Struktura komunikatu: Instrukcja wzbogacania (sese.enr.001.02)


Instrukcja wzbogacania służy do zmiany zawartości wybranych pól w przekazanej wcześniej instrukcji rozliczeniowej.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

AmountAndDate- Wartość, kod waluty i data (typ złożony)

Opis Wartość, kod waluty i data
Elementy

składowe
Amt

ValDt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="AmountAndDate" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element)

Opis Wartość i kod waluty
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)

Opis Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów.
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

Źródło <xs:simpleType name="BICIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CashParty- Płatnik (typ złożony)

Opis Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe
Elementy

składowe
BIC{0,1}

KDPWMmbId{0,1}

CshAcct{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CashParty" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

       <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CashParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

CashParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

CashParty/CshAcct- Kod IBAN (element)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Typ IBAN
Źródło <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" minOccurs="0" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ComplexTradeDetails- Szczegóły transakcji złożonej (typ złożony)

Opis Szczegóły transakcji złożonej
Elementy

składowe
CxId{0,1}

CxTp{0,1}

CurSttlmInstrNb{0,1}

TtlLnkdSttlmInstr{0,1}

Lnk{0,1}

CxCclInd{0,1}

Źródło <xs:complexType name="ComplexTradeDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CxId" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CxTp" type="ComplexTradeType" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CurSttlmInstrNb" type="Max3Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TtlLnkdSttlmInstr" type="Max3Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Lnk" type="ComplexTradeLinkage" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CxCclInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ComplexTradeDetails/CxId- Identyfikator transakcji złożonej (element)

Opis Identyfikator transakcji złożonej. Jednoznacznie określa grupę transakcji składowych dla danego dnia rozliczeniowego i uczestnika.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="CxId" type="Max16Text" minOccurs="0" />

ComplexTradeDetails/CxTp- Typ transakcji złożonej (element)

Opis Typ transakcji złożonej
Typ ComplexTradeType
Źródło <xs:element name="CxTp" type="ComplexTradeType" minOccurs="0" />

ComplexTradeDetails/CurSttlmInstrNb- Numer transakcji składowej (element)

Opis Numer transakcji składowej
Typ Max3Int
Źródło <xs:element name="CurSttlmInstrNb" type="Max3Int" minOccurs="0" />

ComplexTradeDetails/TtlLnkdSttlmInstr- Wielkość transakcji złożonej (element)

Opis Wielkość transakcji złożonej. Określa deklarowaną liczbę transakcji składowych.
Typ Max3Int
Źródło <xs:element name="TtlLnkdSttlmInstr" type="Max3Int" minOccurs="0" />

ComplexTradeDetails/Lnk- Relacja z inną transakcją składową (element)

Opis Opcjonalne wskazanie relacji z inną transakcją składową
Typ ComplexTradeLinkage
Źródło <xs:element name="Lnk" type="ComplexTradeLinkage" minOccurs="0" />

ComplexTradeDetails/CxCclInd- Wskaźnik usunięcia transakcji złożonej (element)

Opis Wskaźnik usunięcia transakcji złożonej
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="CxCclInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

ComplexTradeLinkage- Relacje z inną transakcją składową (typ złożony)

Opis Relacje z inną transakcją składową
Typ Pochodna typu: Max16Text
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
RefCode Identyfikator wskazanej transakcji składowej ComplexTradeLinkedReferenceCodes
Źródło <xs:complexType name="ComplexTradeLinkage" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Max16Text" >

      < xs:attribute name="RefCode" type="ComplexTradeLinkedReferenceCodes" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

ComplexTradeLinkedReferenceCodes- Typ relacji z transankcją składową (typ prosty)

Opis Typ relacji ze wskazaną transakcją składową
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
WITH Rozliczenie jednoczesne
BEFO Rozliczenie przed
AFTE Rozliczenie po
Źródło <xs:simpleType name="ComplexTradeLinkedReferenceCodes" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="WITH" />

     <xs:enumeration value="BEFO" />

     <xs:enumeration value="AFTE" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ComplexTradeType- Typ transakcji złożonej (typ prosty)

Opis Typ transakcji złożonej
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
BILA Transakcja złożona deklarowana dwustronnie
UNIL Transakcja złożona deklarowana jednostronnie
Źródło <xs:simpleType name="ComplexTradeType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="BILA" />

     <xs:enumeration value="UNIL" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CustodianParty- Depozytariusz (typ złożony)

Opis Informacje związane z depozytariuszem
Elementy

składowe
BIC{0,1}

KDPWMmbId{0,1}

SafAcct{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CustodianParty" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

       <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CustodianParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

CustodianParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

CustodianParty/SafAcct- Konto rozliczeniowe (element)

Opis Konto rozliczeniowe
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

DeliveringPartiesAndAccount- Strona dostarczająca (typ złożony)

Opis Określenie strony dostarczającej (sprzedającej)
Elementy

składowe
SellrDtls{0,1}

DlvrgAgtDtls{0,1}

DlvrrsCtdnDtls{0,1}

AcctWthInstnDtls{0,1}

KDPWClntDtls{0,1}

CxTxDtls{0,1}

AddtlInf{0,1}

Źródło <xs:complexType name="DeliveringPartiesAndAccount" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SellrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DlvrrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AcctWthInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DeliveringPartiesAndAccount/SellrDtls- Sprzedający (element)

Opis Instytucja sprzedająca
Typ TradingParty
Źródło <xs:element name="SellrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/DlvrgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element)

Opis Uczestnik rozliczający strony dostarczającej
Typ SettlementParty
Źródło <xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/DlvrrsCtdnDtls- Depozytariusz (element)

Opis Depozytariusz strony dostarczającej
Typ CustodianParty
Źródło <xs:element name="DlvrrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/AcctWthInstnDtls- Płatnik (element)

Opis Instytucja odpowiedzialna za rozliczenie finansowe dla strony dostarczającej
Typ CashParty
Źródło <xs:element name="AcctWthInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/KDPWClntDtls- NKK (element)

Opis Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń
Typ KDPWClient
Źródło <xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/CxTxDtls- Szczegóły transakcji złożonej (element)

Opis Blok transakcji złożonej
Typ ComplexTradeDetails
Źródło <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/AddtlInf- Komentarz (element)

Opis Informacje dodatkowe
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
ENRC Instrukcja wzbogacania
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="ENRC" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

Lnk

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Lnk" type="Linkages" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Typ Linkages
Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" />

IBAN- Kod IBAN (typ prosty)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=28

Źródło <xs:simpleType name="IBAN" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="28" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWClient- NKK (typ złożony)

Opis Numer klasyfikacyjny klienta NKK
Elementy

składowe
KDPWClntId

Źródło <xs:complexType name="KDPWClient" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="KDPWClntId" type="Max8Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

KDPWClient/KDPWClntId- Kod NKK (element)

Opis Identyfikator nadany klientowi lub grupie klientów
Typ Max8Text
Źródło <xs:element name="KDPWClntId" type="Max8Text" />

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
sese.enr.001.02{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="sese.enr.001.02" type="sese.enr.001.02" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/sese.enr.001.02- Instrukcja wzbogacania (element)

Opis Instrukcja wzbogacania
Typ sese.enr.001.02
Źródło <xs:element name="sese.enr.001.02" type="sese.enr.001.02" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty)

Opis Kod operacji rozliczeniowej KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWSettlementTransactionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Elementy

składowe
PrvsRef{0,1}

AcctSvcrRef{0,1}

LndgBrrwgRef{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Linkages" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="LndgBrrwgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Linkages/PrvsRef- Identyfikator wzbogacanej instrukcji rozliczeniowej (element)

Opis Identyfikator wzbogacanej instrukcji rozliczeniowej
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Linkages/AcctSvcrRef- Identyfikator wzbogacanej instrukcji rozliczeniowej nadany przez KDPW (element)

Opis Identyfikator wzbogacanej instrukcji rozliczeniowej nadany przez KDPW
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Linkages/LndgBrrwgRef- Identyfikator pożyczki papierów wartościowych (element)

Opis Identyfikator pożyczki papierów wartościowych. Numer klasyfikacyjny klienta (NKK)
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="LndgBrrwgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8

Źródło <xs:simpleType name="Max8Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=35

Źródło <xs:simpleType name="Max35Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="35" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max3Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=3

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max3Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="3" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

MICIdentifier- Identyfikator rynku MIC (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku MIC
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="MICIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

OpenCloseIndicator- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (typ prosty)

Opis Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
O Otwarcie
C Zamknięcie
Źródło <xs:simpleType name="OpenCloseIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="O" />

     <xs:enumeration value="C" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ReceivingPartiesAndAccount- Strona przyjmująca (typ złożony)

Opis Określenie strony przyjmującej (kupującej)
Elementy

składowe
BuyrDtls{0,1}

RcvgAgtDtls{0,1}

RcvrsCtdnDtls{0,1}

PngInstnDtls{0,1}

KDPWClntDtls{0,1}

CxTxDtls{0,1}

AddtlInf{0,1}

Źródło <xs:complexType name="ReceivingPartiesAndAccount" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="BuyrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RcvgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RcvrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PngInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ReceivingPartiesAndAccount/BuyrDtls- Kupujący (element)

Opis Instytucja kupująca
Typ TradingParty
Źródło <xs:element name="BuyrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/RcvgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element)

Opis Uczestnik rozliczający strony przyjmującej
Typ SettlementParty
Źródło <xs:element name="RcvgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/RcvrsCtdnDtls- Depozytariusz (element)

Opis Depozytariusz strony przyjmującej
Typ CustodianParty
Źródło <xs:element name="RcvrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/PngInstnDtls- Płatnik (element)

Opis Instytucja odpowiedzialna za rozliczenie finansowe dla strony przyjmującej
Typ CashParty
Źródło <xs:element name="PngInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/KDPWClntDtls- NKK (element)

Opis Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń
Typ KDPWClient
Źródło <xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/CxTxDtls- Szczegóły transakcji złożonej (element)

Opis Blok transakcji złożonej
Typ ComplexTradeDetails
Źródło <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/AddtlInf- Komentarz (element)

Opis Informacje dodatkowe
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

SettlementDetails- Szczegóły rozliczenia (typ złożony)

Opis Szczegóły rozliczenia
Elementy

składowe
OwnrChngInd{0,1}

DlvrgSdDtls{0,1}

RcvgSdDtls{0,1}

DealAmt{0,1}

OthrAmt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SettlementDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="OwnrChngInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DlvrgSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RcvgSdDtls" type="ReceivingPartiesAndAccount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DealAmt" type="AmountAndDate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OthrAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SettlementDetails/OwnrChngInd- Wskaźnik zmiany właściciela (element)

Opis Wskaźnik zmiany właściciela. Pozwala wskazać zmianę właściciela uprawnionego do pożytków z papierów wartościowych.
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="OwnrChngInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

SettlementDetails/DlvrgSdDtls- Strona dostarczająca (element)

Opis Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie dostarczającej
Typ DeliveringPartiesAndAccount
Źródło <xs:element name="DlvrgSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" minOccurs="0" />

SettlementDetails/RcvgSdDtls- Strona przyjmująca (element)

Opis Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie przyjmującej
Typ ReceivingPartiesAndAccount
Źródło <xs:element name="RcvgSdDtls" type="ReceivingPartiesAndAccount" minOccurs="0" />

SettlementDetails/DealAmt- Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty (element)

Opis Wartość transakcji bez prowizji i kod waluty
Typ AmountAndDate
Źródło <xs:element name="DealAmt" type="AmountAndDate" minOccurs="0" />

SettlementDetails/OthrAmt- Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych (element)

Opis Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="OthrAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

SettlementParty- Uczestnik rozliczający (typ złożony)

Opis Uczestnik rozliczający
Elementy

składowe
KDPWSafAcct{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SettlementParty" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SettlementParty/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

TradeDetails- Szczegóły transakcji (typ złożony)

Opis Szczegóły transakcji
Elementy

składowe
OpnClsPosInd{0,1}

ShrtSaleInd{0,1}

Źródło <xs:complexType name="TradeDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="OpnClsPosInd" type="OpenCloseIndicator" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ShrtSaleInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

TradeDetails/OpnClsPosInd- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (element)

Opis Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji
Typ OpenCloseIndicator
Źródło <xs:element name="OpnClsPosInd" type="OpenCloseIndicator" minOccurs="0" />

TradeDetails/ShrtSaleInd- Wskaźnik krótkiej sprzedaży (element)

Opis Wskaźnik krótkiej sprzedaży
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="ShrtSaleInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

TradingParty- Zawierający transakcję (typ złożony)

Opis Zawierający transakcję
Elementy

składowe
SafAcct{0,1}

PrcgRef{0,1}

Źródło <xs:complexType name="TradingParty" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

TradingParty/SafAcct- Konto rozliczeniowe (element)

Opis Konto rozliczeniowe
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

TradingParty/PrcgRef- Identyfikator zlecenia (element)

Opis Identyfikator zlecenia
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="PrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

sese.enr.001.02- Instrukcja wzbogacania (typ złożony)

Opis Instrukcja wzbogacania
Elementy

składowe
GnlInf

TradDtls{0,1}

SttlmDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="sese.enr.001.02" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="TradDtls" type="TradeDetails" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttlmDtls" type="SettlementDetails" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

sese.enr.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

sese.enr.001.02/TradDtls- Szczegóły transakcji (element)

Opis Blok szczegółów transakcji
Typ TradeDetails
Źródło <xs:element name="TradDtls" type="TradeDetails" minOccurs="0" />

sese.enr.001.02/SttlmDtls- Szczegóły rozliczenia (element)

Opis Blok szczegółów rozliczenia
Typ SettlementDetails
Źródło <xs:element name="SttlmDtls" type="SettlementDetails" minOccurs="0" />