Informacje dla poszkodowanych w związku ze stwierdzeniem niewypłacalności FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A.

Pokaż komunikat z dnia:

Komunikat KDPW i KNF dla inwestorów FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wraz z Komisją Nadzoru Finansowego informują, że trwa realizacja wypłat rekompensat dla byłych klientów (dalej: inwestor) firmy inwestycyjnej FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A. (dalej: FIT DM), w związku ze stwierdzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego, że FIT DM nie jest w stanie wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów. Wypłaty rekompensat dokonywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014, poz. 94, z późn. zm.). Uprawnionymi do otrzymania rekompensaty są inwestorzy FIT DM, wskazani na liście inwestorów uprawnionych do otrzymania rekompensat. Lista ta została sporządzona zgodnie z zasadami przewidzianymi w powyższej ustawie. Wypłaty rekompensat dla osób objętych listą inwestorów uprawnionych, w wysokości z niej wynikającej, są dokonywane przez Krajowy Depozyt na podstawie dyspozycji wypłaty rekompensaty składanych przez inwestorów. W przypadku osób, których roszczenie nie jest objęte listą inwestorów uprawnionych do wypłaty rekompensat, będą one mogły zwrócić się do Krajowego Depozytu o wypłatę rekompensaty, jednakże po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu stwierdzającego prawo do otrzymania rekompensaty oraz jej wysokość.

CZ

Zpráva KDPW (Polský depozit cenných papírů) a KNF (Úřad pro regulaci finančního sektoru) pro investory First International Traders Dom Maklerski S.A

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (Polský depozit cenných papírů) S.A. spolu s Úřadem pro regulaci finančního sektoru sdělují, že probíhají výplaty odškodnění pro bývalé zákazníky (dále jen: investor) investiční firmy First International Traders Dom Maklerski S.A. (dále jen: FIT DM) v souvislosti se zjištěním Úřadu pro regulaci finančního sektoru, že FIT DM není schopen plnit své závazky vyplývající z nároků investorů. Výplaty odškodnění se provádějí v souladu s ustanoveními zákona ze dne 29. července 2005 o obchodování s finančními nástroji (Sb. z r. 2014, pol. 94, ve znění pozd. předpisů). Subjekty oprávněnými obdržet odškodnění jsou investoři FIT DM, uvedení na seznamu investorů oprávněných obdržet odškodnění. Tento seznam byl vyhotoven v souladu s pravidly uvedenými ve výše zmíněném zákoně. Výplatu odškodnění osobám uvedeným na seznamu oprávněných investorů, ve výši, která z něj vyplývá, provádí Polský depozit na základě příkazu k výplatě odškodnění podaného investory. Osoby, jejichž nárok nebyl zahrnut do seznamu investorů oprávněných k výplatě odškodnění, se budou moci obrátit na Polský depozit s žádostí o výplatu odškodnění, avšak teprve po získání právoplatného soudního rozhodnutí, dokládajícího nárok na obdržení odškodnění a jeho výši.

Komunikat w sprawie wypłaty rekompensat inwestorom FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A.

W dniu 29 stycznia 2016 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę w sprawie wypłaty rekompensat inwestorom FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A., znajdującym się na liście inwestorów przedstawionej Krajowemu Depozytowi przez FIT DM S.A. w dniu 13 stycznia 2016 r.
Wypłaty rekompensat będą realizowane w terminie od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 29 kwietnia 2016 r., po złożeniu dyspozycji przez osobę uprawnioną, zgodnie z Instrukcją wypłaty rekompensat.
Pytania w sprawie wypłat rekompensat prosimy kierować na adres e-mail: rekompensaty@kdpw.pl lub numery tel. 022 537 93 83 i 022 537 95 34.On 29 January 2016, the Management Board of Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) adopted a resolution on the payment of compensation to investors of FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A., included on the list of investors presented to KDPW by FIT DM S.A. on 13 January 2016.
The compensation payments shall be made between 15 February 2016 and 29 April 2016, following the submission of an instruction by the authorised entity, in accordance with the compensation payment instruction.
Any queries relating to compensation payments should be sent to the following email address rekompensaty@kdpw.pl and to the following telephone numbers: +48 22 537 93 83 and +48 22 537 95 34.

Komunikat w sprawie listy inwestorów FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A. uprawnionych do rekompensaty.

W dniu 13 stycznia 2016 r. FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A. (FIT DM) przedstawił Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. listę inwestorów uprawnionych do otrzymania rekompensat z systemu rekompensat. W związku z otrzymaniem listy inwestorów Krajowy Depozyt niezwłocznie przystąpi do wykonywania czynności związanych ze sprawdzeniem, czy zostały usunięte braki wskazane przez Krajowy Depozyt , w związku z odmową przyjęcia listy złożonej przez Zarząd FIT DM w dniu 17 kwietnia 2015 r. oraz, czy lista została sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 140 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Decyzję w sprawie przyjęcia bądź odmowy przyjęcia listy inwestorów Zarząd Krajowego Depozytu podejmie nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.
Komunikat w sprawie FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A. (FIT DM)

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. informuje, iż Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, w dniu 17 października 2015 r., wydał postanowienie o ustanowieniu Pana Łukasza Paszkiewicza, byłego Prezesa Zarządu FIT DM S.A., kuratorem Spółki, oraz upoważnił kuratora do niezwłocznego powołania organów Spółki, a w razie potrzeby do jej likwidacji.
Powołanie w FIT DM organu uprawnionego do reprezentacji Spółki, umożliwi złożenie przez FIT DM poprawionej listy inwestorów, a w konsekwencji kontynuację procesu uruchamiania środków systemu rekompensat dla poszkodowanych inwestorów.
Komunikat w sprawie listy inwestorów będących klientami FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A. (FIT DM):

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. informuje, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał poprawnej listy inwestorów FIT DM, która mogłaby stanowić podstawę wypłat rekompensat z sytemu rekompensat.

W dniu 11 września br. do Krajowego Depozytu wpłynęła informacja o wniesieniu do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, wniosków o ustanowienie dla FIT DM kuratora, między innymi w celu podjęcia czynności zmierzających do powołania organów spółki, jak i realizacji formalnych obowiązków wobec Krajowego Depozytu oraz do wypłat środków na rzecz klientów FIT DM z systemu rekompensat. Wnioski zostały złożone w trybie art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego przez akcjonariusza FIT DM oraz b. Prezesa Zarządu Spółki. W chwili obecnej na skutek złożonych rezygnacji przez członków zarządu i rady nadzorczej FIT DM, w Spółce brak jest organu uprawnionego do ustalenia listy inwestorów FIT DM oraz jej przedstawienia Krajowemu Depozytowi.
Komunikat w sprawie odmowy przyjęcia listy inwestorów będących klientami FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A.

W związku ze złożeniem przez Zarząd FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A. (FIT DM) w dniu 17 kwietnia 2015r. listy inwestorów FIT DM uprawnionych do otrzymania rekompensat z systemu rekompensat, z uwagi na to, że lista ta nie odpowiada warunkom określonym w art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie zostały dołączone do niej dokumenty, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 2-4 tej ustawy, Krajowy Depozyt postanowił zwrócić tę listę i wezwać Zarząd FIT DM do usunięcia braków wskazanych przez Krajowy Depozyt. Na podstawie art. 140 ust. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd FIT DM jest zobowiązany do usunięcia braków w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
Komunikat w sprawie FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A.

W dniu 17 kwietnia 2015 r. Zarząd FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A. przedstawił Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. listę inwestorów uprawnionych do otrzymania rekompensat z systemu rekompensat. W związku z otrzymaniem listy inwestorów Krajowy Depozyt przystąpił do wykonywania czynności związanych ze sprawdzeniem listy pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w art. 140 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 
KDPW podjął czynności zmierzające do uruchomienia systemu rekompensat na wypadek zaistnienia konieczności wypłat rekompensat inwestorom

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. informuje, o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego, w dniu 8 stycznia 2015 r., na podstawie art. 133 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, uchwały stwierdzającej, że FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI SA nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie. W związku z powyższym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podjął czynności zmierzające do uruchomienia systemu rekompensat na wypadek zaistnienia konieczności wypłat rekompensat inwestorom – klientom FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI SA. Zasady działania oraz uruchamiania systemu rekompensat zostały określone w dziale V ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz w Regulaminie funkcjonowania systemu rekompensat.