Struktura komunikatu: Instrukcja zmiany statusu aktywów (sese.inp.001.02)


Instrukcja pozwalająca przenosić aktywa pomiędzy różnymi statusami aktywów w obrębie kont jednego uczestnika.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

Źródło <xs:simpleType name="BICIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ComplexTradeDetails- Szczegóły transakcji złożonej (typ złożony)

Opis Szczegóły transakcji złożonej
Elementy

składowe
CxId

CxTp

CurSttlmInstrNb

TtlLnkdSttlmInstr

Lnk{0,1}

Źródło <xs:complexType name="ComplexTradeDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CxId" type="Max16Text" />

     <xs:element name="CxTp" type="ComplexTradeType" />

     <xs:element name="CurSttlmInstrNb" type="Max3Int" />

     <xs:element name="TtlLnkdSttlmInstr" type="Max3Int" />

     <xs:element name="Lnk" type="ComplexTradeLinkage" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ComplexTradeDetails/CxId- Identyfikator transakcji złożonej (element)

Opis Identyfikator transakcji złożonej.Jednoznaczenie określa grupę transakcji składowych dla danego dnia rozliczeniowego i uczestnika.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="CxId" type="Max16Text" />

ComplexTradeDetails/CxTp- Typ transakcji złożonej (element)

Opis Typ transakcji złożonej
Typ ComplexTradeType
Źródło <xs:element name="CxTp" type="ComplexTradeType" />

ComplexTradeDetails/CurSttlmInstrNb- Numer transakcji składowej (element)

Opis Numer transakcji składowej
Typ Max3Int
Źródło <xs:element name="CurSttlmInstrNb" type="Max3Int" />

ComplexTradeDetails/TtlLnkdSttlmInstr- Wielkość transakcji złożonej (element)

Opis Wielkość transakcji złożonej. Określa deklarowaną liczbę transakcji składowych.
Typ Max3Int
Źródło <xs:element name="TtlLnkdSttlmInstr" type="Max3Int" />

ComplexTradeDetails/Lnk- Relacja z inną transakcją składową (element)

Opis Opcjonalne wskazanie relacji z inną transakcją składową
Typ ComplexTradeLinkage
Źródło <xs:element name="Lnk" type="ComplexTradeLinkage" minOccurs="0" />

ComplexTradeLinkage- Relacje z inną transakcją składową (typ złożony)

Opis Relacje z inną transakcją składową
Typ Pochodna typu: Max16Text
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
RefCode Identyfikator wskazanej transakcji składowej ComplexTradeLinkedReferenceCodes
Źródło <xs:complexType name="ComplexTradeLinkage" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Max16Text" >

      < xs:attribute name="RefCode" type="ComplexTradeLinkedReferenceCodes" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

ComplexTradeLinkedReferenceCodes- Typ relacji z transankcją składową (typ prosty)

Opis Typ relacji ze wskazaną transakcją składową
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
WITH Rozliczenie jednoczesne
BEFO Rozliczenie przed
AFTE Rozliczenie po
Źródło <xs:simpleType name="ComplexTradeLinkedReferenceCodes" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="WITH" />

     <xs:enumeration value="BEFO" />

     <xs:enumeration value="AFTE" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ComplexTradeType- Typ transakcji złożonej (typ prosty)

Opis Typ transakcji złożonej
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
BILA Transakcja złożona deklarowana dwustronnie
UNIL Transakcja złożona deklarowana jednostronnie
Źródło <xs:simpleType name="ComplexTradeType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="BILA" />

     <xs:enumeration value="UNIL" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

DeliveringPartiesAndAccount- Strona dostarczająca (typ złożony)

Opis Strona dostarczająca
Elementy

składowe
DlvrgAgtDtls{0,1}

KDPWClntDtls{0,1}

PrcgRef{0,1}

Źródło <xs:complexType name="DeliveringPartiesAndAccount" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DeliveringPartiesAndAccount/DlvrgAgtDtls- Uczestnik rozliczający (element)

Opis Uczestnik rozliczający
Typ SettlementParty
Źródło <xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/KDPWClntDtls- NKK (element)

Opis Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń.
Typ KDPWClient
Źródło <xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/PrcgRef- Identyfikator zlecenia (element)

Opis Identyfikator zlecenia
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="PrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy

składowe
Unit

FaceAmt

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Unit" type="Max14Int" />

       <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="Unit" type="Max14Int" />

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna
Typ Amount
Źródło <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Instrukcja ostateczna
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
InstrTp

SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="InstrTp" type="InstructionType" />

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/InstrTp- Typ instrukcji (element)

Opis Typ instrukcji
Typ InstructionType
Źródło <xs:element name="InstrTp" type="InstructionType" />

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

InstructionType- Typ instrukcji (typ prosty)

Opis Typ instrukcji rozliczeniowej
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
ZS Zmiana statusu aktywów
Źródło <xs:simpleType name="InstructionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="ZS" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWClient- NKK (typ złożony)

Opis Numer klasyfikacyjny klienta NKK
Elementy

składowe
KDPWClntId

Źródło <xs:complexType name="KDPWClient" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="KDPWClntId" type="Max8Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

KDPWClient/KDPWClntId- Kod NKK (element)

Opis Identyfikator nadany klientowi lub grupie klientów
Typ Max8Text
Źródło <xs:element name="KDPWClntId" type="Max8Text" />

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
sese.inp.001.02{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="sese.inp.001.02" type="sese.inp.001.02" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/sese.inp.001.02- Instrukcja zmiany statusu aktywów (element)

Opis Instrukcja zmiany statusu aktywów
Typ sese.inp.001.02
Źródło <xs:element name="sese.inp.001.02" type="sese.inp.001.02" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty)

Opis Kod operacji rozliczeniowej KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWSettlementTransactionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8

Źródło <xs:simpleType name="Max8Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max3Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=3

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max3Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="3" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=14

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max14Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="14" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SettlementDetails- Szczegóły rozliczenia (typ złożony)

Opis Szczegóły rozliczenia
Elementy

składowe
SttlmTxTp{0,1}

KDPWSttlmTxTp{0,1}

SttlmDtTm

SttlmSys{0,1}

DlvrgSdDtls

FrBalTp

ToKDPWSafAcct{0,1}

ToBalTp

Źródło <xs:complexType name="SettlementDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" minOccurs="0" />

       <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" minOccurs="0" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="SttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />

     <xs:element name="SttlmSys" type="SettlementSystem" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DlvrgSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" />

     <xs:element name="FrBalTp" type="Code4Text" />

     <xs:element name="ToKDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ToBalTp" type="Code4Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SettlementDetails/SttlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej (element)

Opis Typ operacji rozliczeniowej
Typ SettlementTransactionType
Źródło <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" minOccurs="0" />

SettlementDetails/KDPWSttlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej KDPW (element)

Opis Typ operacji rozliczeniowej KDPW. Domyślną wartością kodu operacji dla instrukcji zmiany statusu jest ZS.
Typ KDPWSettlementTransactionType
Źródło <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" minOccurs="0" />

SettlementDetails/SttlmDtTm- Data rozliczenia (element)

Opis Data rozliczenia
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="SttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />

SettlementDetails/SttlmSys- System rozliczeń (element)

Opis System rozliczeń w papierach
Typ SettlementSystem
Źródło <xs:element name="SttlmSys" type="SettlementSystem" minOccurs="0" />

SettlementDetails/DlvrgSdDtls- Strona dostarczająca (element)

Opis Określenie instytucji i konta podmiotowego
Typ DeliveringPartiesAndAccount
Źródło <xs:element name="DlvrgSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" />

SettlementDetails/FrBalTp- Debetowany status aktywów (element)

Opis Debetowany status aktywów
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="FrBalTp" type="Code4Text" />

SettlementDetails/ToKDPWSafAcct- Identyfikator kredytowanego konta podmiotowego (element)

Opis Identyfikator kredytowanego konta podmiotowego. Pole wykorzystywane przy obsłudze kont jednostatusowych.
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="ToKDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

SettlementDetails/ToBalTp- Kredytowany status aktywów (element)

Opis Kredytowany status aktywów
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="ToBalTp" type="Code4Text" />

SettlementParty- Uczestnik rozliczający (typ złożony)

Opis Uczestnik rozliczający
Elementy

składowe
BIC

KDPWMmbId

KDPWSafAcct{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SettlementParty" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

       <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SettlementParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

SettlementParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

SettlementParty/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

SettlementSystem- System rozliczeń (typ prosty)

Opis System rozliczeń w papierach. Określenie kompensacji zobowiązań i należności w papierach.
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
RTGS Rozliczenie brutto
MB Kompensacja wielostronna
Źródło <xs:simpleType name="SettlementSystem" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="RTGS" />

     <xs:enumeration value="MB" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SettlementTransactionType- Typ operacji ISO (typ prosty)

Opis Typ operacji rozliczeniowej wg nazewnictwa ISO
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="SettlementTransactionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

TradeDetails- Szczegóły transakcji (typ złożony)

Opis Szczegóły transakcji
Elementy

składowe
ISIN

ReqdSttlmQty

AddtlInf{0,1}

Źródło <xs:complexType name="TradeDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

     <xs:element name="ReqdSttlmQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

     <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

TradeDetails/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

TradeDetails/ReqdSttlmQty- Liczba instrumentów finansowych (element)

Opis Liczba instrumentów finansowych
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="ReqdSttlmQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

TradeDetails/AddtlInf- Komentarz (element)

Opis Informacje dodatkowe
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

sese.inp.001.02- Instrukcja zmiany statusu aktywów (typ złożony)

Opis Instrukcja zmiany statusu aktywów
Elementy

składowe
GnlInf

TradDtls

SttlmDtls

CxTxDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="sese.inp.001.02" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="TradDtls" type="TradeDetails" />

     <xs:element name="SttlmDtls" type="SettlementDetails" />

     <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

sese.inp.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

sese.inp.001.02/TradDtls- Szczegóły transakcji (element)

Opis Blok szczegółów transakcji
Typ TradeDetails
Źródło <xs:element name="TradDtls" type="TradeDetails" />

sese.inp.001.02/SttlmDtls- Szczegóły rozliczenia (element)

Opis Blok szczegółów rozliczenia
Typ SettlementDetails
Źródło <xs:element name="SttlmDtls" type="SettlementDetails" />

sese.inp.001.02/CxTxDtls- Szczegóły transakcji złożonej (element)

Opis Blok transakcji złożonej
Typ ComplexTradeDetails
Źródło <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />