Struktura komunikatu: Zestawienie stanów pożyczek (semt.bls.001.02)


Zestawienie stanów pożyczek papierów wartościowych.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony)

Opis Wartość i strona salda
Elementy

składowe
Bal

CdtDbtInd

Źródło <xs:complexType name="BalanceAndSide" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Bal" type="Amount" />

     <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element)

Opis Wartość salda
Typ Amount
Źródło <xs:element name="Bal" type="Amount" />

BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)

Opis Znak strony salda
Typ CreditDebitCode
Źródło <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

Opis Kody wskazujące stronę salda
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
CRDT Należności (uznanie uczestnika)
DBIT Zobowiązania (obciążenie uczestnika)
Źródło <xs:simpleType name="CreditDebitCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="CRDT" />

     <xs:enumeration value="DBIT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy

składowe
Unit{0,1}

FaceAmt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Unit" type="Max14Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="Unit" type="Max14Int" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna
Typ Amount
Źródło <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowe zestawienie
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

StmtDt

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

Opis Identyfikator komunikatu
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/StmtDt- Data salda (element)

Opis Data salda (data księgowa)
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
semt.bls.001.02{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="semt.bls.001.02" type="semt.bls.001.02" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/semt.bls.001.02- Zestawienie stanów pożyczek (element)

Opis Zestawienie stanów pożyczek
Typ semt.bls.001.02
Źródło <xs:element name="semt.bls.001.02" type="semt.bls.001.02" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

LoanDetails- Podsumowanie stanu pożyczek (typ złożony)

Opis Podsumowanie stanu pożyczek
Elementy

składowe
LnOpngDt

LnId

Brrwr

Lndr{0,1}

ISIN

BrrwdQty

LnVal

ClctdColl

LnClsgDt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="LoanDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="LnOpngDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="LnId" type="Max16TextCollapse" />

     <xs:element name="Brrwr" type="SettlementParty" />

     <xs:element name="Lndr" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

     <xs:element name="BrrwdQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

     <xs:element name="LnVal" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="ClctdColl" type="Amount" />

     <xs:element name="LnClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

LoanDetails/LnOpngDt- Data otwarcia pozyczki (element)

Opis Data otwarcia pożyczki
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="LnOpngDt" type="ISODate" />

LoanDetails/LnId- ID operacji otwarcia pożyczki (element)

Opis ID operacji otwarcia pożyczki
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="LnId" type="Max16TextCollapse" />

LoanDetails/Brrwr- Pożyczkobiorca (element)

Opis Pożyczkobiorca
Typ SettlementParty
Źródło <xs:element name="Brrwr" type="SettlementParty" />

LoanDetails/Lndr- Pożyczkodawca (element)

Opis Pożyczkodawca
Typ SettlementParty
Źródło <xs:element name="Lndr" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

LoanDetails/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

LoanDetails/BrrwdQty- Wielkość pożyczki (element)

Opis Wielkość pożyczki
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="BrrwdQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

LoanDetails/LnVal- Wartość i kod waluty pożyczki (element)

Opis Wartość i kod waluty pożyczki
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="LnVal" type="CurrencyAndAmount" />

LoanDetails/ClctdColl- Wyznaczona wartość wymaganego zabezpieczenia (element)

Opis Wyznaczona wartość wymaganego zabezpieczenia
Typ Amount
Źródło <xs:element name="ClctdColl" type="Amount" />

LoanDetails/LnClsgDt- Przewidywana data zamknięcia pożyczki (element)

Opis Przewidywana data zamknięcia pożyczki
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="LnClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

LoansInformation- Podsumowanie stanu pożyczek (typ złożony)

Opis Podsumowanie stanu pożyczek
Elementy

składowe
LnTp

LnsVal

ClctdColl

LnDtls{0,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="LoansInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="LnTp" type="Max4Text" />

     <xs:element name="LnsVal" type="Amount" />

     <xs:element name="ClctdColl" type="Amount" />

     <xs:element name="LnDtls" type="LoanDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

LoansInformation/LnTp- Typ pożyczki (element)

Opis Typ pożyczki. Dozwolone wartości: P1-pożyczki automatyczne; P2-pożyczki na zlecenie; OI-pożyczki wewnętrzne.
Typ Max4Text
Źródło <xs:element name="LnTp" type="Max4Text" />

LoansInformation/LnsVal- Wartość pożyczek danego typu (element)

Opis Wartość pożyczek danego typu
Typ Amount
Źródło <xs:element name="LnsVal" type="Amount" />

LoansInformation/ClctdColl- Wyznaczona wartość wymaganego zabezpieczenia (element)

Opis Wyznaczona wartość wymaganego zabezpieczenia na pożyczki danego typu
Typ Amount
Źródło <xs:element name="ClctdColl" type="Amount" />

LoansInformation/LnDtls- Szczegóły dotyczące pożyczki (element)

Opis Szczegóły dotyczące pożyczki
Typ LoanDetails
Źródło <xs:element name="LnDtls" type="LoanDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

LoansSummary- Podsumowanie stanu pożyczek (typ złożony)

Opis Podsumowanie stanu pożyczek
Elementy

składowe
Ccy

LnsVal

ClctdColl

AccptdCshColl

AccptdSctyColl

ReqdColl

Źródło <xs:complexType name="LoansSummary" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

     <xs:element name="LnsVal" type="Amount" />

     <xs:element name="ClctdColl" type="Amount" />

     <xs:element name="AccptdCshColl" type="Amount" />

     <xs:element name="AccptdSctyColl" type="Amount" />

     <xs:element name="ReqdColl" type="BalanceAndSide" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

LoansSummary/Ccy- Waluta wartości związanych z pożyczkami (element)

Opis Waluta wartości związanych z pożyczkami
Typ CurrencyCode
Źródło <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

LoansSummary/LnsVal- Wartość pożyczek (element)

Opis Wartość pożyczek
Typ Amount
Źródło <xs:element name="LnsVal" type="Amount" />

LoansSummary/ClctdColl- Wyznaczona wartość wymaganego zabezpieczenia (element)

Opis Wyznaczona wartość wymaganego zabezpieczenia
Typ Amount
Źródło <xs:element name="ClctdColl" type="Amount" />

LoansSummary/AccptdCshColl- Zabezpieczenie wniesione w gotówce (element)

Opis Zabezpieczenie wniesione w gotówce
Typ Amount
Źródło <xs:element name="AccptdCshColl" type="Amount" />

LoansSummary/AccptdSctyColl- Zabezpieczenie wniesione w papierach (element)

Opis Zabezpieczenie wniesione w papierach
Typ Amount
Źródło <xs:element name="AccptdSctyColl" type="Amount" />

LoansSummary/ReqdColl- Różnica wartości zabezpieczenia wniesionego i wymaganego (element)

Opis Różnica wartości zabezpieczenia wniesionego i wymaganego
Typ BalanceAndSide
Źródło <xs:element name="ReqdColl" type="BalanceAndSide" />

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=14

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max14Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="14" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SettlementParty- Uczestnik rozliczający (typ złożony)

Opis Uczestnik rozliczający
Elementy

składowe
KDPWMmbId

KDPWSafAcct

BalTp

Źródło <xs:complexType name="SettlementParty" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" />

     <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SettlementParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

SettlementParty/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" />

SettlementParty/BalTp- Status aktywów (element)

Opis Status aktywów
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />

semt.bls.001.02- Zestawienie stanów pożyczek (typ złożony)

Opis Zestawienie stanów pożyczek
Elementy

składowe
GnlInf

LnsSmmry

LnsInf{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="semt.bls.001.02" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="LnsSmmry" type="LoansSummary" />

     <xs:element name="LnsInf" type="LoansInformation" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

semt.bls.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

semt.bls.001.02/LnsSmmry- Podsumowanie stanu pożyczek (element)

Opis Podsumowanie stanu pożyczek
Typ LoansSummary
Źródło <xs:element name="LnsSmmry" type="LoansSummary" />

semt.bls.001.02/LnsInf- Informacje o pożyczkach (element)

Opis Informacje o pożyczkach
Typ LoansInformation
Źródło <xs:element name="LnsInf" type="LoansInformation" maxOccurs="unbounded" />