Krajowa Grupa Interesariuszy AMI-SeCo

Krajowe Grupy Interesariuszy (NSGs) stanowią formalny łącznik między AMI-SeCo i lokalnymi rynkami. Cele i zadania realizowane przez NSG stanowią odzwierciedlenie działalności AMI-SeCo na poziomie lokalnym. Na rynku polskim taką rolę pełni AMI-SeCo NSG_PL.

KDPW

W dniu 19 października 2020 r., z inicjatywy NBP i KDPW, na rynku polskim powołana została Krajowa Grupa Interesariuszy AMI-SeCo (AMI-SeCo NSG_PL).

Powołanie AMI-SeCo NSG_PL jest konsekwencją prac w zakresie harmonizacji zasad zarządzania zabezpieczeniami na rynku europejskim, podjętych przez działającą przy Europejskim Banku Centralnym (EBC) Grupę doradczą AMI-SeCo (Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral).

Zgodnie z mandatem udzielonym przez EBC, celem AMI-SeCo jest pogłębienie integracji rynków w UE w celu stworzenia paneuropejskiego rynku finansowego zgodnie z założeniami Unii Rynków Kapitałowych (CMU). W zakresie zarządzania zabezpieczeniami celem jest zwiększenie mobilności zabezpieczeń w celu poprawy efektywności zarządzania płynnością, poprzez usunięcie istniejących w tym zakresie barier operacyjnych. Istotnym celem jest także uzupełnienie procesów integracyjnych zainicjowanych przez stworzenie TARGET2 i TARGET2Securities.

W skład AMI-SeCo NSG_PL wchodzą przedstawiciele: Narodowego Banku Polskiego (NBP), Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW S.A.), KDPW_CCP S.A., domów maklerskich i banków, uczestników systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych przez NBP i KDPW S.A., emitentów, Ministra właściwego ds. instytucji finansowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Ważne dokumenty