Struktura komunikatu: Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto (semt.nta.002.03)


Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

AmountAndDate- Wartość, kod waluty i data (typ złożony)

Opis Wartość, kod waluty i data
Elementy

składowe
Amt

ValDt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="AmountAndDate" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element)

Opis Wartość i kod waluty
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)

Opis Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów.
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

Źródło <xs:simpleType name="BICIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

BusinessDayState- Stan dnia księgowego (typ złożony)

Opis Stan dnia księgowego
Elementy

składowe
DayPhs

SttlmSsnId{0,1}

Źródło <xs:complexType name="BusinessDayState" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" />

     <xs:element name="SttlmSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

BusinessDayState/DayPhs- Faza dnia (element)

Opis Faza dnia
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="DayPhs" type="Max1Text" />

BusinessDayState/SttlmSsnId- Numer sesji rozrachunku (element)

Opis Numer sesji rozrachunku
Typ Max2Int
Źródło <xs:element name="SttlmSsnId" type="Max2Int" minOccurs="0" />

CashSettlementSystem- Tryb rozrachunku pieniężnego (typ prosty)

Opis Tryb rozrachunku pieniężnego. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych.
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NETT Kompensacja wielostronna
BILL Kompensacja dwustronna
GROS Rozrachunek brutto
Źródło <xs:simpleType name="CashSettlementSystem" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NETT" />

     <xs:enumeration value="BILL" />

     <xs:enumeration value="GROS" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ClosingBalance- Saldo końcowe (typ złożony)

Opis Saldo końcowe
Elementy

składowe
CdtDbtInd

ClsgBal

Źródło <xs:complexType name="ClosingBalance" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

     <xs:element name="ClsgBal" type="ClosingBalanceChoice" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ClosingBalance/CdtDbtInd- Znacznik strony salda (element)

Opis Znacznik strony salda
Typ CreditDebitCode
Źródło <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

ClosingBalance/ClsgBal- Rodaj salda końcowego (element)

Opis Rodzaj salda końcowego
Typ ClosingBalanceChoice
Źródło <xs:element name="ClsgBal" type="ClosingBalanceChoice" />

ClosingBalanceChoice- Saldo końcowe (typ złożony)

Opis Saldo końcowe
Elementy

składowe
Fnl

Intrmy

Źródło <xs:complexType name="ClosingBalanceChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Fnl" type="FinancialInstrumentQuantity" />

       <xs:element name="Intrmy" type="FinancialInstrumentQuantity" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ClosingBalanceChoice/Fnl- Saldo końcowe (element)

Opis Saldo końcowe
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="Fnl" type="FinancialInstrumentQuantity" />

ClosingBalanceChoice/Intrmy- Saldo pośrednie (element)

Opis Saldo pośrednie
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="Intrmy" type="FinancialInstrumentQuantity" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

Opis Kody wskazujące stronę salda
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
CRDT Kredyt
DBIT Debet
Źródło <xs:simpleType name="CreditDebitCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="CRDT" />

     <xs:enumeration value="DBIT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

DeliveringPartiesAndAccount- Strona dostarczająca (typ złożony)

Opis Określenie strony dostarczającej (sprzedającej)
Elementy

składowe
DlvrgAgtDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="DeliveringPartiesAndAccount" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DeliveringPartiesAndAccount/DlvrgAgtDtls- Uczestnik dostarczający papiery (element)

Opis Uczestnik dostarczający papiery
Typ SettlementParty
Źródło <xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

DeliverReceiveCode- Kody wskazujące stronę transakcji (typ prosty)

Opis Kody wskazujące stronę transakcji
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
DELI Dostawa (sprzedaż)
RECE Przyjęcie (kupno)
Źródło <xs:simpleType name="DeliverReceiveCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="DELI" />

     <xs:enumeration value="RECE" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DSSMemberIdentifier- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (typ złożony)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Elementy

składowe
DSS

MmbId

Źródło <xs:complexType name="DSSMemberIdentifier" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="DSS" type="Max8Text" />

     <xs:element name="MmbId" type="Max34Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DSSMemberIdentifier/DSS- Wystawca kodu (element)

Opis Wystawca kodu wg rejestru ISO15022
Typ Max8Text
Źródło <xs:element name="DSS" type="Max8Text" />

DSSMemberIdentifier/MmbId- Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu
Typ Max34Text
Źródło <xs:element name="MmbId" type="Max34Text" />

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy

składowe
Unit{0,1}

FaceAmt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Unit" type="Max14Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="Unit" type="Max14Int" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna
Typ Amount
Źródło <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" />

Frequency1Code- Kod częstości (typ prosty)

Opis Kod częstości
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
DAIL Raport dzienny
ADHO Raport w odpowiedzi na zapytanie
INDA Raport śróddzienny
Źródło <xs:simpleType name="Frequency1Code" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="DAIL" />

     <xs:enumeration value="ADHO" />

     <xs:enumeration value="INDA" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowe zestawienie
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

UpdTp{0,1}

FrDt

FrTm{0,1}

ToDt

ToTm{0,1}

BizDayStat{0,1}

CreDtTm{0,1}

Frqcy{0,1}

Lnk{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="UpdTp" type="StatementUpdateTypeCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FrDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="FrTm" type="ISOTime" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ToDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="ToTm" type="ISOTime" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BizDayStat" type="BusinessDayState" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Frqcy" type="Frequency1Code" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/UpdTp- Rodzaj zbioru danych (element)

Opis Rodzaj zbioru danych (pełne dane/ nowe dane)
Typ StatementUpdateTypeCode
Źródło <xs:element name="UpdTp" type="StatementUpdateTypeCode" minOccurs="0" />

GeneralInformation/FrDt- Początek okresu objętego zestawieniem - data (element)

Opis Początek okresu objętego zestawieniem - data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="FrDt" type="ISODate" />

GeneralInformation/FrTm- Początek okresu objętego zestawieniem - czas (element)

Opis Początek okresu objętego zestawieniem - czas
Typ ISOTime
Źródło <xs:element name="FrTm" type="ISOTime" minOccurs="0" />

GeneralInformation/ToDt- Koniec okresu objętego zestawieniem - data (element)

Opis Koniec okresu objętego zestawieniem - data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="ToDt" type="ISODate" />

GeneralInformation/ToTm- Koniec okresu objętego zestawieniem - czas (element)

Opis Koniec okresu objętego zestawieniem - czas
Typ ISOTime
Źródło <xs:element name="ToTm" type="ISOTime" minOccurs="0" />

GeneralInformation/BizDayStat- Stan dnia księgowego (element)

Opis Stan dnia księgowego
Typ BusinessDayState
Źródło <xs:element name="BizDayStat" type="BusinessDayState" minOccurs="0" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia zestawienia (element)

Opis Data utworzenia zestawienia
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Frqcy- Rodzaj zestawienia (element)

Opis Rodzaj zestawienia
Typ Frequency1Code
Źródło <xs:element name="Frqcy" type="Frequency1Code" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Typ Linkages
Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

IBAN- Kod IBAN (typ prosty)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozrachunkowym
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=28

Źródło <xs:simpleType name="IBAN" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="28" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

InstructionType- Typ instrukcji (typ prosty)

Opis Typ instrukcji rozrachunku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
DN Dostawa niepłatna
DP Dostawa płatna
PN Przyjęcie niepłatne
PP Przyjęcie płatne
ZN Niepłatna instrukcja z rynku
ZO Instrukcja płatna z odwróconą płatnością
ZP Płatna instrukcja z rynku
ZS Instrukcja zmiany statusu
OP Operacja pieniężna
Źródło <xs:simpleType name="InstructionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="DN" />

     <xs:enumeration value="DP" />

     <xs:enumeration value="PN" />

     <xs:enumeration value="PP" />

     <xs:enumeration value="ZN" />

     <xs:enumeration value="ZO" />

     <xs:enumeration value="ZP" />

     <xs:enumeration value="ZS" />

     <xs:enumeration value="OP" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISOTime- Czas (typ prosty)

Opis Czas
Typ Pochodna typu: xs:time
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISOTime" >

   <xs:restriction base="xs:time" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
semt.nta.002.03{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="semt.nta.002.03" type="semt.nta.002.03" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/semt.nta.002.03- Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto (element)

Opis Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto
Typ semt.nta.002.03
Źródło <xs:element name="semt.nta.002.03" type="semt.nta.002.03" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty)

Opis Kod operacji rozrachunku KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWSettlementTransactionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Elementy

składowe
RltdRef{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Linkages" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Linkages/RltdRef- Identyfikator otrzymanego zapytania (element)

Opis Identyfikator otrzymanego zapytania. Wypełniane dla zestawień generowanych jako odpowiedź na zapytanie.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

MatchType- Tryb zestawiania (typ prosty)

Opis Tryb zestawiania
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
N Brak zestawiania
B Zestawianie bez tolerancji
T Zestawianie z tolerancją
3 Zestawianie trójstronne
Źródło <xs:simpleType name="MatchType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="N" />

     <xs:enumeration value="B" />

     <xs:enumeration value="T" />

     <xs:enumeration value="3" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max5NumericText- Liczba (typ prosty)

Opis Łańcuch numeryczny o maksy,malnej długości 5 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[0-9]{1,5}

Źródło <xs:simpleType name="Max5NumericText" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[0-9]{1,5}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8

Źródło <xs:simpleType name="Max8Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max34Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 34 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=34

Źródło <xs:simpleType name="Max34Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="34" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=35

Źródło <xs:simpleType name="Max35Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="35" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max70Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 70 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=70

Źródło <xs:simpleType name="Max70Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="70" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=2

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max2Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="2" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max3Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=3

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max3Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="3" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=14

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max14Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="14" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

MICIdentifier- Identyfikator rynku MIC (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku MIC
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="MICIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

OpenCloseIndicator- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (typ prosty)

Opis Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
O Otwarcie
C Zamknięcie
Źródło <xs:simpleType name="OpenCloseIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="O" />

     <xs:enumeration value="C" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

OpeningBalance- Saldo początkowe (typ złożony)

Opis Saldo początkowe
Elementy

składowe
CdtDbtInd

OpngBal

Źródło <xs:complexType name="OpeningBalance" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

     <xs:element name="OpngBal" type="OpeningBalanceChoice" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

OpeningBalance/CdtDbtInd- Znacznik strony salda (element)

Opis Znacznik strony salda
Typ CreditDebitCode
Źródło <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />

OpeningBalance/OpngBal- Rodaj salda początkowego (element)

Opis Rodzaj salda początkowego
Typ OpeningBalanceChoice
Źródło <xs:element name="OpngBal" type="OpeningBalanceChoice" />

OpeningBalanceChoice- Saldo początkowe (typ złożony)

Opis Saldo początkowe
Elementy

składowe
Frst

Intrmy

Źródło <xs:complexType name="OpeningBalanceChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Frst" type="FinancialInstrumentQuantity" />

       <xs:element name="Intrmy" type="FinancialInstrumentQuantity" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

OpeningBalanceChoice/Frst- Saldo początkowe (element)

Opis Saldo początkowe
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="Frst" type="FinancialInstrumentQuantity" />

OpeningBalanceChoice/Intrmy- Saldo pośrednie (element)

Opis Saldo pośrednie
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="Intrmy" type="FinancialInstrumentQuantity" />

Pagination- Stronicowanie (typ złożony)

Opis Numer strony i znacznik ostatniej strony zestawienia
Elementy

składowe
PgNb

LastPgInd

Źródło <xs:complexType name="Pagination" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PgNb" type="Max5NumericText" />

     <xs:element name="LastPgInd" type="YesNoIndicator" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Pagination/PgNb- Numer strony (element)

Opis Numer strony
Typ Max5NumericText
Źródło <xs:element name="PgNb" type="Max5NumericText" />

Pagination/LastPgInd- Znacznik ostatniej strony zestawienia (element)

Opis Znacznik ostatniej strony zestawienia
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="LastPgInd" type="YesNoIndicator" />

PaymentCode- Kody wskazujące instrukcję płatną/niepłatną (typ prosty)

Opis Kody wskazujące instrukcję płatną/niepłatną
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
APMT Instrukcja płatna
FREE Instrukcja niepłatna
Źródło <xs:simpleType name="PaymentCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="APMT" />

     <xs:enumeration value="FREE" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ReceivingPartiesAndAccount- Strona przyjmująca (typ złożony)

Opis Określenie strony przyjmującej (kupującej)
Elementy

składowe
RcvgAgtDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="ReceivingPartiesAndAccount" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RcvgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ReceivingPartiesAndAccount/RcvgAgtDtls- Uczestnik przyjmujący papiery (element)

Opis Uczestnik przyjmujący papiery
Typ SettlementParty
Źródło <xs:element name="RcvgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

ReceiveDeliverCode- Kody wskazujące stronę transakcji (typ prosty)

Opis Kody wskazujące stronę transakcji
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
DELI Dostawa (sprzedaż)
DBIT Przyjęcie (kupno)
Źródło <xs:simpleType name="ReceiveDeliverCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="DELI" />

     <xs:enumeration value="DBIT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SettlementInstructionDetails- Szczegóły instrukcji rozrachunku (typ złożony)

Opis Szczegóły instrukcji rozrachunku
Elementy

składowe
PlcOfTrad{0,1}

KDPWPlcOfTrad{0,1}

TradMode{0,1}

KDPWTradMode{0,1}

TradDtTm{0,1}

SttlmQty

DlvrRcvCd

Pmt

SttlmTxTp{0,1}

KDPWSttlmTxTp{0,1}

CACd{0,1}

TxPhs{0,1}

ESttlmDtTm{0,1}

SttlmSys{0,1}

CshSttlmSys{0,1}

SttlmAmt{0,1}

DlvrgSdDtls{0,1}

RcvgSdDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SettlementInstructionDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TradMode" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWTradMode" type="Max2Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TradDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttlmQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

     <xs:element name="DlvrRcvCd" type="DeliverReceiveCode" />

     <xs:element name="Pmt" type="PaymentCode" />

     <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CACd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TxPhs" type="Code4Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ESttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttlmSys" type="SettlementSystem" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttlmAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DlvrgSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RcvgSdDtls" type="ReceivingPartiesAndAccount" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SettlementInstructionDetails/PlcOfTrad- Kod rynku (element)

Opis Kod rynku
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/KDPWPlcOfTrad- Kod rynku KDPW (element)

Opis Kod rynku KDPW
Typ KDPWMarketIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/TradMode- Tryb obrotu (element)

Opis Tryb obrotu
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="TradMode" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/KDPWTradMode- Tryb obrotu KDPW (element)

Opis Tryb obrotu KDPW
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="KDPWTradMode" type="Max2Text" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/TradDtTm- Data transakcji (element)

Opis Data transakcji
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="TradDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/SttlmQty- Liczba instrumentów finansowych (element)

Opis Liczba instrumentów finansowych
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="SttlmQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

SettlementInstructionDetails/DlvrRcvCd- Wskaźnik strony transakcji (element)

Opis Wskaźnik strony transakcji
Typ DeliverReceiveCode
Źródło <xs:element name="DlvrRcvCd" type="DeliverReceiveCode" />

SettlementInstructionDetails/Pmt- Wskaźnik intrukcji płatnej/niepłatnej (element)

Opis Wskaźnik intrukcji płatnej/niepłatnej
Typ PaymentCode
Źródło <xs:element name="Pmt" type="PaymentCode" />

SettlementInstructionDetails/SttlmTxTp- Typ operacji rozrachunku (element)

Opis Typ operacji rozrachunku
Typ SettlementTransactionType
Źródło <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/KDPWSttlmTxTp- Typ operacji rozrachunku KDPW (element)

Opis Typ operacji rozrachunku KDPW
Typ KDPWSettlementTransactionType
Źródło <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/CACd- Typ operacji na papierach (element)

Opis Typ operacji na papierach. Podawany dla instrukcji powstałych w wyniku obsługi zdarzeń korporacyjnych.
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="CACd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/TxPhs- Faza operacji (element)

Opis Faza operacji
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="TxPhs" type="Code4Text" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/ESttlmDtTm- Data rozrachunku (element)

Opis Data rozachunku
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="ESttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/SttlmSys- System rozrachunku (element)

Opis System rozrachunku w papierach
Typ SettlementSystem
Źródło <xs:element name="SttlmSys" type="SettlementSystem" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/CshSttlmSys- Tryb rozrachunku pieniężnego (element)

Opis Tryb rozrachunku pieniężnego
Typ CashSettlementSystem
Źródło <xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/SttlmAmt- Wartość rozrachunku i kod waluty (element)

Opis Wartość rozrachunku i kod waluty
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="SttlmAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/DlvrgSdDtls- Strona dostarczająca (element)

Opis Strona dostarczająca
Typ DeliveringPartiesAndAccount
Źródło <xs:element name="DlvrgSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" minOccurs="0" />

SettlementInstructionDetails/RcvgSdDtls- Strona przyjmująca (element)

Opis Strona przyjmująca
Typ ReceivingPartiesAndAccount
Źródło <xs:element name="RcvgSdDtls" type="ReceivingPartiesAndAccount" minOccurs="0" />

SettlementParty- Agent ds rozrachunku (typ złożony)

Opis Agent ds rozrachunku
Elementy

składowe
BIC{0,1}

KDPWMmbId{0,1}

DSSMmbId{0,1}

PrtryId{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SettlementParty" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SettlementParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

SettlementParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

SettlementParty/DSSMmbId- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Typ DSSMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" />

SettlementParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny
Typ Max70Text
Źródło <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" minOccurs="0" />

SettlementSystem- System rozrachunku (typ prosty)

Opis System rozrachunku w papierach. Określenie kompensacji zobowiązań i należności w papierach.
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
RTGS Rozrachunek brutto
MB Kompensacja wielostronna
Źródło <xs:simpleType name="SettlementSystem" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="RTGS" />

     <xs:enumeration value="MB" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SettlementTransactionType- Typ operacji ISO (typ prosty)

Opis Typ operacji rozrachunku wg nazewnictwa ISO
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="SettlementTransactionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

StatementUpdateTypeCode- Rodzaj przekazywanych danych (typ prosty)

Opis Rodzaj przekazywanych danych
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
COMP Pełne informacje
DELT Tylko zmiany
Źródło <xs:simpleType name="StatementUpdateTypeCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="COMP" />

     <xs:enumeration value="DELT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

StatementForAccount- Zestawienie dla konta podmiotowego (typ złożony)

Opis Zestawienie dla konta podmiotowego
Elementy

składowe
KDPWMmbId{0,1}

KDPWSafAcct

ActvtyInd

SubAcctDtls{0,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="StatementForAccount" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" />

     <xs:element name="ActvtyInd" type="YesNoIndicator" />

     <xs:element name="SubAcctDtls" type="SubAccountDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

StatementForAccount/KDPWMmbId- Kod uczestnika KDPW (element)

Opis Kod uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

StatementForAccount/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" />

StatementForAccount/ActvtyInd- Znacznik aktywności (element)

Opis Znacznik aktywności. Wartość 'Y' oznacza, że istnieją transakcje dotyczące konta. Wartość 'N' oznacza brak aktywności na koncie.
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="ActvtyInd" type="YesNoIndicator" />

StatementForAccount/SubAcctDtls- Szczegóły dla statusów aktywów (element)

Opis Szczegóły dla statusów aktywów
Typ SubAccountDetails
Źródło <xs:element name="SubAcctDtls" type="SubAccountDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

SubAccountDetails- Szczegóły dotyczące statusów aktywów (typ złożony)

Opis Szczegóły dotyczące statusów aktywów
Elementy

składowe
BalTp

ISIN

OpngBal{0,1}

ClsgBal{0,1}

Trad{0,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="SubAccountDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

     <xs:element name="OpngBal" type="OpeningBalance" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ClsgBal" type="ClosingBalance" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Trad" type="Trade" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SubAccountDetails/BalTp- Status aktywów (element)

Opis Status aktywów
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" />

SubAccountDetails/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

SubAccountDetails/OpngBal- Saldo początkowe (element)

Opis Saldo początkowe
Typ OpeningBalance
Źródło <xs:element name="OpngBal" type="OpeningBalance" minOccurs="0" />

SubAccountDetails/ClsgBal- Saldo końcowe (element)

Opis Saldo końcowe
Typ ClosingBalance
Źródło <xs:element name="ClsgBal" type="ClosingBalance" minOccurs="0" />

SubAccountDetails/Trad- Dane rozrachunkowe (element)

Opis Charakterystyka rozrachunku
Typ Trade
Źródło <xs:element name="Trad" type="Trade" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

Trade- Dane rozrachunkowe (typ złożony)

Opis Charakterystyka rozrachunku
Elementy

składowe
Lnk

TradDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Trade" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Lnk" type="TradeLinkages" />

     <xs:element name="TradDtls" type="SettlementInstructionDetails" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Trade/Lnk- Identyfikacja instrukcji (element)

Opis Identyfikacja instrukcji
Typ TradeLinkages
Źródło <xs:element name="Lnk" type="TradeLinkages" />

Trade/TradDtls- Szczegóły instrukcji (element)

Opis Szczegóły instrukcji rozrachunku
Typ SettlementInstructionDetails
Źródło <xs:element name="TradDtls" type="SettlementInstructionDetails" minOccurs="0" />

TradeLinkages- Identyfikacja instrukcji (typ złożony)

Opis Identyfikacja instrukcji rozrachunku
Elementy

składowe
InstrTp

PrvsRef{0,1}

RltdRef{0,unbounded}

CmonRef{0,1}

MktRef{0,1}

AcctSvcrRef{0,1}

LndgBrrwgRef{0,1}

CARef{0,1}

RpRef{0,1}

NetSvcrRef{0,1}

TrptyClntTxRef{0,1}

TrptyAgtTxRef{0,1}

SttlmRcrdRef{0,1}

Źródło <xs:complexType name="TradeLinkages" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="InstrTp" type="InstructionType" />

     <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

     <xs:element name="CmonRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MktRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="LndgBrrwgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CARef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RpRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="NetSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TrptyClntTxRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TrptyAgtTxRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttlmRcrdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

TradeLinkages/InstrTp- Typ instrukcji źródłowej (element)

Opis Typ instrukcji źródłowej
Typ InstructionType
Źródło <xs:element name="InstrTp" type="InstructionType" />

TradeLinkages/PrvsRef- Identyfikator poprzednio przekazanej instrukcji (element)

Opis Identyfikator poprzednio przekazanej instrukcji
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

TradeLinkages/RltdRef- Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji (element)

Opis Identyfikator poprzednio otrzymanej instrukcji
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

TradeLinkages/CmonRef- Wspólny identyfikator (element)

Opis Wspólny identyfikator transakcji nadany przez strony. Wykorzystywany przy zestawianiu instrukcji.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="CmonRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

TradeLinkages/MktRef- Identyfikator z rynku (element)

Opis Identyfikator transakcji nadawany przez rynek
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="MktRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

TradeLinkages/AcctSvcrRef- Identyfikator KDPW (element)

Opis Identyfikator instrukcji nadany przez KDPW
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

TradeLinkages/LndgBrrwgRef- Identyfikator pożyczki papierów wartościowych (element)

Opis Identyfikator pożyczki papierów wartościowych. Wymagany przy zamknięciu pożyczki.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="LndgBrrwgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

TradeLinkages/CARef- Identyfikator zdarzenia CA (element)

Opis Identyfikator zdarzenia CA. Pole wypełniane w przypadku instrukcji utworzonych w procesie obsługi zdarzeń korporacyjnych.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="CARef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

TradeLinkages/RpRef- Identyfikator repo (element)

Opis Identyfikator transakcji repo.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="RpRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

TradeLinkages/NetSvcrRef- Identyfikator instrukcji nadany w procesie nettingu (element)

Opis Identyfikator instrukcji nadany w procesie nettingu
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="NetSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

TradeLinkages/TrptyClntTxRef- Identyfikator transakcji nadany przez klienta tri-party repo (element)

Opis Identyfikator transakcji nadany przez klienta tri-party repo
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="TrptyClntTxRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

TradeLinkages/TrptyAgtTxRef- Identyfikator transakcji nadany przez agenta tri-party repo (element)

Opis Identyfikator transakcji nadany przez agenta tri-party repo
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="TrptyAgtTxRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

TradeLinkages/SttlmRcrdRef- Identyfikator zapisu ewidencyjnego (element)

Opis Identyfikator zapisu ewidencyjnego nadany przez KDPW
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SttlmRcrdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

semt.nta.002.03- Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto (typ złożony)

Opis Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto
Elementy

składowe
Pgntn

GnlInf

StmtForAcct{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="semt.nta.002.03" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Pgntn" type="Pagination" />

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="StmtForAcct" type="StatementForAccount" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

semt.nta.002.03/Pgntn- Stronicowanie (element)

Opis Numer strony i znacznik ostatniej strony zestawienia
Typ Pagination
Źródło <xs:element name="Pgntn" type="Pagination" />

semt.nta.002.03/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

semt.nta.002.03/StmtForAcct- Zestawienie dla konta (element)

Opis Zestawienie dla konta podmiotowego
Typ StatementForAccount
Źródło <xs:element name="StmtForAcct" type="StatementForAccount" maxOccurs="unbounded" />