Rozwój Rejestru Zobowiązań Emitentów - KDPW

Rozwój Rejestru Zobowiązań Emitentów


Z dniem 30 maja 2024 r., na podstawie:
 
 • art. 7c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz 
 • przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie dodatkowych informacji przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych,

  na emitentów obligacji, listów zastawnych i certyfikatów inwestycyjnych, a także na agentów emisji, zostały nałożone nowe obowiązki informacyjne. W związku z powyższym w systemach informatycznych KDPW wprowadzono zmiany, umożliwiające przekazywania informacji zgodnie z nowymi wytycznymi.


Do gromadzenia dodatkowych informacji (o szczegółach subskrypcji, szczegółach oferty publicznej oraz rodzaju obligacji) dostosowane zostały wszystkie elementy serwisu Rejestr Zobowiązań Emitentów, tj:
 • aplikacja Rejestracja Emisji w zakresie rejestracji obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych za pośrednictwem agentów emisji;
  Przekazanie dodatkowych informacji jest obligatoryjne, zgodnie z § 3. rozporządzenia agent emisji zobowiązany jest je przekazać najpóźniej w chwili złożenia wniosku o rejestrację;
 • aplikacja Wypłata Świadczeń:
  • komponent Zarządzanie Emisjami w zakresie uzupełniania dodatkowych informacji dla instrumentów rejestrowanych w KDPW bez udziału agenta emisji oraz w zakresie instrumentów zarejestrowanych przez agenta emisji, co do których złożono wniosek o rejestrację przed 30 maja 2024 roku. W momencie wdrożenia dostępne będą formularze w interfejsie graficznym a komunikat seis.spo.001.01 zostanie zaimplementowany w późniejszym terminie;
  • komponent Rejestracja Zdarzeń w zakresie zgłaszania realizacji zdarzeń wypłaty świadczeń na nowych rodzajach obligacji;
 • aplikacja Zobowiązania Emitentów w zakresie uzupełniania dodatkowych informacji dla instrumentów niezarejestrowanych w KDPW.
  Emitenci zobowiązani są przekazać dodatkowe informacje przy pierwszej aktualizacji danych, nie później niż w ciągu 6 miesięcy. Jeśli imieniu emitenta raporty przekazuje podmiot prowadzący ewidencję (tzw. agent raportujący), szczegóły subskrypcji i oferty publicznej pozostają opcjonalne dla agenta. Taki raport jest widoczny dla emitenta, który ma możliwość uzupełniania brakujących, dodatkowych informacji w wymaganym terminie;;
 • aplikacja Rejestr Zobowiązań Emitentów w zakresie publikacji informacji o formie papieru wartościowego (imienny / na okaziciela) oraz rodzaju obligacji.

Materiały: Szczegółowe informacje na temat wdrażanych zmian znajdą Państwo w piśmie z 30 kwietnia 2024 r.


Zmieniane komunikaty xml, będące załącznikami do pisma oraz wykaz grup dematerializowanych instrumentów, opublikowane są na stronie internetowej:


Komunikat dot. rejestracji papierów wartościowych przez agenta emisji
 • seis.reg.001.02 – nowa wersja
dostępny jest pod adresem www.kdpw.pl/pl/komunikaty-xml-187.html#a-tab116


Komunikaty dot. raportowania zadłużenia i stanu zobowiązań przez agenta raportującego:
 
Testy:
Zachęcamy do zapoznania się z zaimplementowanymi rozwiązaniami i walidacjami w środowisku testowym https://tst-online.kdpw.pl
 • Aplikacja Rejestracja Emisji
  Zachęcamy do przeprowadzania testów formularzy oraz testów komunikatu seis.reg.001.02, a także do testów obsługi zdarzeń wypłaty świadczeń za pośrednictwem aplikacji Wypłata Świadczeń Rejestracja Zdarzeń na testowo rejestrowanych instrumentach.
 • Aplikacja Wypłata Świadczeń Zarządzanie Emisjami
  Umożliwia przetestowanie procedury przekazywania za pośrednictwem formularzy szczegółów subskrypcji i oferty publicznej oraz rodzaju obligacji, w przypadku instrumentów zarejestrowanych w KDPW przed 30 maja 2024 roku.
 • Aplikacja Zobowiązania Emitentów 
  Dodatkowe informacje wskazane w Rozporządzeniu będą wymagane w przypadku emitentów przy pierwszej aktualizacji danych. W przypadku Agenta raportującego sekcje te pozostaną fakultatywne. Zachęcamy do przetestowania formularzy i komunikatu seis.rep.001.02.
Wdrożenie: Wdrożenie zmian: 30 maja 2024 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z działaniem aplikacji lub z wdrażanymi zmianami prosimy o kontakt pod adresem RZE@kdpw.pl.