ORIX" />

     <xs:enumeration value="OROZ" />

     <xs:enumeration value="OROX" />

     <xs:enumeration value="ORIN" />

     <xs:enumeration value="ORIM" />

     <xs:enumeration value="ORON" />

     <xs:enumeration value="OROM" />

     <xs:enumeration value="OAIF" />

     <xs:enumeration value="OAOF" />

     <xs:enumeration value="OAIV" />

     <xs:enumeration value="OAOV" />

     <xs:enumeration value="OAIZ" />

     <xs:enumeration value="OAOZ" />

     <xs:enumeration value="OAIN" />

     <xs:enumeration value="OAON" />

     <xs:enumeration value="OTIF" />

     <xs:enumeration value="OTIS" />

     <xs:enumeration value="OTOF" />

     <xs:enumeration value="OTOS" />

     <xs:enumeration value="OTIV" />

     <xs:enumeration value="OTIW" />

     <xs:enumeration value="OTOV" />

     <xs:enumeration value="OTOW" />

     <xs:enumeration value="OTIZ" />

     <xs:enumeration value="OTIX" />

     <xs:enumeration value="OTOZ" />

     <xs:enumeration value="OTOX" />

     <xs:enumeration value="OTIN" />

     <xs:enumeration value="OTIM" />

     <xs:enumeration value="OTON" />

     <xs:enumeration value="OTOM" />

     <xs:enumeration value="OIIF" />

     <xs:enumeration value="OIIM" />

     <xs:enumeration value="OIIN" />

     <xs:enumeration value="OIIS" />

     <xs:enumeration value="OIIV" />

     <xs:enumeration value="OIIW" />

     <xs:enumeration value="OIIX" />

     <xs:enumeration value="OIIZ" />

     <xs:enumeration value="OIOF" />

     <xs:enumeration value="OIOM" />

     <xs:enumeration value="OION" />

     <xs:enumeration value="OIOS" />

     <xs:enumeration value="OIOV" />

     <xs:enumeration value="OIOW" />

     <xs:enumeration value="OIOX" />

     <xs:enumeration value="OIOZ" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SecurityDetails- Szczegóły instrumentu finansowego (typ złożony)

Opis Szczegóły instrumentu finansowego
Elementy

składowe
RegTp

SctyGrpId

SctyTp

ShrtNm

Scty

IssncDt{0,1}

Qty

IssePric{0,1}

SrsId{0,1}

SctyDsc

SubDtls{0,1}

PblcOffr{0,1}

PmtClndr{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SecurityDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RegTp" type="RegistrationTypeCode" />

     <xs:element name="SctyGrpId" type="SecurityGroupCode" />

     <xs:element name="SctyTp" type="PublicInstrumentIndicator" />

     <xs:element name="ShrtNm" type="Max16Text" />

     <xs:element name="Scty" type="SecurityIdentificationChoice" />

     <xs:element name="IssncDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Qty" type="Max14Int" />

     <xs:element name="IssePric" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SrsId" type="Max60Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SctyDsc" type="SecurityDescription" />

     <xs:element name="SubDtls" type="SubscriptionDetails" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PblcOffr" type="PublicOffer" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PmtClndr" type="PaymentCalendar" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SecurityDetails/RegTp- Typ rejestracji (element)

Opis Typ rejestracji
Typ RegistrationTypeCode
Źródło <xs:element name="RegTp" type="RegistrationTypeCode" />

SecurityDetails/SctyGrpId- Grupa dematerializowanego papieru wartościowego (element)

Opis Grupa dematerializowanego papieru wartościowego
Typ SecurityGroupCode
Źródło <xs:element name="SctyGrpId" type="SecurityGroupCode" />

SecurityDetails/SctyTp- Typ instrumentu: publiczny/niepubliczny (element)

Opis Typ instrumentu: publiczny/niepubliczny
Typ PublicInstrumentIndicator
Źródło <xs:element name="SctyTp" type="PublicInstrumentIndicator" />

SecurityDetails/ShrtNm- Nazwa skrócona instrumentu (element)

Opis Nazwa skrócona instrumentu
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="ShrtNm" type="Max16Text" />

SecurityDetails/Scty- Identyfikacja instrumentu finansowego (element)

Opis Identyfikacja instrumentu finansowego
Typ SecurityIdentificationChoice
Źródło <xs:element name="Scty" type="SecurityIdentificationChoice" />

SecurityDetails/IssncDt- Data emisji (element)

Opis Data emisji
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="IssncDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

SecurityDetails/Qty- Liczba wyemitowanych sztuk instrumentu (element)

Opis Liczba wyemitowanych sztuk instrumentu
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="Qty" type="Max14Int" />

SecurityDetails/IssePric- Wartość jednostkowej ceny emisyjnej (element)

Opis Wartość jednostkowej ceny emisyjnej
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="IssePric" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

SecurityDetails/SrsId- Numer serii (element)

Opis Numer serii
Typ Max60Text
Źródło <xs:element name="SrsId" type="Max60Text" minOccurs="0" />

SecurityDetails/SctyDsc- Charakterystyka instrumentu finansowego (element)

Opis Charakterystyka instrumentu finansowego
Typ SecurityDescription
Źródło <xs:element name="SctyDsc" type="SecurityDescription" />

SecurityDetails/SubDtls- Szczegóły subskrypcji (element)

Opis Szczegóły subskrypcji
Typ SubscriptionDetails
Źródło <xs:element name="SubDtls" type="SubscriptionDetails" minOccurs="0" />

SecurityDetails/PblcOffr- Informacje dotyczące oferty publicznej (element)

Opis Informacje dotyczące oferty publicznej
Typ PublicOffer
Źródło <xs:element name="PblcOffr" type="PublicOffer" minOccurs="0" />

SecurityDetails/PmtClndr- Terminarz wypłat / realizacji świadczeń (element)

Opis Terminarz wypłat / realizacji świadczeń
Typ PaymentCalendar
Źródło <xs:element name="PmtClndr" type="PaymentCalendar" minOccurs="0" />

SubscriptionDetails- Szczegóły subskrypcji (typ złożony)

Opis Szczegóły subskrypcji
Elementy

składowe
Qty

MaxPric

StrDt

EndDt

AssgnDt

MIC{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SubscriptionDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Qty" type="Max14Int" />

     <xs:element name="MaxPric" type="CurrencyAndAmount16_2" />

     <xs:element name="StrDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="EndDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="AssgnDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="MIC" type="MICIdentifier" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SubscriptionDetails/Qty- Liczba zaoferowanych papierów wartościowych (element)

Opis Liczba zaoferowanych papierów wartościowych
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="Qty" type="Max14Int" />

SubscriptionDetails/MaxPric- Maksymalna jednostkowa cena emisyjna wraz z walutą (element)

Opis Maksymalna jednostkowa cena emisyjna
Typ CurrencyAndAmount16_2
Źródło <xs:element name="MaxPric" type="CurrencyAndAmount16_2" />

SubscriptionDetails/StrDt- Data rozpoczęcia subskrypcji (element)

Opis Data rozpoczęcia subskrypcji
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="StrDt" type="ISODate" />

SubscriptionDetails/EndDt- Data zakończenia subskrypcji (element)

Opis Data zakończenia subskrypcji
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="EndDt" type="ISODate" />

SubscriptionDetails/AssgnDt- Data przydziału papierów wartościowych (element)

Opis Data przydziału papierów wartościowych
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="AssgnDt" type="ISODate" />

SubscriptionDetails/MIC- Docelowy rynek notowań (element)

Opis Docelowy rynek notowań
Typ MICIdentifier
Źródło <xs:element name="MIC" type="MICIdentifier" minOccurs="0" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>