Struktura komunikatu: Tworzenie i aktualizacja danych zdarzeń (seis.sev.001.01)


Tworzenie i aktualizacja danych zdarzeń

Document- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ Document
Źródło <xs:element name="Document" type="Document" />

AdditionalText- Dowolny tekst (typ złożony)

Opis Dowolny tekst
Elementy

składowe
TxtLn{1,8}

Źródło <xs:complexType name="AdditionalText" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="TxtLn" type="Max35Text" maxOccurs="8" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

AdditionalText/TxtLn- Linia tekstu (element)

Opis Linia tekstu
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="TxtLn" type="Max35Text" maxOccurs="8" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CACodeKDPW- Kod zdarzenia (typ prosty)

Opis Kod zdarzenia
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
DVCA_ORDINARY Dywidenda
DVCA_ADVANCE Dywidenda zaliczkowa
CAPG_INV_FUND Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych
INTR_ORDINARY Wypłata odsetek
INTR_STATUTORY Wypłata odsetek ustawowych
INTR_PREMIUM Wypłata premii
REDM_DEBT Wykup papierów dłużnych w terminie zapadalności
MCAL_DEBT Przedterminowy całościowy wykup papierów dłużnych na żądanie emitenta
DECR_DEBT_CASH Częściowa spłata wartości nominalnej papierów dłużnych
PCAL_DEBT Obligatoryjny, częściowy wykup papierów wartościowych
BIDS_DEBT Dobrowolny częściowy wykup papierów wartościowych
BIDS_INV_FUND Wykup certyfikatów inwestycyjnych
Źródło <xs:simpleType name="CACodeKDPW" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="DVCA_ORDINARY" />

     <xs:enumeration value="DVCA_ADVANCE" />

     <xs:enumeration value="CAPG_INV_FUND" />

     <xs:enumeration value="INTR_ORDINARY" />

     <xs:enumeration value="INTR_STATUTORY" />

     <xs:enumeration value="INTR_PREMIUM" />

     <xs:enumeration value="REDM_DEBT" />

     <xs:enumeration value="MCAL_DEBT" />

     <xs:enumeration value="DECR_DEBT_CASH" />

     <xs:enumeration value="PCAL_DEBT" />

     <xs:enumeration value="BIDS_DEBT" />

     <xs:enumeration value="BIDS_INV_FUND" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CADetails- Szczegóły operacji (typ złożony)

Opis Szczegóły operacji
Elementy

składowe
CACdKDPW

RcdDt{0,1}

PmtDt{0,1}

EarlstPmtDt{0,1}

ActnPrdStrDt{0,1}

ActnPrdEndDt{0,1}

FctvDt{0,1}

FndPassDt{0,1}

RedSctyQty{0,1}

AftrRedSctyQty{0,1}

AftrPmtFaceAmt{0,1}

RdctnInd{0,1}

RedBasInf{0,1}

AddtlInf{0,1}

CondInf{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CADetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CACdKDPW" type="CACodeKDPW" />

     <xs:element name="RcdDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="EarlstPmtDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ActnPrdStrDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ActnPrdEndDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FctvDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FndPassDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RedSctyQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AftrRedSctyQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AftrPmtFaceAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RdctnInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RedBasInf" type="FreeText" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AddtlInf" type="FreeText" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CondInf" type="FreeText" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CADetails/CACdKDPW- Kod zdarzenia (element)

Opis Kod zdarzenia
Typ CACodeKDPW
Źródło <xs:element name="CACdKDPW" type="CACodeKDPW" />

CADetails/RcdDt- Data ustalenia praw (element)

Opis Data ustalenia praw
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="RcdDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

CADetails/PmtDt- Dzień wypłaty świadczenia (element)

Opis Dzień wypłaty świadczenia
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

CADetails/EarlstPmtDt- Dzień płatności (element)

Opis Dzień płatności
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="EarlstPmtDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

CADetails/ActnPrdStrDt- Początek przyjmowania zgłoszeń (element)

Opis Początek przyjmowania zgłoszeń
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="ActnPrdStrDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

CADetails/ActnPrdEndDt- Koniec przyjmowania zgłoszeń (element)

Opis Koniec przyjmowania zgłoszeń
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="ActnPrdEndDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

CADetails/FctvDt- Dzień wykupu (element)

Opis Dzień wykupu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="FctvDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

CADetails/FndPassDt- Dzień przekazania do TFI informacji o zgłoszonych CI do wykupu (element)

Opis Dzień przekazania do TFI informacji o zgłoszonych CI do wykupu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="FndPassDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

CADetails/RedSctyQty- Liczba papierów wartościowych wyznaczona do wykupu (element)

Opis Liczba papierów wartościowych wyznaczona do wykupu
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="RedSctyQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

CADetails/AftrRedSctyQty- Liczba papierów wartościowych po realizacji wykupu (element)

Opis Liczba papierów wartościowych po realizacji wykupu
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="AftrRedSctyQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

CADetails/AftrPmtFaceAmt- Wartość nominalna po wypłacie (element)

Opis Wartość nominalna po wypłacie
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="AftrPmtFaceAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

CADetails/RdctnInd- Wskaźnik wykonania wykupu z redukcją (element)

Opis Wskaźnik wykonania wykupu z redukcją
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="RdctnInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

CADetails/RedBasInf- Podstawa realizacji wykupu (element)

Opis Podstawa realizacji wykupu
Typ FreeText
Źródło <xs:element name="RedBasInf" type="FreeText" minOccurs="0" />

CADetails/AddtlInf- Informacje dodatkowe (element)

Opis Informacje dodatkowe
Typ FreeText
Źródło <xs:element name="AddtlInf" type="FreeText" minOccurs="0" />

CADetails/CondInf- Warunki wypłaty (element)

Opis Warunki wypłaty
Typ FreeText
Źródło <xs:element name="CondInf" type="FreeText" minOccurs="0" />

CorporateEventRequest- Tworzenie i aktualizacja danych zdarzeń (typ złożony)

Opis Tworzenie i aktualizacja danych zdarzeń
Elementy

składowe
GnlInf

PmtAgt{0,1}

Issr

ISIN

CADtls

PmtDtls

ExcDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CorporateEventRequest" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="PmtAgt" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Issr" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

     <xs:element name="CADtls" type="CADetails" />

     <xs:element name="PmtDtls" type="PaymentDetails" />

     <xs:element name="ExcDtls" type="ExcDetails" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateEventRequest/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

CorporateEventRequest/PmtAgt- Kod agenta płatniczego (element)

Opis Kod agenta płatniczego
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="PmtAgt" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

CorporateEventRequest/Issr- Kod KDPW emitenta (element)

Opis Czteroznakowy kod emitenta (kod instytucji z kdpw_stream).
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="Issr" type="KDPWMemberIdentifier" />

CorporateEventRequest/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod ISIN
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

CorporateEventRequest/CADtls- Szczegóły zdarzenia (element)

Opis Szczegóły zdarzenia
Typ CADetails
Źródło <xs:element name="CADtls" type="CADetails" />

CorporateEventRequest/PmtDtls- Szczegóły płatności (element)

Opis Szczegóły płatności
Typ PaymentDetails
Źródło <xs:element name="PmtDtls" type="PaymentDetails" />

CorporateEventRequest/ExcDtls- Szczegóły wyłączeń (element)

Opis Podawane są wyłączenia dotyczące kodów ISIN dla których wypłatę obsługuje KDPW
Typ ExcDetails
Źródło <xs:element name="ExcDtls" type="ExcDetails" minOccurs="0" />

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISINLst- Lista kodów ISIN (typ złożony)

Opis Lista kodów ISIN
Elementy

składowe
ISIN{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="ISINLst" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ISINLst/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod ISIN
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" maxOccurs="unbounded" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Document- Dokument (typ złożony)

Opis Dokument
Elementy

składowe
CAEvt{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="Document" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CAEvt" type="CorporateEventRequest" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Document/CAEvt- Tworzenie i aktualizacja danych zdarzeń (element)

Opis Tworzenie i aktualizacja danych zdarzeń
Typ CorporateEventRequest
Źródło <xs:element name="CAEvt" type="CorporateEventRequest" maxOccurs="unbounded" />

ExcDetails- Szczegóły wyłączeń (typ złożony)

Opis Szczegóły wyłączeń
Elementy

składowe
ExcLst{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="ExcDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ExcLst" type="ExcList" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ExcDetails/ExcLst- Szczegóły wyłączenia (element)

Opis Szczegóły wyłączenia
Typ ExcList
Źródło <xs:element name="ExcLst" type="ExcList" maxOccurs="unbounded" />

ExcList- Szczegóły wyłączenia (typ złożony)

Opis Szczegóły wyłączenia
Elementy

składowe
KDPWMmbId

KDPWSafAcct

Qty

Źródło <xs:complexType name="ExcList" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" />

     <xs:element name="Qty" type="Max11Int" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ExcList/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika (element)

Opis Identyfikator uczestnika
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

ExcList/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" />

ExcList/Qty- Liczba papierów wyłączonych (element)

Opis Liczba papierów wyłączonych
Typ Max11Int
Źródło <xs:element name="Qty" type="Max11Int" />

FreeText- Dowolny tekst (typ złożony)

Opis Dowolny tekst
Elementy

składowe
TxtLn{1,10}

Źródło <xs:complexType name="FreeText" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="TxtLn" type="Max35Text" maxOccurs="10" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FreeText/TxtLn- Linia tekstu (element)

Opis Linia tekstu
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="TxtLn" type="Max35Text" maxOccurs="10" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowe zdarzenie
CANC Wycofanie zdarzenia (ze względu na błąd w procesie)
REPL Zmiana danych zdarzenia
WITH Odwołanie zdarzenia
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

     <xs:enumeration value="CANC" />

     <xs:enumeration value="REPL" />

     <xs:enumeration value="WITH" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
SndrMsgRef

CARef{0,1}

FuncOfMsg

CreDtTm

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max38Text" />

     <xs:element name="CARef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="ISODateTime" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę™
Typ Max38Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max38Text" />

GeneralInformation/CARef- Identyfikator zdarzenia korporacyjnego (element)

Opis Identyfikator zdarzenia korporacyjnego
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="CARef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data/czas utworzenia komunikatu (element)

Opis Data i czas interpretowane w kdpw_stream jako moment zarejestrowania zlecenia przez emitenta.
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="ISODateTime" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 cyfr
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=2

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max2Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="2" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max3Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 cyfr
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=3

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max3Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="3" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max11Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 cyfr
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=11

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max11Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="11" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=14

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max14Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="14" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max3Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 3 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=3

Źródło <xs:simpleType name="Max3Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="3" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max38Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 38 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=38

Źródło <xs:simpleType name="Max38Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="38" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=35

Źródło <xs:simpleType name="Max35Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="35" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PaymentDetails- Szczegóły płatności (typ złożony)

Opis Szczegóły płatności
Elementy

składowe
Rate

AcrdIntrstAmt{0,1}

CshIncntivRate{0,1}

Źródło <xs:complexType name="PaymentDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Rate" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="AcrdIntrstAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CshIncntivRate" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PaymentDetails/Rate- Stawka świadczenia i waluta (element)

Opis Stawka świadczenia i waluta
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="Rate" type="CurrencyAndAmount" />

PaymentDetails/AcrdIntrstAmt- Stawka świadczenia odsetkowego i waluta (element)

Opis Stawka świadczenia odsetkowego i waluta
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="AcrdIntrstAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

PaymentDetails/CshIncntivRate- Stawka świadczenia premiowego i waluta (element)

Opis Stawka świadczenia premiowego i waluta
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="CshIncntivRate" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>