Struktura komunikatu: Status komunikatu dotyczącego papierów Skarbu Państwa (semt.tr2.001.04)


Status komunikatu dotyczącego papierów Skarbu Państwa.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CountryCode- Kod kraju (typ prosty)

Opis Kod kraju
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="CountryCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CountryNonResidentDetails- Pochodzenie - kraj – nierezydenci (typ złożony)

Opis Liczba skarbowych papierów wartościowych na rachunkach prowadzonych przez podmiot sprawozdawczy według kraju pochodzenia
Elementy

składowe
Cntry

NonCntrlBnkQty{0,1}

PblcInstQty{0,1}

InsQty{0,1}

PnsnFndQty{0,1}

InvstFndQty{0,1}

HdgFndQty{0,1}

HoushldQty{0,1}

NonFinCmpQty{0,1}

OthrQty{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CountryNonResidentDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Cntry" type="CountryCode" />

     <xs:element name="NonCntrlBnkQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PblcInstQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="InsQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PnsnFndQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="InvstFndQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="HdgFndQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="HoushldQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="NonFinCmpQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OthrQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CountryNonResidentDetails/Cntry- Kod kraju (element)

Opis Kraj – oznaczenie kraju według kodu ISO 3166-1 Alpha-2
Typ CountryCode
Źródło <xs:element name="Cntry" type="CountryCode" />

CountryNonResidentDetails/NonCntrlBnkQty- Liczba papierów - banki z wyłączeniem banków centralnych - nierezydenci (element)

Opis Liczba papierów - banki z wyłączeniem banków centralnych - nierezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="NonCntrlBnkQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

CountryNonResidentDetails/PblcInstQty- Liczba papierów - instytucje publiczne - nierezydenci (element)

Opis Liczba papierów - instytucje publiczne - nierezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="PblcInstQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

CountryNonResidentDetails/InsQty- Liczba papierów - zakłady ubezpieczeń - nierezydenci (element)

Opis Liczba papierów - zakłady ubezpieczeń - nierezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="InsQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

CountryNonResidentDetails/PnsnFndQty- Liczba papierów - fundusze emerytalne - nierezydenci (element)

Opis Liczba papierów - fundusze emerytalne - nierezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="PnsnFndQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

CountryNonResidentDetails/InvstFndQty- Liczba papierów - fundusze inwestycyjne - nierezydenci (element)

Opis Liczba papierów - fundusze inwestycyjne - nierezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="InvstFndQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

CountryNonResidentDetails/HdgFndQty- Liczba papierów - fundusze hedgingowe - nierezydenci (element)

Opis Liczba papierów - fundusze hedgingowe - nierezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="HdgFndQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

CountryNonResidentDetails/HoushldQty- Liczba papierów - gospodarstwa domowe - nierezydenci (element)

Opis Liczba papierów - gospodarstwa domowe - nierezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="HoushldQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

CountryNonResidentDetails/NonFinCmpQty- Liczba papierów - przedsiębiorstwa niefinansowe - nierezydenci (element)

Opis Liczba papierów - przedsiębiorstwa niefinansowe - nierezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="NonFinCmpQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

CountryNonResidentDetails/OthrQty- Liczba papierów - inne podmioty - nierezydenci (element)

Opis Liczba papierów - inne podmioty - nierezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="OthrQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowe zestawienie
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

StmtPrd

Lnk{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="StmtPrd" type="StatementPeriod" />

     <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

Opis Identyfikator komunikatu
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia zestawienia (element)

Opis Data utworzenia zestawienia
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/StmtPrd- Okres sprawozdawczy (element)

Opis Okres sprawozdawczy
Typ StatementPeriod
Źródło <xs:element name="StmtPrd" type="StatementPeriod" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Typ Linkages
Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy

składowe
Unit{0,1}

FaceAmt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Unit" type="Max14Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="Unit" type="Max14Int" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna
Typ Amount
Źródło <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
semt.tr2.001.04{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="semt.tr2.001.04" type="semt.tr2.001.04" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/semt.tr2.001.04- Status komunikatu dotyczącego papierów Skarbu Państwa (element)

Opis Status komunikatu dotyczącego papierów Skarbu Państwa
Typ semt.tr2.001.04
Źródło <xs:element name="semt.tr2.001.04" type="semt.tr2.001.04" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Elementy

składowe
RltdRef{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Linkages" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Linkages/RltdRef- Referencja do poprzednio otrzymanego komunikatu (element)

Opis Identyfikator zestawienia przekazanego przez uczestnika.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Max4Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=4

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max4Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="4" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max14Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=14

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max14Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="14" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Month- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=2

Min. wartość=1

Max. wartość=12

Źródło <xs:simpleType name="Month" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="2" />

     <xs:minInclusive value="1" />

     <xs:maxInclusive value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

OwnedQuantityDetails- Liczba papierów posiadanych na rachunkach (typ złożony)

Opis Liczba papierów posiadanych na rachunkach
Elementy

składowe
RsdntQty{0,1}

NonRsdntQty{0,1}

Źródło <xs:complexType name="OwnedQuantityDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RsdntQty" type="TransactionsResident" minOccurs="0" />

     <xs:element name="NonRsdntQty" type="TransactionsNonResident" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

OwnedQuantityDetails/RsdntQty- Liczba papierów posiadanych na rachunkach – rezydenci (element)

Opis Liczba papierów posiadanych na rachunkach – rezydenci
Typ TransactionsResident
Źródło <xs:element name="RsdntQty" type="TransactionsResident" minOccurs="0" />

OwnedQuantityDetails/NonRsdntQty- Liczba papierów posiadanych na rachunkach – nierezydenci (element)

Opis Liczba papierów posiadanych na rachunkach – nierezydenci
Typ TransactionsNonResident
Źródło <xs:element name="NonRsdntQty" type="TransactionsNonResident" minOccurs="0" />

PurchasedSoldQuantityDetails- Liczba papierów nabytych (typ złożony)

Opis Liczba papierów nabytych
Elementy

składowe
TxDrct{0,1}

TxRp{0,1}

TxSllBuyBck{0,1}

Źródło <xs:complexType name="PurchasedSoldQuantityDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="TxDrct" type="TransactionsResidentNonResident" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TxRp" type="TransactionsResidentNonResident" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TxSllBuyBck" type="TransactionsResidentNonResident" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PurchasedSoldQuantityDetails/TxDrct- Transakcje - bezwarunkowe (element)

Opis Transakcje bezwarunkowe
Typ TransactionsResidentNonResident
Źródło <xs:element name="TxDrct" type="TransactionsResidentNonResident" minOccurs="0" />

PurchasedSoldQuantityDetails/TxRp- Transakcje - repo (element)

Opis Transakcje - repo
Typ TransactionsResidentNonResident
Źródło <xs:element name="TxRp" type="TransactionsResidentNonResident" minOccurs="0" />

PurchasedSoldQuantityDetails/TxSllBuyBck- Transakcje - sell buy back (element)

Opis Transakcje - sell buy back
Typ TransactionsResidentNonResident
Źródło <xs:element name="TxSllBuyBck" type="TransactionsResidentNonResident" minOccurs="0" />

Reason- (typ złożony)

Elementy

składowe
RsnTp

RsnTxt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Reason" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RsnTp" type="Code4Text" />

     <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Reason/RsnTp- Kod przyczyny (element)

Opis Kod przyczyny
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="RsnTp" type="Code4Text" />

Reason/RsnTxt- Opis przyczyny (element)

Opis Opis przyczyny
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />

RegionCode- Kod regionu (typ prosty)

Opis Kod regionu zgodny z oznaczeniem wprowadzonym przez rozporządzenie (3 litery)
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=3

Maks. długość=3

Źródło <xs:simpleType name="RegionCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="3" />

     <xs:maxLength value="3" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

RegionCountryNonResidentDetails- Pochodzenie - nierezydenci – stany posiadania na rachunkach (typ złożony)

Opis Liczba skarbowych papierów wartościowych na rachunkach prowadzonych przez podmiot sprawozdawczy według kraju pochodzenia i regionu
Elementy

składowe
CtryNonRsdntDtls{0,unbounded}

RgnNonRsdntDtls{0,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="RegionCountryNonResidentDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CtryNonRsdntDtls" type="CountryNonResidentDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

     <xs:element name="RgnNonRsdntDtls" type="RegionNonResidentDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

RegionCountryNonResidentDetails/CtryNonRsdntDtls- Pochodzenie - kraj – nierezydenci (element)

Opis Liczba skarbowych papierów wartościowych na rachunkach prowadzonych przez podmiot sprawozdawczy według kraju pochodzenia
Typ CountryNonResidentDetails
Źródło <xs:element name="CtryNonRsdntDtls" type="CountryNonResidentDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

RegionCountryNonResidentDetails/RgnNonRsdntDtls- Pochodzenie - region – nierezydenci (element)

Opis Liczba skarbowych papierów wartościowych na rachunkach prowadzonych przez podmiot sprawozdawczy według regionu
Typ RegionNonResidentDetails
Źródło <xs:element name="RgnNonRsdntDtls" type="RegionNonResidentDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

RegionNonResidentDetails- Pochodzenie - region – nierezydenci (typ złożony)

Opis Liczba skarbowych papierów wartościowych na rachunkach prowadzonych przez podmiot sprawozdawczy według regionu
Elementy

składowe
Rgn

CntrlBnkQty

Źródło <xs:complexType name="RegionNonResidentDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Rgn" type="RegionCode" />

     <xs:element name="CntrlBnkQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

RegionNonResidentDetails/Rgn- Kod regionu (element)

Opis Region - kod regionu zgodny z oznaczeniem wprowadzonym przez rozporządzenie
Typ RegionCode
Źródło <xs:element name="Rgn" type="RegionCode" />

RegionNonResidentDetails/CntrlBnkQty- Liczba papierów - banki centralne - nierezydenci (element)

Opis Liczba papierów - banki centralne - nierezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="CntrlBnkQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

StatementForSecurity- Sprawozdanie dla papieru (typ złożony)

Opis Sprawozdanie dla papieru
Elementy

składowe
ISIN

OwndQtyDtls{0,1}

PrchsdQtyDtls{0,1}

SldQtyDtls{0,1}

RgnCtryNonRsdntDtls{0,1}

Rsn{0,1}

Źródło <xs:complexType name="StatementForSecurity" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

     <xs:element name="OwndQtyDtls" type="OwnedQuantityDetails" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PrchsdQtyDtls" type="PurchasedSoldQuantityDetails" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SldQtyDtls" type="PurchasedSoldQuantityDetails" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RgnCtryNonRsdntDtls" type="RegionCountryNonResidentDetails" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

StatementForSecurity/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

StatementForSecurity/OwndQtyDtls- Liczba papierów posiadanych na rachunkach (element)

Opis Liczba papierów posiadanych na rachunkach
Typ OwnedQuantityDetails
Źródło <xs:element name="OwndQtyDtls" type="OwnedQuantityDetails" minOccurs="0" />

StatementForSecurity/PrchsdQtyDtls- Liczba papierów nabytych (element)

Opis Liczba papierów nabytych
Typ PurchasedSoldQuantityDetails
Źródło <xs:element name="PrchsdQtyDtls" type="PurchasedSoldQuantityDetails" minOccurs="0" />

StatementForSecurity/SldQtyDtls- Liczba papierów zbytych (element)

Opis Liczba papierów zbytych
Typ PurchasedSoldQuantityDetails
Źródło <xs:element name="SldQtyDtls" type="PurchasedSoldQuantityDetails" minOccurs="0" />

StatementForSecurity/RgnCtryNonRsdntDtls- Pochodzenie - nierezydenci – stany posiadania na rachunkach (element)

Opis Liczba skarbowych papierów wartościowych na rachunkach prowadzonych przez podmiot sprawozdawczy według kraju pochodzenia i regionu
Typ RegionCountryNonResidentDetails
Źródło <xs:element name="RgnCtryNonRsdntDtls" type="RegionCountryNonResidentDetails" minOccurs="0" />

StatementForSecurity/Rsn- Przyczyna błędu (element)

Opis Przyczyna błędu
Typ Reason
Źródło <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />

StatementPeriod- Okres sprawozdawczy (typ złożony)

Opis Okres sprawozdawczy
Elementy

składowe
Mnth

Year

Źródło <xs:complexType name="StatementPeriod" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Mnth" type="Month" />

     <xs:element name="Year" type="Max4Int" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

StatementPeriod/Mnth- Numer miesiąca (element)

Opis Numer miesiąca
Typ Month
Źródło <xs:element name="Mnth" type="Month" />

StatementPeriod/Year- Rok (element)

Opis Rok
Typ Max4Int
Źródło <xs:element name="Year" type="Max4Int" />

Status- (typ złożony)

Elementy

składowe
StsCd

Rsn{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Status" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Status/StsCd- Kod statusu (element)

Opis Kod statusu
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />

Status/Rsn- Przyczyna (element)

Opis Przyczyna
Typ Reason
Źródło <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />

TransactionsNonResident- Transakcje - nierezydenci (typ złożony)

Opis Transakcje - nierezydenci
Elementy

składowe
NonCntrlBnkQty{0,1}

CntrlBnkQty{0,1}

PblcInstQty{0,1}

InsQty{0,1}

PnsnFndQty{0,1}

InvstFndQty{0,1}

HdgFndQty{0,1}

HoushldQty{0,1}

NonFinCmpQty{0,1}

OthrQty{0,1}

TotQty

Źródło <xs:complexType name="TransactionsNonResident" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="NonCntrlBnkQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CntrlBnkQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PblcInstQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="InsQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PnsnFndQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="InvstFndQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="HdgFndQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="HoushldQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="NonFinCmpQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OthrQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TotQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

TransactionsNonResident/NonCntrlBnkQty- Liczba papierów - banki z wyłączeniem banków centralnych - nierezydenci (element)

Opis Liczba papierów - banki z wyłączeniem banków centralnych - nierezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="NonCntrlBnkQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

TransactionsNonResident/CntrlBnkQty- Liczba papierów - banki centralne - nierezydenci (element)

Opis Liczba papierów - banki centralne - nierezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="CntrlBnkQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

TransactionsNonResident/PblcInstQty- Liczba papierów - instytucje publiczne - nierezydenci (element)

Opis Liczba papierów - instytucje publiczne - nierezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="PblcInstQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

TransactionsNonResident/InsQty- Liczba papierów - zakłady ubezpieczeń - nierezydenci (element)

Opis Liczba papierów - zakłady ubezpieczeń - nierezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="InsQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

TransactionsNonResident/PnsnFndQty- Liczba papierów - fundusze emerytalne - nierezydenci (element)

Opis Liczba papierów - fundusze emerytalne - nierezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="PnsnFndQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

TransactionsNonResident/InvstFndQty- Liczba papierów - fundusze inwestycyjne - nierezydenci (element)

Opis Liczba papierów - fundusze inwestycyjne - nierezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="InvstFndQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

TransactionsNonResident/HdgFndQty- Liczba papierów - fundusze hedgingowe - nierezydenci (element)

Opis Liczba papierów - fundusze hedgingowe - nierezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="HdgFndQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

TransactionsNonResident/HoushldQty- Liczba papierów - gospodarstwa domowe - nierezydenci (element)

Opis Liczba papierów - gospodarstwa domowe - nierezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="HoushldQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

TransactionsNonResident/NonFinCmpQty- Liczba papierów - przedsiębiorstwa niefinansowe - nierezydenci (element)

Opis Liczba papierów - przedsiębiorstwa niefinansowe - nierezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="NonFinCmpQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

TransactionsNonResident/OthrQty- Liczba papierów - inne podmioty - nierezydenci (element)

Opis Liczba papierów - inne podmioty - nierezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="OthrQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

TransactionsNonResident/TotQty- Łączna liczba papierów - nierezydenci (element)

Opis Łączna liczba papierów - nierezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="TotQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

TransactionsResident- Transakcje - rezydenci (typ złożony)

Opis Transakcje - rezydenci
Elementy

składowe
BnkQty{0,1}

InsQty{0,1}

PnsnFndQty{0,1}

InvstFndQty{0,1}

HoushldQty{0,1}

NonFinCmpQty{0,1}

GovInstQty{0,1}

OthrQty{0,1}

TotQty

Źródło <xs:complexType name="TransactionsResident" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="BnkQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="InsQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PnsnFndQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="InvstFndQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="HoushldQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="NonFinCmpQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="GovInstQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OthrQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TotQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

TransactionsResident/BnkQty- Liczba papierów - banki - rezydenci (element)

Opis Liczba papierów - banki - rezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="BnkQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

TransactionsResident/InsQty- Liczba papierów - zakłady ubezpieczeń - rezydenci (element)

Opis Liczba papierów - zakłady ubezpieczeń - rezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="InsQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

TransactionsResident/PnsnFndQty- Liczba papierów - fundusze emerytalne - rezydenci (element)

Opis Liczba papierów - fundusze emerytalne - rezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="PnsnFndQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

TransactionsResident/InvstFndQty- Liczba papierów - fundusze inwestycyjne - rezydenci (element)

Opis Liczba papierów - fundusze inwestycyjne - rezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="InvstFndQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

TransactionsResident/HoushldQty- Liczba papierów - gospodarstwa domowe - rezydenci (element)

Opis Liczba papierów - gospodarstwa domowe - rezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="HoushldQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

TransactionsResident/NonFinCmpQty- Liczba papierów - przedsiębiorstwa niefinansowe - rezydenci (element)

Opis Liczba papierów - przedsiębiorstwa niefinansowe - rezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="NonFinCmpQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

TransactionsResident/GovInstQty- Liczba papierów - instytucje rządowe i samorządowe - rezydenci (element)

Opis Liczba papierów - instytucje rządowe i samorządowe - rezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="GovInstQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

TransactionsResident/OthrQty- Liczba papierów - inne podmioty - rezydenci (element)

Opis Liczba papierów - inne podmioty - rezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="OthrQty" type="FinancialInstrumentQuantity" minOccurs="0" />

TransactionsResident/TotQty- Łączna liczba papierów - rezydenci (element)

Opis Łączna liczba papierów - rezydenci
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="TotQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

TransactionsResidentNonResident- Liczba papierów z podziałem na rezydentów i nierezydentów (typ złożony)

Opis Liczba papierów z podziałem na rezydentów i nierezydentów
Elementy

składowe
TxRsdnt{0,1}

TxNonRsdnt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="TransactionsResidentNonResident" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="TxRsdnt" type="TransactionsResident" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TxNonRsdnt" type="TransactionsNonResident" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

TransactionsResidentNonResident/TxRsdnt- Transakcje - rezydenci (element)

Opis Transakcje - rezydenci
Typ TransactionsResident
Źródło <xs:element name="TxRsdnt" type="TransactionsResident" minOccurs="0" />

TransactionsResidentNonResident/TxNonRsdnt- Transakcje - nierezydenci (element)

Opis Transakcje - nierezydenci
Typ TransactionsNonResident
Źródło <xs:element name="TxNonRsdnt" type="TransactionsNonResident" minOccurs="0" />

semt.tr2.001.04- Status komunikatu dotyczącego papierów Skarbu Państwa (typ złożony)

Opis Status komunikatu dotyczącego papierów Skarbu Państwa
Elementy

składowe
GnlInf

Sts

StmtForScty{0,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="semt.tr2.001.04" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="Sts" type="Status" />

     <xs:element name="StmtForScty" type="StatementForSecurity" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

semt.tr2.001.04/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

semt.tr2.001.04/Sts- Status (element)

Opis Status
Typ Status
Źródło <xs:element name="Sts" type="Status" />

semt.tr2.001.04/StmtForScty- Zestawienie dla papieru (element)

Opis Zestawienie dla papieru
Typ StatementForSecurity
Źródło <xs:element name="StmtForScty" type="StatementForSecurity" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />